Типові навчальні плани та програми підготовки суддів 1 категорії зі спортивного туризму (укр)

Постанова

Виконкому Федерації спортивного туризму України

Від “25лютого 2006 р.,

Протокол № 7-06 п. № 10

 

Про типові навчальні плани
та навчальні програми семінарів
по підготовці суддів І категорії зі
зі спортивного туризму

 

 

 1. Затвердити типові навчальні плани та навчальні програми семінарів по підготовці суддів І категорії зі спортивного туризму (техніка спортивного  туризму), що додаються.
 2. Територіальним осередкам Федерації спортивного туризму України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі взяти зазначені у п. № 1 постанови документи для керівництва у роботі.

 

Президент Федерації                                                  

А.С.Матвієнко

 

 

 

Додаток до постанови Виконкому
Федерації спортивного туризму України
від “25” лютого 2006 р., протокол № 7-06, п. № 10

 

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

СЕМІНАРІВ ПО ПІДГОТОВЦІ СУДДІВ І КАТЕГОРІЇ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

(ТЕХНІКА СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Семінари з підготовки суддів І категорії зі спортивного туризму (техніка спортивного туризму) проводиться з метою підвищення рівня суддівської кваліфікації членів головних суддівських колегій змагань з ТСТ, надання слухачам достатньої теоретичної та практичної підготовки для організації та проведення змагань найвищого рівня, запровадження єдиних підходів до методики суддівства, впровадження нових форм організації та проведення змагань, обміну досвідом проведення змагань.

Навчальні плани та програми семінарів передбачають підвищення слухачами як загальної суддівської підготовки з техніки спортивного туризму, так і їх спеціалізовану суддівську підготовку за окремим видами туризму.

Спеціалізація підготовки визначається організацією, яка безпосередньо проводить відповідний семінар в залежності від виду спортивного туризму та спеціалізації слухачів.

З урахуванням рівня суддівської кваліфікації слухачів організація, що проводить семінар, має право провести перерозподіл годин між темами навчального плану та видами занять в межах до 20% від загальної кількості годин, не допускаючи скорочення загальної тривалості семінару.

По завершенню семінару слухачі складають залік з теоретичних питань, представляють практичну роботу у вигляді звіту про проведені змагання на відповідній посаді (головного судді, головного секретаря, начальника дистанції) і отримують довідки встановленого зразка про участь у семінарі.

 

 

Список рекомендованої літератури:

 1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”.
 2. Закон України “Про туризм”
 3. Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998р, № 963/98.
 4. Державна програма розвитку туризму в Україні у 2002-2010 роках, затверджена Кабінетом Міністрів України від 29 квітня 2002р, № 583.
 5. Єдина спортивна класифікація України
 6. Э.Н.Кодиш “Соревнования туристов” – М.: ФиС, 1990
 7. Коган В. Г. Работа секретариата по подготовке и проведению горных соревнований. -К: ПП «Актуальна освіта», 2005. – 80 с.
 8. Коган В.Г. Спортивные соревнования. Горный туризм. Методические рекомендации. –  К., 2005. – 72 с.
 9. Правила змагань “Спортивний туризм” – К.: ФСТУ, 2001р.
 10. Програма діяльності Федерації спортивного туризму України на 2006-2009 роки. –  К.: ФСТУ, 2005р.
 11. Положення про суддів зі спортивного туризму, затверджено Президією ФСТУ від 22 грудня 2003 р., протокол № 6.

 

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

семінару з підготовки та підвищення кваліфікації

суддів І категорії з техніки спортивного туризму

(спеціалізація – головні судді змагань)

Тема

Кількість годин

Усього

в тому числі

Лекції

Практичні заняття

1

2

3

4

5

1

Спортивний туризм в Україні та його нормативна база

1

1

2

Правила змагань з техніки спортивного туризму

1

1

3

Робота суддівської колегії під час підготовки змагань

7

2

5

4

Організація роботи служби дистанції змагань

2

1

1

5

Робота головної суддівської колегії під час проведення змагань

8

4

4

6

Організація роботи служби секретаріату змагань

3

2

1

7

Вирішення організаційних питань під час проведення змагань

3

1

2

8

Забезпечення безпеки змагань

3

2

1

9

Аналіз проведення окремих Чемпіонатів, Кубків та інших змагань

2

2

10

Проведення спортивних або навчальних змагань

8

8

11

Підбиття підсумків семінару

2

2

 

РАЗОМ

40

16

24

 

 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

семінару з підготовки та підвищення кваліфікації

суддів І категорії з техніки спортивного туризму

(спеціалізація – головні судді змагань)

 

1. Спортивний туризм в Україні та його нормативна база

Зародження вітчизняного туризму  та екскурсій в XIX сторіччі. Розвиток спортивного туризму в XX сторіччі. Місце спортивного туризму в сучасному фізкультурно-спортивному русі України. Характерні риси спортивного туризму. Сучасні тенденції розвитку спортивного туризму.

Державна система управління спортом і туризмом в Україні. Структура управління спортивним туризмом. Федерація спортивного туризму України, її структура та керівні органи. Головні завдання та напрями діяльності Федерації. Порядок взаємодії ФСТУ та її осередків на місцях з державними органами управління фізичною культурою, спортом та туризмом. Організація та розвиток партнерських зв’язків з державними органами та громадськими організаціями. Участь ФСТУ у міжнародному спортивному туристському русі.

Основні нормативно-правові акти України у сфері фізичної культури, спорту і туризму: Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Закон України «Про туризм»; Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації»; Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки.

Документи, які регламентують діяльність у спортивному туризмі: «Положення про суддів зі спортивного туризму», «Положення про Єдину спортивну класифікацію України», «Спортивний туризм. Правила змагань», Програма діяльності ФСТУ на 2006-2008 роки.

План проведення всеукраїнських змагань та інших заходів на поточний період.

 

2. Правила змагань з техніки спортивного туризму

Правила змагань – основний документ, який регламентує проведення змагань зі спортивного туризму. Структура Правил.

Порядок визначення класу дистанцій і класифікація змагань.

Положення про змагання та його розділи. Функції і порядок роботи мандатної комісії. Вимоги до заявок на участь у змаганнях. Документи, необхідні для допуску до змагань.

Права та обов’язки учасників і представників (тренерів). Санкції, які застосовуються до учасників та представників (тренерів) у разі порушення ними Правил.

Спорядження, технічні засоби пересування і вимоги до них. Порядок допуску спорядження та технічних засобів до використання.

Склад суддівської колегії залежно від рангу, класу і програми змагань.

Права та обов’язки суддів залежно від обов’язків, які вони виконують. Суддівська етика.

Організація та порядок проведення змагань. Особливості проведення змагань за визначеною програмою і з програмою на вибір. Відмінності та особливості компілятивної (за сумою балів) та бонусної (заохочувальної) системи підбиття підсумків виступів. Характерні помилки у підбитті підсумків змагань.

Порядок подання та розгляду протестів. Особливості розгляду протестів залежно від об’єктів опротестовування. Апеляційне журі, його формування та порядок роботи.

Загальні заходи з забезпечення безпеки під час підготовки та проведення змагань з техніки спортивного туризму. Безпека на дистанції. Дії суддів в аварійних ситуаціях. Розслідування та облік нещасних випадків з учасниками та суддями залежно від характеру обов’язків, які вони виконують.

Видові розділи правил змагань з техніки спортивного туризму. Проходження дистанцій змагань. Заявки з тактики та умови проходження дистанцій. Форми і системи жеребкування, основні правила його проведення.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Розподіл обов’язків серед членів мандатної комісії, робота мандатної комісії.
 2. Проведення жеребкування. Складання графіка виступів команд у випадках застосування різних систем змагань (кругова, з вибуванням, з відбірковими турами і тощо).
 3. Підбиття підсумків змагань у разі використання компілятивної та бонусної системи проведення змагань.
 4. Розробка детального плану проведення інструктажу секретарських груп на дистанціях.
 5. Розробка детального плану проведення інструктажу суддівських бригад на дистанціях.
 6. Розробка Умов проведення змагань певного виду на дистанціях III-V класу з різною формою заліку.
 7. Систематизація штрафів з техніки руху і страховки.

 

3. Робота головної суддівської колегії під час підготовки змагань

Структура, зміст та планування роботи оргкомітету як керівного органу з підготовки і проведення змагань.

Вибір району та коригування, за необхідності, запланованих термінів проведення змагань. Ознайомлення на місцевості з наявністю полігонів для облаштування дистанцій, розміщення табору та умовами проведення змагань.

Складання положення про змагання, що плануються. Кошторис на проведення змагань, його основні статті. Нормативи фінансування змагань різного рангу. Можливі джерела фінансування змагань.

Комплектування головної суддівської колегії. Урахування кваліфікації суддів, досвіду їх роботи під час формування суддівської колегії. Проведення підготовчого семінару та комплектування суддівських бригад і служб змагань.

Складання переліку необхідного спорядження, матеріалів, інвентарю, оргтехніки та бланків суддівської документації, а також вирішення питань матеріально-технічного, рекламного та організаційного забезпечення змагань.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Розробка плану роботи організаційного комітету.
 2. Розробка плану роботи Головного судді змагань.
 3. Розробка Положення про проведення змагань на дистанціях III-V класу.
 4. Розробка плану проведення підготовчого семінару підвищення кваліфікації начальників дистанцій III-V класу.
 5. Розробка плану проведення підготовчого семінару служби секретаріату (дистанції III-V класу).
 6. Розробка плану проведення підготовчого семінару підвищення кваліфікації суддівських бригад на дистанціях III-V класу.

 

4.     Організація роботи служби дистанцій змагань

Склад служби дистанції, розподіл обов’язків у середині служби.

Вибір полігонів для облаштування дистанцій відповідного класу в районі проведення змагань. Складання переліку спорядження, обладнання, інвентарю та матеріалів для облаштування дистанцій. Вибір місця табору для розміщення суддів, служб та учасників змагань, секретарських груп, місць старту і фінішу.

Планування дистанцій та облаштування їх на місцевості. Забезпечення безпеки учасників, суддів та глядачів на дистанціях. Фактори, які враховуються під час планування дистанції. Визначення необхідності та забезпечення ефективності суддівської страховки на дистанціях.

Складання опису та схем дистанцій. Вибір загального контрольного, проміжного та нормативного часу проходження дистанції. Організація перегляду та проведення роз’яснення проходження дистанцій. Складання протоколу перегляду. Складання акту здачі-приймання дистанції та здавання її судді-інспектору. Інструктаж суддів щодо забезпечення безпеки суддівства та виступів учасників на дистанціях.

Робота служби дистанцій під час проведення змагань. Забезпечення збереження дистанції. Організація медичної допомоги на дистанції під час проведення змагань. Організація радіозв’язку на дистанції.

Взаємодія служби дистанції з заступником Головного судді з безпеки та аварійно-рятувальною службою.

Закриття дистанції, зняття спорядження і підготовка його до відправки.

Документація начальника дистанції.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Розробка варіантів схем дистанцій III-V класу.
 2. Складання переліку спорядження для дистанцій III-V класу.
 3. Розробка та опис плану обладнання дистанцій III-V класу.
 4. Розробка заходів щодо забезпечення безпеки під час облаштуванні дистанцій.
 5. Розробка та опис плану табору для розміщення в польових умовах.

 

5. Робота головної суддівської колегії під час проведення змагань

Розробка сценарію (сценарного плану) урочистого відкриття та закриття змагань та їх проведення.

Проведення засідань головної суддівської колегії з представниками команд. Процедура розгляду заяв та протестів, ухвалення рішень щодо них. Характерні помилки, яких припускаються під час розгляду протестів.

Організація взаємодії між суддівськими бригадами та службами. Дотримання регламенту запланованих заходів. Забезпечення своєчасного харчування суддів та режиму дня в цілому.

Контроль за роботою суддівських бригад та різних служб. Аналіз і підбиття підсумків дня. Ухвалення рішень щодо покращення роботи суддівської колегії та обслуговуючого персоналу.

Затвердження результатів змагань. Організація нагородження. Оцінка роботи членів головної суддівської колегії і суддів змагань.

Підготовка звіту Головного судді про проведені змагання.

Мета, завдання та порядок інспектування змагань. Особливості статусу судді-інспектора, його права та обов’язки. Складання звіту судді-інспектора.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Порядок прийому та розгляду протестів.
 2. Види порушень техніки страховки. Перелік найбільш поширених з них.
 3. Класифікація порушень, особливості їх визначення, фіксації та оцінювання.
 4. Види порушень техніки руху, які належать до групи аварійних ситуацій. Перелік найбільш поширених з них.
 5. Порядок  фіксації порушень та дії суддів залежно від характеру порушень.
 6. иди порушень техніки руху, які належать до групи заборонених дій. Перелік найбільш поширених з них.
 7. Технічний інцидент, його види і способи вирішення.
 8. Порядок суддівства зміни тактики під час проведенні змагань за визначеною програмою і з програмою на вибір.
 9. Складання звіту судді-інспектора.

 

6. Організація роботи служби секретаріату змагань

Склад та структура секретаріату. Група головного секретаря та секретарські групи з видів програми. Розподіл обов’язків у середині груп. Завдання та зміст роботи секретаріату на кожному етапі проведення змагань.

Планування роботи секретаріату, комплектування його складу. Підготовка документації та атрибутів нагородження. Складання заявки на матеріально-технічне забезпечення секретаріату. Комплектування папок з документацією. Звіряння секундомірів.

Організація роботи мандатної комісії. Види протоколів і порядок їх складання. Інструктаж секретарів і суддів на дистанціях щодо заповнення карток і протоколів. Облаштування місць роботи секретаріату і секретарських груп.

Організація інформації про хід і результати виступів. Забезпечення оперативної обробки результатів виступів. Інформування учасників, представників, тренерів та уболівальників про результати змагань. Підготовка документації для проведення засідань ГСК за підсумками дня.

Підбиття підсумків змагань. Визначення учасників, які виконали спортивні нормативи. Підготовка підсумкових протоколів змагань. Підготовка та організація нагородження. Виписування довідок про участь у змаганнях та суддівстві. Підготовка документації для складання звіту про проведені змагання.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Розробка плану роботи головного секретаря змагань.
 2. Розробка переліку бланкової документації, необхідної для проведення змагань певних видів.
 3. Організація взаємодії секретаріату з суддівськими бригадами на дистанціях та групою головного секретаря.
 4. Організація інформації про хід і результати виступів на дистанціях III-V класу.
 5. Розробка та опис переліку документації звіту про проведені змагання.
 6. Визначення рангу змагань на дистанції.
 7. Визначення виконаних нормативів.

 

7. Вирішення організаційних питань під час проведення змагань

Забезпечення взаємодії головної суддівської колегії та оргкомітету.

Питання матеріально-технічного забезпечення суддівських бригад і служб, а також змагань у цілому спорядженням, обладнанням, інвентарем, матеріалами, документацією, харчуванням і транспортом.

Медичне забезпечення змагань. Урахування району проведення змагань, програми і класу дистанцій під час розробки схеми медичного забезпечення. Дотримання санітарно-гігієнічних заходів у районі базування.

Організація взаємодії з органами місцевого самоврядування, органами місцевої державної влади та внутрішніх справ, пожежної охорони, власниками (користувачами) землі, медичними закладами та іншими службами.

Рекламно-інформаційні заходи з висвітлення в ЗМІ інформації про змагання, які мають відбутися, про хід змагань та результати їх проведення.

Підготовка атрибутики змагань, художнє оформлення місць відкриття, проведення та закриття змагань. Забезпечення присутності на урочистих церемоніальних заходах представників місцевих органів влади та ЗМІ.

Організація зв’язку в межах кожної дистанції, а також між дистанціями та ГСК, між Головним суддею та його заступниками. Радіофікація табору, урочистого відкриття і закриття змагань.

Організація роботи комендантської служби змагань з розміщення суддів та учасників, дотримання порядку і забезпечення безпеки, охорони навколишнього середовища і дотримання санітарно-гігієнічних правил та вимог, з матеріально-технічного забезпечення і організації харчування суддів змагань.

Вирішення питань організації дозвілля учасників. План культурно-масових заходів у вільний від участі в змаганнях час.

 

Практичні заняття (приблизні теми):

 1. Розробка переліку оргтехніки, інвентарю і матеріалів для забезпечення секретаріату змагань.
 2. Розробка переліку обладнання та інвентарю для забезпечення рекламно-інформаційної служби, зв’язку та радіомовлення.
 3. Розробка переліку обладнання та інвентарю, а також заходів щодо забезпечення побуту та харчування суддів змагань.
 4. Розробка переліку заходів щодо медичного забезпечення змагань.
 5. Розробка сценарію урочистого відкриття та закриття змагань.
 6. Розробка плану культурно-масових заходів для учасників змагань.

 

8. Забезпечення безпеки змагань

Вимоги безпеки безпосередньо до полігонів та підходів до них для облаштування дистанцій.

Організація безпеки під час проведення робіт з очищення схилів полігону від предметів, які вільно лежать або неміцно закріплені (каміння, крижин).

Розробка плану проведення робіт з очищення схилу, обладнання пунктів страховки, самостраховки та проміжної страховки.

Специфічні заходи з забезпечення безпеки під час проведення змагань залежно від конструктивних особливостей полігонів, на яких обладнані дистанції.

Організація суддівської страховки в межах усієї дистанції, де вона необхідна. Організація страховки і самостраховки суддів у потенційно небезпечних місцях.

Організація медичного обслуговування на дистанціях.

Функціональні обов’язки заступника Головного судді з безпеки та кваліфікаційні вимоги до нього. Взаємодія з аварійно-рятувальною службою МНС.

Перевірка безпечного обладнання дистанцій та акт здачі-прийому. Вимоги безпеки та дії в аварійних ситуаціях. Розслідування та облік нещасних випадків.

Склад технічної комісії. Перевірка та допуск технічною комісією особистого і командного спорядження, насамперед нестандартного, для використання під час виступу.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Розробка заходів щодо забезпечення безпеки під час очищення полігону та обладнання дистанцій.
 2. Розробка заходів щодо забезпечення безпеки під час проведення змагань.
 3. Розробка плану інструктажу суддів щодо забезпечення безпеки на дистанціях під час виступів команд.
 4. Розробка пам’ятки щодо перевірки особистого і командного спорядження технічною комісією.
 5. Розробка пам’ятки щодо забезпечення безпеки учасників у вільний від виступів час.

 

9. Аналіз проведення окремих Чемпіонатів, Кубків та інших змагань

Аналіз положень, умов проведення змагань на дистанціях великих змагань. Аналіз підготовки проведення таких змагань, досвід роботи головних суддівських колегій, окремих служб і бригад. Ознайомлення з новими формами організації та проведення змагань.

 

10. Проведення спортивних або навчальних змагань

Проведення навчальних або спортивних змагань на дистанціях не нижче ІІІ класу на посаді головного судді або заступника головного судді з суддівства, підготовка і подання звіту головного судді.

 

11. Підбиття підсумків семінару

Аналіз роботи окремих груп і семінару в цілому. Зауваження та пропозиції слухачів щодо покращення проведення наступних семінарів. Складання заліків. Вручення слухачам довідок про закінчення семінару.

 

 

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

семінару з підготовки та підвищення кваліфікації

суддів І категорії з техніки спортивного туризму

(спеціалізація – головні секретарі змагань)

 

Тема

Кількість годин

Усього

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

1

2

3

4

5

1

Спортивний туризм в Україні та його нормативна база

1

1

2

Правила змагань з техніки спортивного туризму

2

2

3

Секретаріат змагань. Основні завдання, структура та склад, зміст роботи

1

1

4

Робота секретаріату під час підготовки змагань

2

1

1

5

Робота секретаріату перед початком змагань

6

2

4

6

Робота секретаріату під час проведення змагань

11

3

8

7

Робота секретаріату після завершення виступів

2

1

1

8

Робота секретаріату після закриття змагань

1

1

9

Організація інформаційного забезпечення змагань

4

1

3

10

Навчальні змагання або навчально-практичний підрахунок результатів виступів та підбиття підсумків

8

8

11

Підбиття підсумків семінару

1

1

 

РАЗОМ

40

13

27

 

 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

семінару з підготовки та підвищення кваліфікації

суддів І категорії з техніки спортивного туризму

(спеціалізація – головні секретарі змагань)

 

1.     Спортивний туризм в Україні та його нормативна база

Зародження вітчизняного туризму  та екскурсій в XIX сторіччі. Розвиток спортивного туризму в XX сторіччі. Місце спортивного туризму в сучасному фізкультурно-спортивному русі України. Характерні риси спортивного туризму. Сучасні тенденції розвитку спортивного туризму.

Державна система управління спортом і туризмом в Україні. Структура управління спортивним туризмом. Федерація спортивного туризму України, її структура та керівні органи. Головні завдання та напрями діяльності Федерації. Порядок взаємодії ФСТУ та її осередків на місцях з державними органами управління фізичною культурою, спортом та туризмом. Організація та розвиток партнерських зв’язків з державними органами та громадськими організаціями. Участь ФСТУ у міжнародному спортивному туристському русі.

Основні нормативно-правові акти України у сфері фізичної культури, спорту і туризму: Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Закон України «Про туризм»; Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації»; Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки.

Документи, які регламентують діяльність у спортивному туризмі: «Положення про суддів зі спортивного туризму», «Положення про Єдину спортивну класифікацію України», «Спортивний туризм. Правила змагань», Програма діяльності ФСТУ на 2006-2008 роки.

План проведення всеукраїнських змагань та інших заходів на поточний період.

 

2.     Правила змагань з техніки спортивного туризму

Правила змагань – основний документ, який регламентує проведення змагань зі спортивного туризму. Структура Правил.

Порядок визначення класу дистанцій і класифікація змагань.

Положення про змагання та його розділи. Функції і порядок роботи мандатної комісії. Вимоги до заявок на участь у змаганнях. Документи, необхідні для допуску до змагань.

Права та обов’язки учасників і представників (тренерів). Санкції, які застосовуються до учасників та представників (тренерів) у разі порушення ними Правил.

Спорядження, технічні засоби пересування і вимоги до них. Порядок допуску спорядження та технічних засобів до використання.

Склад суддівської колегії залежно від рангу, класу і програми змагань.

Права та обов’язки суддів залежно від обов’язків, які вони виконують. Суддівська етика.

Організація та порядок проведення змагань. Особливості проведення змагань за визначеною програмою і з програмою на вибір. Відмінності та особливості компілятивної (за сумою балів) та бонусної (заохочувальної) системи підбиття підсумків виступів. Характерні помилки у підбитті підсумків змагань.

Порядок подання та розгляду протестів. Особливості розгляду протестів залежно від об’єктів опротестовування. Апеляційне журі, його формування та порядок роботи.

Загальні заходи з забезпечення безпеки під час підготовки та проведення змагань з техніки спортивного туризму. Безпека на дистанції. Дії суддів в аварійних ситуаціях. Розслідування та облік нещасних випадків з учасниками та суддями залежно від характеру обов’язків, які вони виконують.

Видові розділи правил змагань з техніки спортивного туризму. Проходження дистанцій змагань. Заявки з тактики та умови проходження дистанцій. Форми і системи жеребкування, основні правила його проведення.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Розподіл обов’язків серед членів мандатної комісії, проходження мандатної комісії.
 2. Проведення жеребкування. Складання графіка виступів команд у випадках застосування різних систем змагань (кругова, з вибуванням, з відбірковими турами тощо).
 3. Підбиття підсумків змагань у разі використання компілятивної та бонусної системи проведення змагань.
 4. Розробка детального плану проведення інструктажу секретарських груп на дистанціях.
 5. Розробка детального плану проведення інструктажу групи головного секретаріату.
 6. Розробка детального плану проведення інструктажу суддівських бригад на дистанціях.
 7. Систематизація штрафів з техніки руху і страховки.

 

 

3. Секретаріат змагань. Основні завдання, структура та склад, зміст роботи

Основні завдання секретаріату – оперативна та точна обробка результатів виступів, своєчасне оприлюднення попередніх і остаточних результатів, підготовка звітної спортивно-технічної документації.

Структура та склад секретаріату. Група головного секретаріату та секретарських груп з видів програми (дистанцій). Роль головного секретаря в організації роботи служби секретаріату.

Зміст та планування роботи секретаріату. План роботи головного секретаря з підготовки та проведення змагань.

 

4. Робота секретаріату під час підготовки до змагань

Урахування Положення про змагання, програми та кошторису під час комплектування головного секретаріату та секретарських груп з видів програми (дистанцій). Розсилання Положень про змагання та запрошень.

Нормативна документація щодо суддівства та організації змагань, необхідна для їх проведення (Положення про змагання, кошторис, склад ГСК, рішення організації, що проводить змагання, дозвіл місцевих органів влади на проведення змагань. Спортивний туризм. Правила змагань, Положення про ЄСКУ. Спортивний туризм та ін.).

Підбір та/або розробка суддівських бланків (анкети, протоколи попередніх та остаточних результатів, заявки, картки, відомості, довідки для учасників та суддів, акти, дипломи і грамоти, звіт головного судді тощо). Залежність переліку документації та бланкової продукції від рангу, класу та програми змагань. Виготовлення друкованої продукції та розмноження суддівської документації.

Підбір канцелярського приладдя, оргтехніки та рекламно-інформаційного інвентарю. Підготовка атрибутів нагородження переможців та призерів. Виготовлення розпізнавальних знаків суддям та представникам команд.

Комплектування папок для роботи мандатної комісії, членів ГСК, суддів з техніки і тактики, головного секретаріату та секретарських груп, команд тощо.

Звіряння секундомірів і розподіл їх між дистанціями на основі отриманих результатів.

 

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Розробка плану роботи головного секретаря змагань.
 2. Розробка переліку бланкової документації, необхідної для проведення певних змагань.
 3. Розробка переліку канцелярського приладдя та оргтехніки, необхідних для проведення певних змагань.
 4. Складання переліку суддівських папок та набору документів і бланків у них для проведення певних змагань. 
 5. Складання кошторису проведення певних змагань.

 

Робота секретаріату перед початком змагань

Вимоги до місця розташування головного секретаріату, обладнання місця роботи секретаріату. Забезпечення місця розташування секретарських груп на дистанціях.

Загальні принципи організації взаємодії секретаріату з іншими службами змагань.

Служба дистанцій. Отримання актів здачі-прийому, відкоригованих схем та умов проходження. Складання протоколів перегляду дистанцій. Розмноження документації служби дистанцій.

Мандатна комісія. Основні помилки в оформленні заявок і організації роботи мандатної комісії. Відповідність заявок вимогам Правил змагань і Положенню про змагання за всіма критеріям. Вимоги до оформлення кваліфікаційних книжок спортсменів, медичного допуску, страхових полісів.

Жеребкування. Загальні відомості. Форми і системи жеребкування. Визначення порядку виступів. Порядок проведення жеребкування та складання протоколів старту.

Перевірка комплектності бланкової документації. Забезпечення суддів та секретарів на дистанціях необхідною документацією, секундомірами, канцтоварами, розпізнавальними знаками тощо.

Інструктаж суддівських бригад відносно правил заповнення карток з техніки і тактики. Розподіл обов’язків всередині секретарських груп на дистанціях та в групі головного секретаріату. Інструктаж секретарських груп щодо підрахунку результатів виступів та підбиття підсумків.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 

 1. Підготовка документів для роботи мандатної комісії.
 2. Порядок проведення мандатної комісії та вимоги до відповідної документації.
 3. Проведення жеребкування та складання протоколів старту.
 4. Розробка детального плану проведення інструктажу секретарських груп на дистанціях.
 5. Розробка детального плану проведення інструктажу групи головного секретаріату.
 6. Розробка детального плану проведення інструктажу суддівських бригад на дистанціях щодо заповнення документів.
 7. Перелік нормативно-правових документів для проведення змагань та сфера застосування кожного з них.

 

Робота секретаріату під час проведення змагань

Організація оперативного надходження з дистанцій у головний секретаріат інформації про хід змагань та попередні результати виступів.

Підрахунок результатів. Перевірка карток (протоколів) суддів на дистанції. Особливості підбиття підсумків під час проведення змагань на дистанціях з використанням різних систем підбиття підсумків. Визначення та оприлюднення попередніх результатів.

Порядок прийому протестів та вимоги до них. Характерні помилки у підготовці протестів та їх прийнятті секретаріатом змагань.

Контрольна перевірка попередніх результатів головним секретаріатом змагань.

Особливості розподілу місць залежно від результату виступу (проходження дистанції за повною програмою, за скороченим (спрощеним) варіантом, у разі фінішу за особливими умовами тощо).

Оформлення протоколів та підготовка їх для затвердження ГСК на спільному засіданні з представниками команд.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Підбиття підсумків проведення змагань на дистанціях за заданою програмою.
 2. Підбиття підсумків проведення змагань на дистанціях з програмою на вибір.
 3. Організація взаємодії групи головного секретаря з суддівським бригадами на дистанціях.
 4. Порядок прийому та реєстрації протестів.

 

Робота секретаріату після завершення виступів

Завершення підбиття підсумків з окремих видів програм (дистанцій) та в загальному заліку. Визначення переможців та призерів.

Визначення рангу змагань на дистанції та відносних результатів виступів. Визначення учасників змагань, які виконали розрядні нормативи.

Підготовка підсумкового протоколу результатів виступів, протоколу спортивних результатів та зведеного протоколу результатів.

Збір відомостей оцінки роботи суддів на дистанціях та в службах змагань, виписка довідок суддям, обслуговуючому персоналу, учасникам.

Підготовка атрибутів нагородження учасників і команд (дипломів, грамот, медалей, цінних подарунків тощо), участь у нагородженні переможців і призерів та в урочистому закритті змагань.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Способи упорядкування результатів виступів без зміни порядку місць, які посіли команди.
 2. Визначення рангу змагань на дистанції.
 3. Визначення виконаних розрядних нормативів.
 4. Підготовка підсумкового протоколу змагань.
 5. Розробка сценарію нагородження переможців та призерів.

 

8. Робота секретаріату після закриття змагань

Підбір та систематизація спортивно-технічної документації, необхідної для складання звіту про проведені змагання. Коригування, за необхідності, бланків суддівської документації.

Спортивно-технічний звіт про змагання. Звіт головного судді.

Структура фінансового звіту (кошторис на проведення змагань, табель виходів (роботи) суддів, відомість оплати роботи (харчування), акти списання атрибутів нагородження переможців та призерів, документи, які підтверджують зроблені витрати по статтях, передбачених кошторисом на проведення змагань).

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Складання переліку документації звіту про проведені змагання.
 2. Складання звіту про змагання.

 

9. Організація інформаційного забезпечення змагань

Завдання та організація роботи служби інформації. Забезпечення участі представників  засобів масової інформації в урочистому відкритті та закритті змагань, а також у їх проведенні.

Основні відомості, які оприлюднюються на інформаційних щитах дистанцій та ГСК.

Організація та зміст радіомовної інформації. Взаємодія суддів-інформаторів з членами ГСК, головним секретаріатом і секретарськими групами на дистанціях.

 

Практичні заняття:

 1. Підготовка переліку документів для розміщення на інформаційному щиті на кожній дистанції.
 2. Підготовка переліку документів для розміщення на головному інформаційному щиті змагань.
 3. Розробка прес-релізу для представників засобів масової інформації про змагання, які мають відбутися.
 4. Розробка прес-релізу для представників засобів масової інформації про підсумки проведених змагань.

 

10. Навчальні змагання або навчально-практичний підрахунок результатів виступів та підбиття підсумків

Виконання обов’язків заступника головного секретаря або головного секретаря під час проведення навчальних змагань, або проведення підрахунку результатів виступів та підбиття підсумків на базі даних раніше проведених змагань на дистанціях не нижче III класу.

 

11. Підбиття підсумків семінару

Аналіз роботи окремих груп і семінару в цілому. Зауваження та пропозиції слухачів щодо покращення проведення наступних семінарів. Складання заліків. Вручення слухачам довідок про закінчення семінару.

 

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

семінару з підготовки та підвищення кваліфікації

суддів І категорії з техніки спортивного туризму

(спеціалізація – начальники дистанцій) 

Тема

Кількість годин

Усього

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

1

2

3

4

5

1

Спортивний туризм в Україні та його нормативна база

1

1

2

Правила змагань з техніки спортивного туризму

1

1

3

Служба дистанції. Основні завдання, структура та склад, зміст роботи

1

1

4

Робота служби дистанції під час підготовки змагань

4

2

2

5

Робота служби дистанції перед початком змагань

9

2

7

6

Робота служби дистанції під час проведення змагань

8

3

5

7

Робота служби дистанції після закриття змагань

1

1

8

Організація безпеки змагань

3

1

2

9

Аналіз окремих дистанцій Чемпіонатів, Кубків та інших змагань

2

2

10

Навчальні змагання або навчально-практичне облаштування дистанції на місцевості

8

8

11

Підбиття підсумків семінару

2

2

 

РАЗОМ

40

14

26

 

 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

семінару з підготовки та підвищення кваліфікації

суддів І категорії з техніки спортивного туризму

(спеціалізація – начальники дистанцій змагань)

 

 

1. Спортивний туризм в Україні та його нормативна база

Зародження вітчизняного туризму  та екскурсій в XIX сторіччі. Розвиток спортивного туризму в XX сторіччі. Місце спортивного туризму в сучасному фізкультурно-спортивному русі України. Характерні риси спортивного туризму. Сучасні тенденції розвитку спортивного туризму.

Державна система управління спортом і туризмом в Україні. Структура управління спортивним туризмом. Федерація спортивного туризму України, її структура та керівні органи. Головні завдання та напрями діяльності Федерації. Порядок взаємодії ФСТУ та її осередків на місцях з державними органами управління фізичною культурою, спортом та туризмом. Організація та розвиток партнерських зв’язків з державними органами та громадськими організаціями. Участь ФСТУ у міжнародному спортивному туристському русі.

Основні нормативно-правові акти України у сфері фізичної культури, спорту і туризму: Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Закон України «Про туризм»; Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації»; Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки.

Документи, які регламентують діяльність у спортивному туризмі: «Положення про суддів зі спортивного туризму», «Положення про Єдину спортивну класифікацію України з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, спортивно-технічні та прикладні види спорту», «Спортивний туризм. Правила змагань», Програма діяльності ФСТУ на 2006-2008 роки.

План проведення всеукраїнських змагань та інших заходів на поточний період.

 

2.     Правила змагань з техніки спортивного туризму

Правила змагань – основний документ, який регламентує проведення змагань зі спортивного туризму. Структура Правил.

Порядок визначення класу дистанцій і класифікація змагань.

Положення про змагання та його розділи. Функції і порядок роботи мандатної комісії. Вимоги до заявок на участь у змаганнях. Документи, необхідні для допуску до змагань.

Порядок подання та розгляду протестів. Особливості розгляду протестів залежно від об’єктів опротестовування. Апеляційне журі, його формування та порядок роботи.

Права та обов’язки учасників і представників (тренерів). Санкції, які застосовуються до учасників та представників (тренерів) у разі порушення ними Правил.

Спорядження, технічні засоби пересування і вимоги до них. Порядок допуску спорядження та технічних засобів до використання.

Склад суддівської колегії залежно від рангу, класу і програми змагань.

Права та обов’язки суддів залежно від обов’язків, які вони виконують. Суддівська етика.

Організація та порядок проведення змагань. Особливості проведення змагань за визначеною програмою і з програмою на вибір. Відмінності та особливості компілятивної (за сумою балів) та бонусної (заохочувальної) системи підбиття підсумків виступів. Характерні помилки у підбитті підсумків змагань.

Загальні заходи з забезпечення безпеки під час підготовки та проведення змагань з техніки спортивного туризму. Безпека на дистанції. Дії суддів в аварійних ситуаціях. Розслідування та облік нещасних випадків з учасниками та суддями залежно від характеру обов’язків, які вони виконують.

Видові розділи правил змагань з техніки спортивного туризму. Проходження дистанцій змагань. Заявки з тактики та умови проходження дистанцій. Форми і системи жеребкування, основні правила його проведення.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 

 1. Розподіл обов’язків серед членів мандатної комісії, проходження мандатної комісії.
 2. Проведення жеребкування. Складання графіка виступів команд у випадках застосування різних систем змагань (кругова, з вибуванням, з відбірковими турами і тощо).
 3. Визначення результатів змагань у разі використання компілятивної та бонусної системи проведення змагань.
 4. Розробка Умов проведення змагань певного виду на дистанціях III-V класу з різною формою заліку.
 5. Систематизація штрафів з техніки руху і страховки.

 

3. Служба дистанції. Основні завдання, структура і склад, зміст роботи

Основні завдання служби дистанції.  Структура служби дистанції та її склад. Начальник дистанції, його заступник та постановники.

Принцип комплектування бригад служби дистанції за кваліфікаційною та територіальною ознакою.

Планування роботи служби дистанції. Зміст роботи служби дистанції під час підготовки, проведення і завершення змагань.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Складання плану роботи служби дистанції на період підготовки до змагань.
 2. Складання плану роботи служби дистанції на період перед початком змагань.
 3. Складання плану роботи служби дистанції на період проведення і закінчення змагань.

 

4. Робота служби дистанції під час підготовки до змагань

Вибір полігонів для облаштування дистанції в місцях, запланованих для проведення змагань. Виїзд для ознайомлення на місцевості з можливостями полігону щодо забезпечення вимог  до необхідного класу складності дистанцій, під’їздів,  розміщення учасників та суддів, підходу до полігонів та забезпечення безпеки. Підготовка попередньої інформації про район змагань.

Формування бригад служби дистанції і розподіл обов’язків. Взаємодія начальників дистанцій і заступників Головного судді з питань планування дистанції.

Розробка схем і плану-графіку облаштування дистанції залежно від її виду та класу.

Складання переліку спорядження для облаштування дистанцій.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Складання переліку спорядження для дистанцій певного виду на місцевості або за запропонованими схемам.
 2. Складання переліку вимог щодо обладнання табору для розміщення суддів та учасників змагань у польових умовах.
 3. Вимоги до облаштування дистанцій залежно від їх класу та виду.
 4. Розробка заходів щодо забезпечення безпеки під час очищення полігону та обладнання дистанцій.

 

5. Робота служби дистанції перед початком змагань

Уточнення плану облаштування дистанції на місцевості разом із заступником Головного судді на дистанції.

Обмірювання параметрів, розрахунок проміжного, нормативного (оптимального) та загального контрольного часу. Складання схем, описів та умов проходження дистанції. Підготовка картографічних матеріалів.

Організація інспектування дистанції. Складання акту здачі-прийому дистанції.

Інформація про дистанцію під час її перегляду представниками та роз’яснення  проходження. Складання протоколів перегляду дистанцій.

Складання схеми розміщення суддів на дистанції. Проведення інструктажу старших суддів з техніки.

Забезпечення безпеки учасників, суддів і глядачів змагань, охорони природи й пам’яток історії та культури під час облаштування дистанцій.

 

Практичні заняття (приблизні теми):

 1. Складання опису та схеми дистанції.
 2. Розробка заходів щодо забезпечення безпеки під час проведення змагань.
 3. Розробка плану інструктажу суддів щодо забезпечення безпеки на дистанціях під час виступу команд.
 4. Складання тез роз’яснення  облаштування дистанції.
 5. Складання схеми розставлення суддів на дистанції та її обґрунтування (оптимальний і мінімальний склад).

 

6. Робота служби дистанції під час проведення змагань

Організація роботи суддів-страхівників. Контроль за станом пунктів, етапів та елементів обладнання дистанції, відновлення їх у процесі проведення змагань.

Організація радіозв’язку на дистанції, а також між службами дистанції. Організація взаємозв’язку з заступником Головного судді з безпеки та службою медичного забезпечення змагань.

Порядок здійснення оперативних заходів у разі травмування учасника або виникнення небезпечних ситуацій. Робота з забезпечення збереження дистанції.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Організація страховки на дистанції (на місцевості або відповідно до схеми).
 2. Організація радіозв’язку на змаганнях.
 3. Складання плану пошуково-рятувальних робіт певних змагань.

 

7. Робота служби дистанції після закриття змагань

Розробка плану демонтажу обладнання дистанції. Розставлення працівників служби дистанції. Проведення демонтажу обладнання дистанції. Забезпечення максимального збереження спорядження, інвентарю та технічних засобів.

Підготовка спорядження для відправки. Відбраковування спорядження та інвентарю, що вийшли з ладу.

Практичні заняття (приблизні теми)

 

 1. Розробка плану демонтажу дистанції.
 2. Розробка заходів щодо підготовки спорядження до транспортування.

 

8. Забезпечення безпеки на дистанції

Забезпечення безпеки під час обладнання дистанцій. Організація роботи постановників дистанції  при підготовці різних етапів дистанції. Організація контролю небезпечної зони. Локалізація небезпечних ділянок над і в межах дистанції.

Забезпечення безпеки під час проведення змагань. Інспектування дистанцій щодо забезпечення безпеки дистанцій. Розробка схеми і організація суддівської страховки. Інструктаж суддів з питань безпеки.

Організація рятувальної служби на змаганнях. Розробка варіантів евакуації потерпілого з різних ділянок дистанції. Вирішення питань медичного обслуговування дистанції на час проведення змагань.

Забезпечення необхідним спорядженням і транспортом для проведення пошуково-рятувальних робіт. Порядок оперативних заходів щодо закриття дистанцій у разі виникнення небезпеки її проходження.

 

Практичні заняття (приблизні теми)

 1. Розробка заходів щодо забезпечення безпеки під час обладнання дистанцій.
 2. Розробка заходів щодо забезпечення безпеки під час виступів команд.
 3. Розробка заходів щодо забезпечення безпеки учасників під час перебування на змаганнях.

 

9. Аналіз окремих дистанцій Чемпіонатів,  Кубків та інших змагань

Розгляд найбільш технічно цікавих та видовищних варіантів побудови та обладнання дистанцій на великих змаганнях.

 

10. Навчальні змагання або навчально-практичне облаштування дистанцій на місцевості

Виконання обов’язків начальника дистанції під час проведення навчальних змагань або облаштування дистанції на місцевості з обґрунтуванням обраного варіанту.

 

11. Підбиття підсумків семінару

Аналіз роботи окремих груп і семінару в цілому. Зауваження та пропозиції слухачів щодо покращення проведення наступних семінарів. Складання заліків. Вручення слухачам довідок про закінчення семінару.

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

установчого семінару суддів змагань з техніки спортивного туризму

(триденний / дводенний

пп

Тема

Кількість годин

Усього

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

1

Правила змагань з техніки спортивного туризму

2/1

2/1

 

2

Положення про змагання та умови проведення окремих видів

2/1

2/1

 

3

Забезпечення безпеки, охорона природи

2/1

1/1

1/-

4

Склад суддівської колегії, взаємодія суддівських бригад

2/1

2/1

 

5

Робота суддівських бригад по підготовці змагань

10/8

2/2

8/6

6

Робота суддівських бригад під час проведення змагань

6/4

4/3

2/1

 

РАЗОМ

24/16

13/9

11/7

 

РЕКОМЕНДОВАНА ПРОГРАМА УСТАНОВЧОГО СЕМІНАРУ СУДДІВ ЗМАГАНЬ З ТЕХНІКИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

 

1. Правила змагань з техніки спортивного туризму.

Правила змагань – основний документ, який регламентує їх проведення. Основні розділи правил. Задачі, характер і класифікація змагань. Вимоги до заявок на участь у змаганнях. Порядок подачі та розгляду протестів. Допуск до участі в змаганнях. Права і обов’язки учасників, представників, тренерів. Особливості суддівства даного виду змагань.

2. Положення про змагання та умови проведення окремих видів.

Мета та завдання змагань. Учасники змагань, вимоги до їх підготовки. Програма проведення змагань. Умови проведення окремих видів. Залік результатів. Підбиття підсумків змагань, нагородження переможців. Умови фінансування. Роз’яснення пунктів положення, стосовно яких у учасників можуть виникати питання.

3. Забезпечення безпеки, охорона природи. Вимоги до рівня підготовки учасників, до особистого та групового спорядження. Забезпечення безпеки на дистанції, на окремих етапах. Організація суддівської страховки на дистанції. Забезпечення медичного обслуговування учасників під час проведення змагань. Дії суддів при виникненні аварійної ситуації. Використання радіозв’язку, автотранспорту. План розгортання пошуково-рятувальних робіт.

Користування джерелами води. Правила організації купання учасників та суддів. Організація протипожежних заходів. Охорона природи при постановці дистанції, облаштування місць старту та фінішу. Облаштування польового табору. Робота комендантської служби.

4. Склад суддівської колегії, взаємодія суддівських бригад. Склад головної суддівської колегії. Комплектування суддів по бригадах, старші судді. Права і обов’язки суддів, суддівська етика. Основні завдання, що стоять перед суддівськими бригадами. Регулювання питань взаємозв’язку бригад перед початком змагань та під час їх проведення.

5. Робота суддівських бригад по підготовці змагань. Завдання, які стоять перед бригадою під час проведення змагань. Визначення обов’язків кожного судді. Підготовка необхідної документації, обладнання, місць для роботи.

Практична робота по підготовці дистанцій, місць розташування старту і фінішу, постановці та обладнанню етапів, підготовці необхідної документації.

6. Робота суддівських бригад під час проведення змагань. Докладній план організації роботи бригади в день проведення змагань. Методика суддівства, роз’яснення таблиць штрафів, відпрацювання єдиної трактовки порушень. Детальний інструктаж кожного судді. Проведення репетиції роботи бригади під час змагань.