Устав Федерации спортивного туризма (утвержден II Съездом ФСТУ 12.03.2005 г.)

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

 

Міністерством юстиції України

8 лютого 2001 року

 

Установчим  З’їздом Федерації

спортивного туризму України

22  вересня   2000 року

Свідоцтво №  1572

 

 

 

 

 

Погоджено Міністерством юстиції України в новій редакції

 

7 червня 2001 р.

 

Затверджено в новій редакції

I З’їздом Федерації спортивного

туризму України

18 березня 2001 року

 

 

 

 

 Зареєстровано

Із змінами та доповненнями

28 червня 2005 р.

Заступник Міністра

                           М.М.Шупеня

 

Затверджено в новій редакції

IІ З’їздом Федерації спортивного

туризму України

12 березня 2005 року

 

 

СТАТУТ

ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

 

І. Загальні положення.

ІІ. Мета, завдання та форми діяльності

ІІІ. Членство у Федерації

ІV. Права та обов’язки членів Федерації

V. Структура та статутні органи Федерації

VI. Керівні органи Федерації

VII. Контрольні та консультативно-дорадчі органи Федерації

VIII. Правовий статус, майно та кошти Федерації

ІХ. Припинення діяльності Федерації або її організацій.

X. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Федерації

 

С Т А Т У Т

Федерації спортивного туризму України

 

І. Загальні положення

1.1. Федерація спортивного туризму України (надалі – Федерація), є всеукраїнською громадською неприбутковою, не політичною організацією, що створена на основі спільності інтересів громадян України – прихильників спортивного туризму, для реалізації своєї мети і завдань, передбачених цим Статутом. 

1.2. Федерація поширює свою діяльність на всю територію України, діє відповідно до Конституції, чинного законодавства України, ратифікованих нею міжнародних угод та цього Статуту.

1.3. Федерація діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності, взаємоповаги її членів, самоврядування, колективності  керівництва, законності та інформаційної відкритості (гласності).

1.4. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків; печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, прапор, зразки яких затверджуються Президією Федерації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.5. Місцезнаходження керівних органів Федерації – місто Київ.

 

ІІ. Мета, завдання та форми діяльності

2.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку спортивного туризму в Україні, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров’я населення, формуванні здорового способу життя, патріотичному вихованню громадян України.

2.2. Головними завданнями Федерації є:

1) сприяння в реалізації державної політики щодо розвитку спортивного, масового, оздоровчого туризму;

2) розробка в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення правової бази туризму;

3) сприяння організації взаємодії колективів фізичної культури, туристських державних та недержавних установ, організацій, фондів, об’єднань тощо по розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму;

4) сприяння організації навчально-методичної роботи, підготовці, підвищенню кваліфікації та атестації кадрів спортивного туризму;

5) вивчення туристських можливостей України, розробка туристських спортивних маршрутів для своїх членів;

6) організація та проведення спортивних туристських заходів, експедицій, змагань серед своїх членів;

7) участь у розробці та впровадженні поточних та перспективних програм державних та інших органів, установ та організацій з питань розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму;

2.3. Для здійснення своїх статутних завдань Федерація в установленому законом порядку:

1) створює місцеві осередки (федерації, організації) відповідно до цього Статуту;

2) бере участь у виробленні державної політики щодо розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму;

3) надає організаційну, методичну та може надавати матеріальну допомогу своїм місцевим осередкам (федераціям, організаціям), іншим фізкультурно-спортивним організаціям у роботі по залученню населення до занять туризмом;

4) організує й проводить змагання, збори та інші заходи серед своїх членів;

5) здійснює  міжнародне співробітництво та інтеграцію з питань розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму, проведення міжнародних туристських спортивних, масових та оздоровчих заходів та змагань, забезпечення участі спортсменів-туристів у міжнародних змаганнях;

6) здійснює заходи з патріотичного, екологічного виховання населення засобами спортивного туризму, проводить природоохоронну роботу;

7) сприяє розробці технічних умов та вимог до спортивно-туристського спорядження, інвентаря та обладнання;

8) сприяє організації роботи щодо попередження та профілактики аварійності, травматизму та нещасних випадків у спортивному туризмі;

9) сприяє зміцненню матеріально-технічної бази спортивного туризму;

10) надає методичну та практичну допомогу організаціям – членам Федерації.

11) сприяє організації наукових досліджень, розробці інформаційного та агітаційного забезпечення з питань спортивного, масового та оздоровчого туризму, пропаганді  спортивного туризму засобами масової інформації, видає навчально-методичні, краєзнавчі, маршрутні, довідково-інформаційні, рекламні та інші матеріали, шляхом створення видавництв, підприємств, організацій;

12) сприяє організації й проведенню заходів по підготовці та підвищенню кваліфікації тренерів і суддів – своїх членів;

13) організує виготовлення сувенірної продукції та нагородної атрибутики з символікою Федерації шляхом створення підприємств, установ, організацій;

14) сприяє забезпеченню правового і соціального захисту спортсменів, тренерів, інших фахівців з туризму – членів Федерації;

15) у встановленому порядку порушує клопотання перед центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо надання їй статусу національної спортивної федерації, делегування повноважень по розвитку спортивного туризму в Україні, подає матеріали на присвоєння почесних та кваліфікаційних спортивних звань членам Федерації;

16) сприяє та бере участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових програм; вносить свої пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

17) сприяє реалізації державних програм, які відповідають статутним завданням Федерації;

18) сприяє розробці нормативних актів,  їх прийняттю та реалізації;

19) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;

20) здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства, засоби масової інформації;

21) бере участь у поширенні матеріалів, створенні радіо-, телепередач і фільмів, що відповідають меті Федерації, видає власний друкований орган;

22) інформує громадськість про свою діяльність;

23) представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Федерації у відносинах з органами Автономної Республіки Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;

24) пропагує свої мету і завдання, безкоштовно розповсюджує інформацію про власну діяльність, поширює літературу, агітаційно-пропагандистські матеріали, вироби з власною символікою; безкоштовно проводить конференції, симпозіуми, “круглі столи”, свята, благодійні виставки, фестивалі, лекції та інші заходи; бере участь у подібних заходах, що проводяться іншими організаціями і відповідають меті та завданням діяльності Федерації,  визначеним цим Статутом;

25) налагоджує співробітництво з українськими та іноземними державними і громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами та іншими суб’єктами господарської діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування;

26) здійснює заходи по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;

27) одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань.

28) спільно з іншими об’єднаннями громадян на добровільних засадах засновує або вступає в існуючі спілки громадські організації (спілки, союзи, асоціації, федерації тощо), укладає угоди з іншими об’єднаннями громадян про співробітництво та взаємодопомогу.

2.4. На виконання мети і завдань цього Статуту Федерація може засновувати, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, діяльність яких відповідає статутним завданням Федерації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

 

ІІІ. Членство у Федерації

3.1. Федерація будується на засадах індивідуального та колективного членства.

3.2. Членом Федерації може бути кожний громадянин України, який досяг 14 років, визнає і дотримується Статуту Федерації, бере участь у роботі одного з її місцевих осередків ( федерації, організації).

3.3. Прийом індивідуальних членів здійснюється зборами (конференцією) місцевого осередку (федерації, організації), а в період між ними – президією організації, на підставі особистої письмової заяви.

Прийом фізичних осіб у члени Федерації Президією або З’їздом може здійснюватися лише у виняткових випадках, а саме :

а) у разі відсутності у регіоні місцевих осередків (організацій) або за їх згодою;

б) у разі подання бажаючими вступити в Федерацію  апеляції на відмову в прийнятті до Федерації місцевим осередком (федерацією, організацією).

3.4. Колективне членство може бути як безпосередньо у Федерації, так і в її місцевих осередках.

Колективними членами Федерації можуть бути колективи всеукраїнських громадських організацій, всеукраїнських спортивних товариств, а також організацій, діяльність яких поширюється на декілька адміністративно-територіальних одиниць і які визнають принципи діяльності, мету та завдання Статуту Федерації, сприяють її діяльності, підтримують її організаційно та фінансово, сплачують членські внески.

У виняткових випадках, передбачених цим Статутом, колективними  членами Федерації можуть бути місцеві громадські організації.

Колективними членами місцевих осередків можуть бути трудові  колективи підприємств, установ, організацій, спортивних товариств, спортивних туристських клубів тощо, які мають місцевий статус, визнають принципи, мету, завдання та Статут Федерації, сприяють її діяльності, підтримують її організаційно та фінансово, сплачують членські внески.

3.5. Прийом у колективні члени Федерації здійснюється за рішенням Президії або З’їзду Федерації, у колективні члени місцевих осередків – за рішенням загальних зборів (конференції), президії місцевого осередку на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, що вступає у колективні члени та поданої заяви.

Прийом у колективні члени Федерації трудових колективів підприємств, установ, організацій, спортивних товариств, спортивних туристських клубів, які мають місцевий статус  Президією або З’їздом Федерації може здійснюватися  лише у виняткових випадках, а саме у разі подання апеляції на відмову місцевого осередку у прийнятті до Федерації.

3.6. Права та обов’язки індивідуальних та колективних членів визначаються Статутом Федерації.

Колективні члени Федерації реалізують свої права через своїх представників.

3.7. Членство у Федерації може бути припинене внаслідок:

1) особистої письмової заяви до зборів (конференції) місцевого осередку  (федерації, організації), а у період між ними до її президії – для індивідуальних членів;

2) рішення зборів колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви – для колективних членів;

3) виключення з Федерації за дії, несумісні з її Статутом;

4) невиконання рішень керівних органів Федерації та її організацій;

5) тривалої неучасті в роботі Федерації (більше одного року) без поважних причин.

3.8. У Федерації може бути почесне членство. Діяльність почесних членів регулюється положенням, затвердженим Президією Федерації.

3.9. Облік індивідуальних,  колективних та почесних членів Федерації проводиться відповідно до Положення, що затверджується Президією Федерації.

 

ІV. Права та обов’язки членів Федерації

4.1. Права та обов’язки членів Федерації реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Кожен член Федерації має право:

1) брати безпосередню участь у діяльності Федерації;

2) об’єднуватись разом з іншими членами Федерації в її місцевий осередок (федерацію, організацію);

3) виходити із складу одних місцевих осередків (федерацій, організацій) і входити до складу інших за згодою останніх;

4) вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання життя Федерації;

5) висувати кандидатури, включаючи власну, обирати й балотуватися в будь-який виборний орган Федерації;

6) отримувати інформацію з питань діяльності Федерації;

7) критикувати будь-який орган Федерації, будь-якого члена Федерації з посиланням на конкретні документи або дії, при обговоренні на засіданнях відповідних органів Федерації;

8) подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу Федерації. Усі органи і керівні особи Федерації та її організації зобов’язані розглянути пропозиції, заяви, апеляції членів Федерації не пізніше, ніж у місячний строк після їх отримання або на своєму найближчому засіданні і дати на них вмотивовану відповідь (на прохання заявника – письмову);

9) брати участь в усіх обговореннях органами Федерації своєї діяльності або пропозицій, заяв, апеляцій;

10) брати участь з дорадчим голосом в засіданнях будь-якого органу Федерації за попереднім повідомленням керівництва останнього;

11) на підтримку Федерації, захист нею своєї честі та гідності;

12) вільно виходити з Федерації за власною письмовою заявою;

13) користуватися майном Федерації на встановлених умовах.

4.3. Кожен член Федерації зобов’язаний:

1) дотримуватись у своїй діяльності Статуту Федерації;

2) дбати про зміцнення авторитету Федерації, дотримуватися дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;

3) виконувати рішення органів Федерації, прийняті в межах їхньої компетенції;

4) брати участь у роботі місцевого осередку (федерації, організації);

5) сплачувати членські внески;

6) під час участі в спортивно-туристських заходах дотримуватись правил змагань, походів, виконувати вимоги безпеки, бережно ставитися до оточуючого природного середовища, пам’яток історії та культури.

 

V. Структура та статутні органи Федерації

5.1. Федерація самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись цим Статутом, відповідно до чинного законодавства.

5.2. Основою Федерації є її місцеві осередки (федерації, організації), які створюються за територіальною ознакою за місцем проживання, роботи чи навчання громадян при наявності не менше трьох членів.

Їхня діяльність поширюється на територію відповідних адмістративно-територіальних одиниць.

5.3. Місцевими осередками Федерації є її територіальні федерації (організації) та місцеві федерації (організації).

Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки (федерації, організації) Федерації повинні зареєструватися в установленому законом порядку. Місцевий осередок (організація) Федерації, який легалізується шляхом реєстрації, може мати власні регламентні документи, що не суперечать Статуту Федерації.

Місцеві осередки (федерації, організації) Федерації без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування в органах юстиції на місцях.

5.4. Територіальними організаціями Федерації є її федерації (організації) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські федерації (організації).

Статус федерації (організації) в Автономній Республіці Крим має особливості, які випливають із Конституцій України та Автономної Республіки Крим.

5.5. Територіальні федерації (організації) утворюються на установчих зборах або конференціях, у своїй діяльності керуються цим Статутом.

5.6. Федерація (організація) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські федерації (організації):

1) організують виконання рішень керівних органів Федерації та своїх власних;

2) координують роботу місцевих федерацій (організацій), що входять до їх складу;

3) виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем туризму на відповідній території, проводять їх в життя;

4) співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

5) пропонують своїх активістів до керівних органів Федерації;

6) порушують клопотання перед відповідними місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо делегування їм повноважень по розвитку спортивного туризму на відповідній території;

7) визначають шляхи використання членських внесків;

8) займаються іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством України для територіальних організацій громадських організацій.

Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські федерації (організації) прирівнюються до обласних федерацій (організацій) Федерації.

5.7. Місцевими федераціями (організаціями) Федерації є її районні, районні в містах, міські, селищні та сільські федерації (організації).

Місцеві федерації (організації), які діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих і територіальних федерацій (організацій), що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.

5.8. Місцеві федерації (організації) утворюються на установчих зборах або конференціях, у своїй діяльності керуються цим Статутом.

5.9 Місцеві федерації (організації) :

1) ведуть роботу по реалізації рішень керівних органів Федерації;

2) беруть участь у виробленні й реалізації стратегії і тактики федерації (організацій) вищого рівня;

3) розробляють стратегію і тактику розв’язання місцевих проблем, пов’язаних з організацією туризму;

4) координують роботу тих місцевих федерацій (організацій), які входять до їхнього складу, надають їм допомогу у вирішенні проблем туризму на відповідній території;

5) співпрацюють з профспілковими організаціями, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян;

6) пропонують своїх активістів до керівних органів Федерації та відповідної територіальної федерації (організації);

7) визначають шляхи використання членських внесків;

8) порушують клопотання перед відповідними місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо делегування їм повноважень по розвитку спортивного туризму на відповідній території;

5.10. Керівними органами територіальної, місцевої федерації (організації) є загальні збори (конференція), президія; контрольним органом – ревізійна комісія (ревізор); керівною особою – президент федерації (організації).

Керівні органи та президент федерації (організації) діють в межах повноважень, визначених цим Статутом.

5.11. Вищим керівним органом територіальної, місцевої федерації (організації) є збори її членів (конференція делегатів).

Збори (конференція) скликаються президією не рідше одного разу на два роки для територіальної, місцевої (для міст з районним поділом) федерації (організації) та не рідше одного разу на рік для інших місцевих федерацій (організацій).

Позачергові збори (конференція) територіальної федерації (організації) можуть бути скликані на вимогу 1/4 їх чисельного складу або 1/3 місцевих організацій, що входять до складу територіальної федерації (організації), або Президії Федерації (організації).

Позачергові збори (конференція) місцевої федерації (організації) можуть бути скликані на вимогу 1/4 її чисельного складу або 1/3 місцевих федерацій (організацій) нижчого рівня, що входять до її складу, або президії федерації (організації) вищого рівня, якій вона безпосередньо підпорядкована, або Президії Федерації.

Збори є правоспроможними, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів федерації (організації). Конференція є правоспроможною, якщо делегатів на неї обрали федерації (організації), загальна чисельність яких складає більше половини загальної чисельності тієї федерації (організації), що проводить конференцію, і для участі у роботі конференції зареєструвалось більше половини обраних делегатів.

5.12. Збори (конференція):

1) обирають президію та президента федерації (організації);

2) обговорюють звіт президії, дають оцінку роботі президії та президента;

3) обирають голову та членів ревізійної комісії або ревізора на термін не більший, ніж два роки. Заслуховують звіт ревізійної комісії (ревізора) та дають оцінку їхньої роботи;

4) обирають віце-президентів федерації (організації);

5) визначає перелік комісій Федерації з видів туризму та основних напрямків діяльності, які створюються в організації, створює комісії Федерації з видів туризму та основних напрямків діяльності, затверджує їх персональний склад на термін дії відповідних президій;

6) реалізують право власності на майно та кошти федерації (організації), затверджують її бюджет. Делегують президії окремі функції по господарському управлінню коштами та майном;

7) відповідно до встановлених норм представництва обирають делегатів з’їздів Федерації, а також делегатів конференцій територіальних та місцевих федерацій (організацій);

8) рекомендують кандидатури від даної федерації (організації) для балотування на З’їзді (конференції, загальних зборах) федерації (організації) вищого рівня, до якої входить ця федерація, у її виборні органи;

9) відміняють рішення президії та президента своєї федерації (організації), а також рішення керівних органів та керівних осіб тих організацій, які входять до її складу;

10) приймають нових членів Федерації;

11) кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від числа учасників зборів (конференції), виключають з Федерації індивідуальних та колективних членів за дії,  несумісні з її Статутом;

12) приймають рішення про необхідність скликання позачергового З’їзду Федерації і надсилають його до Президії Федерації (лише збори (конференція) територіальної федерації (організації);

13) приймають рішення про припинення діяльності своєї федерації (організації). Рішення про припинення діяльності федерації (організації) приймається кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів: зборами – від кількості всіх членів федерації (організації), конференцією – від кількості обраних на неї делегатів.

Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх учасників зборів (делегатів конференції).

Процедура голосування визначається зборами (конференцією).

5.13. У період між зборами (конференціями) діяльністю територіальної, місцевої федерації (організації) керує її президія.

5.14. Президія формується на термін не більший, ніж два роки. До складу президії входять президент та віце-президенти федерації (організації), голови комісій з видів туризму та основних напрямів діяльності, колегій суддів змагань туристських спортивних походів та з техніки спортивного туризму федерації за посадою.

5.15. Засідання президії скликаються президентом федерації (організації) не рідше, ніж один раз на місяць.

Позачергове засідання президії територіальних та місцевих федерацій (організацій) може бути скликане на вимогу 1/3 членів президії.

Засідання є правоспроможним, якщо на ньому присутні більше половини членів президії.

5.16. Рішення президії федерації (організації) можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення президії, прийняте на її засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів президії федерації (організації). Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало дві третини членів президії федерації (організації).

5.17. Президія федерації (організації):

1) здійснює керівництво федерацією (організацією), несе відповідальність за її діяльність;

2) скликає збори (конференції) та визначає норми представництва на конференціях для тих організацій, які входять до складу даної федерації (організації). Норми представництва встановлюються з дотриманням принципу рівномірного представництва організацій у залежності від їх чисельності;

3) може обирати віце-президентів федерації (організації);

4) може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників). На штатних працівників виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

5) створює колегії суддів змагань туристських спортивних походів та з техніки спортивного туризму, затверджує їх голів та склад на термін дії відповідних президій, спрямовує та затверджує роботу комісій з видів туризму та основних напрямків діяльності, колегій суддів змагань туристських спортивних походів та з техніки спортивного туризму. Зазначені комісії та колегії  діють на підставі положень, що розробляються та затверджуються відповідними федераціями на підставі Типових положень про комісії з видів туризму та основних напрямів роботи та  Положень про колегії суддів змагань спортивних туристських походів та з техніки спортивного туризму, затверджених Президією Федерації;

6) в період між зборами (конференціями) при потребі вносить зміни  до складу комісій, обраних на зборах (конференції), але не більше ніж 1/3 їх складу (не враховуючи виходу членів федерації зі складу комісій за власною заявою);

7) затверджує проект договору з відповідним місцевим органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо делегування повноважень по розвитку спортивного туризму в регіоні;

8) приймає рішення про заснування в установленому порядку установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;

9) в межах, визначених зборами (конференцією), розпоряджається коштами та майном федерації (організації), затверджує кошторис доходів і видатків федерації (організації), призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

10) у період між зборами (конференціями) приймає нових членів Федерації;

11) приймає рішення про тимчасове звільнення від сплати членських внесків найбільш соціально незахищених членів Федерації;

12) кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від загальної кількості членів президії, виключає з рядів Федерації за дії, несумісні з її Статутом;

13) відміняє рішення президента федерації (організації), а також  рішення керівних органів та керівних осіб тих федерацій (організацій), які входять до складу даної федерації (організації);

14) звітує перед членами федерації (організації) за свою діяльність;

15) вирішує інші питання діяльності федерації (організації) відповідно до статутних завдань.

5.18. У період між зборами, конференціями, засіданнями президії діяльністю федерації (організації) керує її президент, який обирається зборами (конференцією) на термін не більший, ніж два роки. Президент федерації (організації) входить до складу її президії.

5.19. Президент територіальної, місцевої федерації (організації):

1) без доручення представляє федерацію (організацію) в зовнішніх стосунках;

2) робить заяви від імені федерації (організації);

3) має право підпису фінансових та інших документів федерації (організації);

4) скликає та організує засідання президії федерації (організації), головує на них;

5) здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами федерації (організації), приймає на роботу та звільняє з роботи їхніх штатних працівників;

6) може делегувати частину своїх повноважень віце-президентам;

7) несе відповідальність і звітує перед федерацією (організацією) за свою діяльність.

5.20. Ревізійна комісія (ревізор):

1) здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, чинного законодавства в діяльності федерацій (організацій), що входять до складу даної федерації (організації);

2) призупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім зборів або конференції) та керівних осіб даної федерації (організації), що входять до її складу, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;

3) розглядає пропозиції, скарги та заяви членів федерації (організації) і приймає рішення щодо них;

4) апелює до керівних органів або ревізійної комісії федерації (організації) вищого рівня або Федерації;

5) здійснює періодичні ревізії фінансової діяльності федерації (організації), органів та установ, створених нею, а також виконання її бюджету.

5.21. У разі необхідності в структурі Федерації можуть утворюватись первинні організації, що підпорядковуються відповідним місцевим осередкам (федераціям, організаціям).

Первинні організації створюються і діють аналогічно територіальним та місцевим федераціям (організаціям).

 

VI. Керівні органи Федерації

6.1. Керівними органами Федерації є: З’їзд, Президія та Виконком Федерації. Керівною особою Федерації є її президент. Керівні органи та президент Федерації можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації, віднесених до їх компетенції.

6.2. З’їзд Федерації

6.2.1. З’їзд Федерації є її вищим керівним органом. Він скликається Президією не рідше одного разу на чотири календарні роки.

Позачерговий (надзвичайний) З’їзд може бути скликаний за ініціативою Президії чи Виконкому Федерації, на письмову вимогу 1/3 територіальних федерацій (організацій) або 1/4 членів Федерації, які представляють не менше 1/2 територіальних федерацій (організацій) або на вимогу президента Федерації. У цих випадках Президія чи Виконком Федерації зобов’язана прийняти рішення не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідних документів.

6.2.2. Делегати З’їзду обираються на конференціях (зборах) територіальних організацій відповідно до норм представництва, встановлених Президією Федерації.

6.2.3. З’їзд є правоспроможним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше половини  обраних делегатів.

6.2.4. З’їзд :

1) визначає загальні принципи, напрями, стратегію і тактику діяльності Федерації; приймає рішення, заяви, звернення та резолюції з питань спортивного, масового та оздоровчого туризму;

2) затверджує Статут Федерації, вносить до нього зміни та доповнення;

3) обирає президента Федерації, Голову Ради Старійшин, Голову та членів Ревізійної комісії Федерації – на термін не більше ніж чотири роки;

4) заслуховує звіти президента, Ревізійної комісії, затверджує звіт Ревізійної комісії Федерації;

5) оцінює роботу Президії Федерації;

6) визначає чисельний склад перших віце-президентів  та віце-президентів Федерації, за поданням президента Федерації обирає їх;

7) визначає кількісний склад та обирає членів Ревізійної комісії на термін не більший, ніж чотири роки;

8) реалізує право власності на майно та кошти Федерації. Делегує Президії повноваження по господарському управлінню коштами та майном Федерації;

9) розглядає апеляції на рішення керівних органів, осіб Федерації та її організацій, Ревізійної комісії Федерації, ревізійних органів місцевих осередків (федерацій, організацій);

10) затверджує рішення Президії про вступ до всеукраїнських, міжнародних та інших об’єднань  та вихід з них;

11) відміняє рішення керівних органів, осіб Федерації та її територіальни, місцевих федерацій (організацій), Ревізійної комісії Федерації, ревізійних комісій федерацій (організацій);

12) у виняткових випадках здійснює прийом у члени Федерації, в тому числі колективних членів та фізичних осіб; виключає з Федерації її членів за дії, несумісні зі Статутом Федерації;

13) приймає рішення про  припинення діяльності територіальних, місцевих федерацій (організацій) як місцевих осередків Федерації;

14) приймає рішення про реорганізацію Федерації;

15) приймає рішення про ліквідацію Федерації. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів;

16) може делегувати частину своїх повноважень Президії Федерації.

З’їзд, як вищий орган Федерації, може взяти до розгляду будь-яке питання життя Федерації і прийняти рішення по ньому.

Усі посадові особи обираються З’їздом на термін не більший, ніж чотири роки. Строк повноважень осіб, обраних З’їздом, закінчується з моменту обрання нових осіб на виборні посади.

Рішення про припинення діяльності територіальних, місцевих федерацій (організацій) як місцевих осередків Федерації, про внесення змін та доповнень до Статуту Федерації, про припинення діяльності Федерації приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді, крім тих випадків, коли З’їзд визначить іншу процедуру. 

6.3. Президія Федерації.

6.3.1. У період між з’їздами діяльністю Федерації керує її Президія. До її складу входять за посадою президент, перші віце-президенти, віце-президенти Федерації, президенти або виконуючі обов’язки президентів територіальних федерацій, голови комісій з видів туризму та основних напрямків діяльності, колегій суддів змагань спортивних туристських походів та з техніки спортивного туризму Федерації. Президія Федерації формується на термін не більший, ніж чотири роки.

6.3.2. Засідання Президії скликаються президентом Федерації  не рідше одного разу на шість місяців і є правоспроможними, якщо на них присутні більше половини членів Президії. Позачергове засідання Президії скликається на вимогу 1/3  членів Президії.

У засіданнях Президії Федерації можуть брати участь Голова Ради Старійшин та його заступник з правом вирішального голосу не впливаючи на кворум, інші члени Ради Старійшин та члени Ревізійної комісії Федерації з дорадчим голосом.

6.3.3. Рішення Президії можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення Президії, прийняті на її засіданнях є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Президії Федерації. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало 2/3 обраних членів Президії Федерації з письмовим підтвердженням результатів особистого голосування.

Рішення про призупинення діяльності територіальних, місцевих федерацій (організацій) як місцевих осередків Федерації, про внесення змін та доповнень до Статуту Федерації приймаються виключно кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості присутніх на засіданні членів Президії Федерації з подальшим затвердженням на З’їзді.

Рішення  про кооптування до складу Президії нових членів приймаються виключно кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості присутніх на засіданні членів Президії Федерації

Процедура голосування визначається Президією Федерації.

6.3.4. Президія Федерації:

1) розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З’їзду, визначеної ним стратегії;

2) затверджує річний календарний план всеукраїнських змагань, що проводяться Федерацією;

3) затверджує проект договору з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо надання їй статусу національної спортивної федерації та делегування повноважень по розвитку спортивного туризму в Україні;

4) може приймати рішення про прийом до складу Федерації територіальних, місцевих федерацій(організацій) та колективних членів,  про призупинення діяльності територіальних, місцевих федерацій (організацій) як місцевих осередків Федерації, координує їхню роботу;

5) у виняткових випадках приймає рішення про прийом фізичних осіб у члени Федерації;

6) у виняткових випадках – для приведення Статуту Федерації у відповідність з чинним законодавством – вносить до нього зміни й доповнення з обов’язковим затвердженням їх наступним З’їздом;

7) у виняткових випадках може кооптувати до свого складу нових членів,  але   не більше 1/3 чисельного складу Президії Федерації;

8) призначає та звільняє головного редактора друкованого органу Федерації;

9) затверджує за поданням Виконкому та має право звільнення головного редактора друкованого органу Федерації;

10) може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та виконавчі органи Федерації, визначає їхню компетенцію та затверджує положення про них, структуру, призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників);

11) створює комісії з видів туризму та основних напрямків діяльності Федерації, затверджує Положення про них, спрямовує та затверджує їх роботу;

12) скликає та організує з’їзди Федерації. Встановлює норми представництва, в тому числі для  територіальних федерацій (організацій), виходячи з їх чисельності на день прийняття рішення про скликання З’їзду;

13) відповідно до рішення З’їзду розпоряджається коштами та майном Федерації; затверджує кошторис доходів і видатків Федерації; призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

14) відповідно до рішення З’їзду розпоряджається коштами та майном Федерації, затверджує кошторис доходів та видатків Федерації;

15) здійснює загальне керівництво діяльністю організацій, підприємств та установ Федерації;

16) представляє Федерацію в стосунках з іншими громадськими організаціями та органами державної влади;

17) організує добір, підготовку і перепідготовку кадрів Федерації;

18) може рекомендувати кандидатури для обрання президентами територіальних федерацій (організацій) та  вносити керівним органам федерації (організацій) пропозиції щодо звільнення президентів федерацій (організацій);

19) затверджує зразки символіки, прапору, печатки, штампів, бланків, інших реквізитів;

20) забезпечує фінансово-господарську діяльність Федерації;

21) затверджує положення про порядок прийому в члени Федерації та їх обліку, про сплату членських внесків, інструкції та інші документи нормативного характеру;

22) затверджує рішення Виконкому про заснування підприємств, установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, призначення  їхніх керівників та має право на їхнє звільнення;

23) може делегувати частину своїх повноважень Виконкому чи президенту Федерації;

24) у разі відставки президента Федерації призначає виконуючого обов’язки президента на термін до наступного З’їзду;

25) вирішує інші питання діяльності Федерації відповідно до статутних завдань;

26) період між з’їздами може припинити повноваження:

а) першого віце-президента, віце-президента (віце-президентів) кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів членів Президії Федерації, поклавши їх обов’язки на  окремих членів Президії Федерації;

б) президента Федерації кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів членів Президії Федерації, поклавши його обов’язки на одного з віце-президентів.

У цьому випадку скликається позачерговий (надзвичайний) З’їзд Федерації.

27) приймає рішення про вступ до всеукраїнських, міжнародних та інших об’єднань, вихід з них та делегує представників Федерації до складу їх органів;може відмінити рішення президента Федерації, віце-президентів, керівних органів та керівних осіб федерацій (організацій).

28)  за поданням  Голови Ради Старійшин затверджує склад Ради Старійшин.

6.3.5. Персональні питання розглядаються в присутності осіб, котрих вони стосуються. Після дворазової неявки останніх без поважних причин питання можуть вирішуватися  без їх присутності шляхом голосування.

6.3.6. Член Президії Федерації, який без поважних причин не брав участі більш як у трьох засіданнях поспіль, позбавляється членства в ній. Поважність причин відсутності визначаються Ревізійною комісією Федерації. Факт вибуття з членів Президії констатується на її засіданні.

6.3.7. Рішення Президії можуть бути оскаржені членами Федерації або територіальними федераціями (організаціями) до Ревізійної комісії Федерації протягом 30 днів, або до наступного З’їзду Федерації.

6.4. Виконком Федерації

6.4.1.У період між засіданнями Президії діяльністю Федерації керує Виконком. До його складу входять за посадою президент,  перші віце-президенти, віце-президенти Федерації, голови комісій з видів туризму та основних напрямів діяльності Федерації.

Виконком формується на термін не більший, ніж чотири роки.

6.4.2. Засідання Виконкому скликаються президентом Федерації не рідше одного разу на місць, і є правоспроможними, якщо на них присутні більше половини членів Виконкому.

У засіданнях Виконкому можуть брати участь з правом вирішального голосу, не впливаючи на кворум Голова та заступник Голови Ради Старійшин, з дорадчим голосом –  члени Ревізійної комісії та Ради Старійшин  Федерації.

6.4.3.Рішення Виконкому можуть прийматися як на його засіданнях, так і шляхом опитування його членів. Рішення Виконкому, прийняті на його засіданнях є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини  від загальної кількості присутніх на засіданні членів Виконкому Федерації. Рішення прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало 2/3 членів Виконкому Федерації.

Процедура голосування визначається Виконкомом Федерації.

6.4.4. Виконком Федерації:

1) організує виконання рішень З’їзду та Президії Федерації, в період між її засіданнями визначає тактику Федерації;

2) здійснює оперативне керівництво діяльністю організацій та установ Федерації;

3) представляє Федерацію у стосунках з іншими громадськими організаціями та органами державної влади;

4) затверджує календарні плани роботи Виконкому Федерації, готує для затвердження Президією річний календарний план всеукраїнських змагань зі спортивного туризму;

5) організує підготовку та проведення масових, оздоровчих, спортивних, навчально-тренувальних заходів для членів Федерації;

6) укладає договір з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо надання Федерації статусу національної спортивної федерації та делегування їй повноважень по розвитку спортивного туризму в Україні, а також договори про співпрацю з іншими центральними органами виконавчої влади, зацікавленими організаціями;

7) готує та подає на затвердження Президії Федерації положення про порядок прийому в члени Федерації та їх обліку, про сплату членських внесків, інструкції та інші документи нормативного характеру;

8) призначає та подає на затвердження Президії Федерації головного редактора друкованого органу Федерації;

9) за поданням Президента Федерації призначає та звільняє відповідального секретаря Федерації;

10) організує добір, підготовку і перепідготовку кадрів Федерації;

11) відповідно до рішень Президії розпоряджається коштами та майном Федерації; затверджує кошторис заходів Федерації;

12) приймає рішення про заснування підприємств, установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, рекомендує Президії для призначення та звільнення їхніх призначає та звільняє їхніх керівників;

16) здійснює контроль за діяльністю виконавчих та консультативно-дорадчих органів Федерації;  

17) організує фінансово-господарську діяльність;

18) відповідно до рішень Президії Федерації здійснює повноваження останньої та звітує перед нею;

19) вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.

6.5. Президент та віце-президенти Федерації

6.5.1. У період між з’їздами, засіданнями Президії поточною діяльністю Федерації керує її президент, який є вищою керівною особою Федерації.

6.5.2. Президент Федерації:

1) здійснює поточне керівництво діяльністю Федерації, без доручення представляє її у всіх зовнішніх стосунках;

2) робить заяви від імені Федерації; має право підпису документів від імені Федерації;

3) має право підпису фінансових та інших документів Федерації;

4) призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

5) ініціює скликання позачергового З’їзду, скликає засідання Президії, Виконкому, організує підготовку їх засідань, головує на них;

6) здійснює загальне керівництво роботою комісій, інших виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Федерації;

7) в межах, визначених Президією Федерації та Виконкомом, здійснює оперативне управління коштами та майном Федерації;

8) затверджує штатний розпис виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Федерації, положення про їхні структурні підрозділи, посадові інструкції штатних працівників;

9) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Федерації. На штатних працівників усіх цих органів поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

10) у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;

11) може делегувати частину своїх повноважень першому віце-президенту, віце-президентам Федерації.

6.5.3. Перший віце-президент, віце-президенти Федерації обираються З’їздом з числа її членів за поданням президента Федерації.

6.5.4. Перші віце-президенти за узгодженням із Президентом Федерації мають право без доручення представляти Федерацію в усіх зовнішніх стосунках, робити заяви від імені Федерації, а також за дорученням президента Федерації можуть мати право підпису фінансових та інших документів Федерації.

Перші віце-президенти, віце-президенти Федерації відповідають за окремі напрями діяльності Федерації, виконують доручення президента Федерації Перший віце-президент, віце-президенти Федерації відповідають за окремі напрями діяльності Федерації, виконують доручення президента Федерації.

6.5.5. Президент, перші віце-президенти та віце-президенти Федерації можуть бути виключені з Федерації лише за рішенням З’їзду.

 

VII. Контрольні та консультативно-дорадчі органи Федерації

7.1. Контрольним органом Федерації є її Ревізійна комісія, склад якої обирається З’їздом на термін не більший, ніж чотири роки.

7.2. Ревізійна комісія:

1) визначає власну структуру;

2) поновлює членство в Федерації осіб, необгрунтовано виключених з неї первинними, місцевими або територіальними федераціями (організаціями);

3) розглядає заяви про порушення членами Федерації, територіальними, місцевими федераціями (організаціями) або їх керівними органами норм Статуту Федерації та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам Федерації;

4) розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них,  окрім питань, що відносяться до компетенції колегій суддів змагань спортивних туристських походів та з техніки спортивного туризму;

5) перевіряє виконання бюджету керівними, виконавчими та іншими органами Федерації;

6) проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Федерації, її федерацій (організацій) та утворених нею установ;

7) координує діяльність ревізійних комісій місцевих та територіальних федерацій (організацій);

8) звітує перед З’їздом про результати своєї діяльності;

9) виконує інші функції, передбачені Статутом та іншими нормативними документами Федерації.

7.3. Керівництво Ревізійною комісією здійснює її голова, який обирається З’їздом на термін не більший, ніж чотири роки.

7.4. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, яке затверджується З’їздом. У випадку, якщо таке положення відсутнє, Ревізійна комісія розробляє тимчасовий порядок своєї діяльності і здійснює свої функції згідно з ним до затвердження З’їздом Положення про Ревізійну комісію.

7.5. Члени Ревізійної комісії можуть бути виключені з Федерації тільки З’їздом.

7.6. Рада Старійшин.

7.6.1. Консультативно-дорадчим органом Федерації є Рада Старійшин, склад якої затверджується  Президією на термін дії Президії.

Рада Старійшин діє на підставі Положення, що затверджується Президією Федерації.

7.6.2. Ради Старійшин складається з членів Федерації –  моральних авторитетів загальнодержавного рівня, відомих в Україні спортсменів-туристів, організаторів  спортивного туризму. 

Персональний склад Ради Старійшин формується Головою Ради Старійшин з урахуванням пропозицій територіальних осередків. Чисельний склад Ради Старійшин не може перевищувати 30 осіб.         

7.6.3. Керівництво Радою Старійшин здійснює Голова, який обирається З’їздом.

За поданням Голови Ради  Старійшин Рада Старійшин обирає зі свого складу Заступника голови Ради Старійшин.

7.6.4. Голова Ради Старійшин  та його заступник можуть брати участь у засіданнях Виконкому та Президії Федерації з правом вирішального голосу (не впливаючи на кворум) і з правом дорадчого голосу в засіданнях усіх інших керівних та контрольних органів Федерації. Усі інші члени Ради Старійшин можуть брати участь у засіданнях будь-яких керівних чи контрольних органів Федерації або її осередків з правом дорадчого голосу.

7.6.5. Рада Старійшин:

1) Рекомендує З’їзду Федерації кандидатуру для обрання Президентом Федерації

2) визначає власну структуру  та регламент своєї діяльності;

3) вносить пропозиції до порядку денного засідань усіх органів Федерації, з обов’язковим їх включенням до розгляду;

4) розробляє пропозиції щодо засадних положень програм діяльності Федерації, трактує положення програмних документів Федерації у спірних питаннях;

5) за згодою сторін може бути третейським арбітром у внутрішніх спірних питаннях та конфліктах, що виникають у Федерації;

6) інформує З’їзд, Президію, Виконком про окремі питання своєї діяльності;

7) входить з поданням до усіх органів Федерації;

7.6.6.  Засідання Ради Старійшин скликаються Головою Ради Старійшин у міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

Рішення Ради Старійшин приймається кваліфікованою більшістю голосів від присутніх на її засіданні членів.

7.7. Інші консультативно-дорадчі органи Федерації створюються за необхідністю та з метою виконання статутних завдань Федерації і діють відповідно до Статуту Федерації

 

VIII. Правовий статус, майно та кошти Федерації

8.1. Територіальні та місцеві федерації (організації) Федерації легалізуються  відповідно до чинного законодавства. Вони керуються цим Статутом і в силу цього, після державної реєстрації, є юридичними особами, мають печатку, можуть мати штампи, бланки, інші реквізити, зразки яких затверджуються президією федерації (організації) за погодженням з Президією або Виконкомом Федерації.

8.2. Федерація та її територіальні, місцеві федерації (організації), які набули статусу юридичної особи, мають у своїй власності майно та кошти, а також рахунки в банківських установах.

Федерація може набувати право власності на майно та кошти, передані членами Федерації або державою в установленому порядку, набуті від вступних, цільових та членських внесків, пожертвувані громадянами, підприємствами, організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів; на майно і кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Федерацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

Федерація є неприбутковою організацією. Її територіальні та місцеві федерації (організації), які набули статусу юридичної особи, є неприбутковими організаціями.

8.3. Джерелами коштів та майна Федерації та її територіальних, місцевих федерацій (організацій) є:

1) вступні, цільові та членські внески членів Федерації;

2) добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій у встановленому законом порядку;

3) кошти та майно, передані членами Федерації в установленому порядку;

4) добровільні внески юридичних осіб;

5) кошти державного та місцевих бюджетів, що виділяються у розпорядження Федерації для виконання державних, регіональних програм розвитку туризму, реалізації статусу національної спортивної федерації та повноважень, делегованих центральним та місцевим органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

6) надходження від установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, заснованих Федерацією чи її організаціями;

7) кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротньої фінансової допомоги від громадян, підприємств, установ і оранізацій у встановленому законом порядку;

8) пасивні доходи;

9) кошти або майно, що надходять Федерації та її територіальним, місцевим федераціям (організаціям)  від проведення основної діяльності.

8.4. У власності Федерації та її територіальних, місцевих федерацій (організацій) можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, облігації, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

8.5. Федерація самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через керівні органи Федерації.

8.6. Керівні органи Федерації можуть закріплювати певне належне їй майно за територіальними федераціями (організаціями) і делегувати керівним органам останніх повноваження по розпорядженню ним.

8.7. Майно та кошти Федерації не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються лише для виконання статутних завдань.

8.8. Федерація в цілому, її територіальні та місцеві федерації (організації), як окремі юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов’язання будь-яких інших юридичних осіб.

8.9. Федерація, її територіальні та місцеві федерації (організації) формують і виконують власний бюджет.

Вони ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.10. Члени Федерації сплачують членські внески до тієї організації, до якої вони безпосередньо належать. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків встановлюється Положенням, яке затверджується Президією Федерації.

8.11. Кошти, отримані від членських внесків, розподіляються відповідно до Положення про членські внески.

 

ІХ. Припинення діяльності Федерації або її організацій

9.1. Діяльність будь-якого місцевого осередку (федерації, організації) Федерації припиняється, якщо в його складі залишилося менше трьох членів.

Діяльність первинної організації, місцевої, територіальної федерації (організації)  може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням зборів, конференції організації (федерації), З’їзду Федерації в порядку, визначеному цим Статутом.

9.2. Після припинення діяльності територіальної або такої місцевої федерації (організації), яка не входила до жодної з територіальних федерацій (організацій), усі кошти та майно даної організації переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або у власність Федерації чи зараховуються до доходу бюджету (у випадку ліквідації).

Кошти та майно інших місцевих федерацій (організацій), що припинили свою діяльність, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або тієї місцевої (територіальної) федерації (організації), до складу якої ця федерація (організація) входила безпосередньо або зараховуються до доходу бюджету (у випадку ліквідації). 

9.3. Діяльність Федерації може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням З’їзду в порядку, визначеному цим Статутом.

Ліквідація Федерації може бути здійснена за рішенням судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Якщо рішення про припинення діяльності Федерації прийняте З’їздом, всі питання про використання майна та коштів Федерації вирішуються З’їздом та обраною ним Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. При цьому всі активи Федерації повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не буде передбачене чинним на момент ліквідації законодавством.

9.5. Якщо рішення про ліквідацію Федерації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

9.6. Рішення про реорганізацію Федерації приймається З’їздом у порядку, визначеному цим Статутом. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з реорганізацією Федерації, вирішуються З’їздом.

9.7. Після прийняття З’їздом рішення про припинення діяльності Федерації припиняється діяльність усіх її організацій.

9.8. Рішення про ліквідацію Федерації публікується в періодичній пресі.

 

X. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Федерації

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Федерації затверджуються З’їздом Федерації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.

10.2. Зміни і доповнення до Статуту Федерації реєструються в установленому законом порядку.