Типовой учебный план и программа подготовки судей 3-2 кат.

 

ПОСТАНОВА

Виконкому Федерації спортивного туризму України

 

Від 20 січня 2003р.,

протокол № 32, п. № 2

 

Про типові навчальний план  та  навчальну
програму семінару суддів ІІІ-ІІ категорій зі
спортивного туризму (техніка  спортивного 
туризму)

 

  1. Затвердити типові навчальний план та навчальну програму семінару суддів ІІІ-ІІ категорій зі спортивного туризму (техніка спортивного  туризму), що додаються.
  2. Територіальним осередкам Федерації спортивного туризму України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі взяти зазначені у п. № 1 постанови документи для керівництва у роботі.

Президент Федерації                                                  

А.С.Матвієнко

Додаток до постанови Виконкому
Федерації спортивного туризму України
від 20 січня 2003р., протокол № 32, п. № 2

 

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

СЕМІНАРУ СУДДІВ ІІІ – ІІ КАТЕГОРІЙ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

( ТЕХНІКА СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Семінар суддів ІІІ – ІІ категорій зі спортивного туризму (техніка спортивного туризму) проводиться з метою ознайомлення слухачів семінару із загальними принципами підготовки, проведення та суддівства змагань з техніки спортивного туризму,  а також надання слухачам достатньої теоретичної та практичної підготовки для участі у суддівстві зазначених змагань на посадах, що вимагають рівня кваліфікації до 2 суддівської категорії включно. Перелік зазначених суддівських посад визначається Правилами змагань з техніки спортивного туризму та Положенням про суддів зі спортивного туризму.

Навчальний план та програма семінару передбачають отримання слухачами як загальної суддівської підготовки з техніки спортивного туризму, так і їх спеціалізовану суддівську підготовку за окремим видами туризму. Спеціалізація підготовки визначається організацією, яка безпосередньо проводить відповідний семінар в залежності від виду спортивного туризму, обраного для проведення  практичних занять.

З урахуванням рівня попередньої суддівської підготовки слухачів організація, що проводить семінар має право провести перерозподіл годин між темами  навчального плану в межах до 20% від загальної кількості годин, не допускаючи скорочення загальної тривалості семінару.

По завершенню семінару слухачі складають залік і  отримують довідки встановленого зразку про участь у семінарі.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

СЕМІНАРУ СУДДІВ ІІІ – ІІ КАТЕГОРІЙ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

(ТЕХНІКА СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ)

№ з/п

Тема

Кількість годин

Всього

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

1

2

3

4

5

1.

Спортивний туризм в Україні.

1

1

2.

Судді змагань з техніки спортивного туризму.

1

1

3.

Організація та проведення змагань з техніки  спортивного туризму. Положення про змагання. *

4

2

2

4.

Правила змагань з техніки спортивного туризму.

2

2

5.

Суддівська колегія змагань. *

2

1

1

6.

Робота служби дистанції змагань. *

8

2

6

7.

Робота суддівських бригад на етапах дистанцій змагань під час проведення змагань. *

12

2

10

8.

Робота бригад старту та фінішу дистанцій. *

3

1

2

9.

Робота мандатної комісії, секретаріату та служби інформації і нагородження. *

5

2

3

10.

Безпека змагань. *

1

1

11.

Підведення підсумків семінару.

1

1

РАЗОМ:

40

16

24

________________________

*. Передбачається спеціалізація слухачів за видом спортивного туризму

 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

СЕМІНАРУ СУДДІВ ІІІ – ІІ КАТЕГОРІЙ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

(ТЕХНІКА СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ)

1. Спортивний туризм в Україні

Історія розвитку спортивного туризму в Україні в ХІХ-ХХІ століттях.

Місце спортивного туризму в сучасному фізкультурно-спортивному русі України. Туризм як вид спорту та рекреаційно-оздоровчий вид діяльності. Розрядні норми та вимоги зі спортивного туризму.  Туристські спортивні масові заходи – спортивні туристські походи, експедиції, зльоти змагання з техніки спортивного туризму. Класифікація змагань та дистанцій з техніки спортивного туризму.

Федерація спортивного туризму України – мета, головні завдання та напрями діяльності; структура організації та її керівні органи; партнерські зв’язки із зацікавленими державним та іншими організаціями в Україні з розвитку спортивного туризму; участь у міжнародному туристсько-спортивному русі.

Основні законодавчі та нормативно-правові акти України про фізичну культуру, спорт і туризм – Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про туризм», Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації”, Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки, Єдина спортивна класифікація України, Програма діяльності Федерації спортивного туризму на 2001-2005 роки, Правила змагань з техніки спортивного туризму тощо.

2. Судді змагань з техніки спортивного туризму

Положення про суддів зі спорту – загальні вимоги до суддів, їх права та обов’язки; суддівські категорії та  порядок їх присвоєння; колегії суддів,  їх структура та зміст роботи.

Національна колегія суддів зі спортивного туризму – структура, завдання та напрями діяльності. Класифікація суддівських посад у спортивному туризмі за видами діяльності та рівнем кваліфікації.

3. Організація та проведення змагань

Організація, що проводить змагання. Склад оргкомітету, план його роботи. Підготовка та затвердження Положення про змагання, кошторису, умов проведення. Затвердження головного судді та складу головної суддівської колегії.

Вибір району та місця проведення змагань. Загальні вимоги до місця проведення змагань – зручні під’їзди, безпечність, можливість розміщення табору учасників, відповідність місцевості вимогам Правил змагань щодо класу дистанцій тощо).

Матеріально-технічне забезпечення проведення змагань.

Медичне обслуговування змагань. Робота комендантської служби під час підготовки та проведення змагань. Охорона природи. Пожежна безпека.

Забезпечення безпеки проведення змагань.

Регламент проведення змагань. Порядок засідань суддівської колегії, апеляційного журі, мандатної комісії, секретаріату, журі конкурсної програми тощо. Організації вільного часу учасників.

Церемонія відкриття та закриття змагань. Нагородження переможців та призерів.

Організація висвітлення змагань у засобах масової інформації.

Практичні заняття. Розробка та захист проектів положення про навчальні змагання, штатного розпису суддівської колегії, кошторису та плану матеріально-технічного забезпечення, порядку проведення церемонії відкриття та закриття змагань, нагородження переможців та призерів.

 

4. Правила змагань з техніки спортивного туризму

Правила змагань з техніки спортивного туризму – головний регламентуючий документ проведення змагань. Структура Правил. Огляд загальної частини Правил – загальні положення, класифікація змагань, вимоги щодо Положення про змагання, порядок роботи мандатної комісії та апеляційного журі, заявки на участь, протести учасників; вимоги до учасників змагань, їх права та обов’язки; вимоги до спорядження, технічних засобів пересування; склад, обов’язки та права суддівської колегії; загальні принципи визначення результатів змагань; забезпечення  безпеки змагань, охорона природи, пам’яток історії та культури.

Огляд розділу правил проведення змагань з техніки виду спортивного туризму, обраного як спеціалізація семінару: дистанції змагань та вимоги щодо їх складності; етапи дистанцій змагань та визначення їх складності; порядок проходження дистанцій; особливості суддівства та визначення результатів; забезпечення безпеки тощо.

 

5. Суддівська колегія змагань

Роль суддівської колегії в успішному проведенні змагань, її склад права та обов’язки. Головна суддівська колегія змагань – склад, права та обов’язки. Роль судді-інспектора у забезпеченні успішного проведення змагань.

Вимоги Правил змагань з техніки спортивного туризму та Єдиної спортивної класифікації України до рівня суддівської кваліфікації суддів на змаганнях з різними класами дистанцій.

Порядок підготовки штатного розпису суддівської колегії змагань. Перелік, комплектація та взаємодія суддівських бригад.

Практичні заняття. Розробка та захист проектів штатного розпису суддівської колегії змагань з обраного за спеціалізацією виду спортивного туризму та дистанціями 1-2 класу складності.

 

6. Робота служби дистанції змагань.

Склад служби дистанції змагань, розподіл обов’язків. Вивчення району проведення змагань, планування місць розташування табору, старту та фінішу. Фактори, що визначають технічну складність дистанцій. Вимоги до дистанцій змагань в залежності від масштабу змагань. Планування дистанцій, встановлення їх на місцевості. Забезпечення безпеки на дистанціях. Контрольний та оптимальний час.

Організація суддівської страховки на дистанції. Складання схем та описів дистанцій. Підготовка картографічних матеріалів. Визначення місць для розміщення учасників, суддів, глядачів.

Робота служби дистанції безпосередньо перед змаганнями. Інформація про дистанції на нарадах представників команд. Здача дистанцій судді-інспектору. Проведення інструктажів старших суддів етапів.

Робота служби дистанції під час проведення змагань, забезпечення збереження дистанцій.

Забезпечення можливості отримання медичної допомоги на дистанціях.

Співпраця з службою інформації. Організація радіозв’язку з етапами дистанцій. Закриття дистанції та зняття етапів.

Співпраця із заступником головного судді з безпеки, підрозділами аварійно-рятувальної служби. Організація пошуково-рятувальних робіт.

Документація начальника дистанції.

Практичні роботи. 1.Розробка та захист схем дистанцій 1-2 класу складності умовних, навчально-тренувальних або інших змагань з обраного за спеціалізацією виду спортивного туризму. 2.Встановлення на місцевості дистанції 1-2 класу складності, організація співпраці з іншими службами змагань.

7. Робота суддівських бригад на етапах дистанцій змагань під час проведення змагань

Старший суддя та судді на етапах дистанцій змагань, їх права і обов’язки. Кількісний та якісний склад суддівської бригади на етапі. Обладнання та оформлення етапу та місць роботи суддів. Засоби страховки та самостраховки суддів. Організація суддівської страховки учасників.

Інструктаж суддів. Демонстраційне подолання етапу з показом правильного та неправильного його проходження. Аналіз можливих характерних порушень, трактування порушень та порядок використання таблиць штрафів. Непередбачені Правилами ситуації та порядок дій суддів у таких випадках.

Суддівська документація, порядок ведення протоколів, інформування учасників про допущені порушення та отримані ними штрафи.

Практичні роботи. 1. Практичне обладнання та оформлення етапу та місць роботи суддів. 2. Практикум із суддівства змагань на відповідних етапах дистанцій.

 

8. Робота бригад старту та фінішу дистанцій

Склад бригад старту та фінішу, розподіл обов’язків.

Види старту. Вибір місця для організації старту та фінішу. Документація та інвентар бригад старту та фінішу. Робота бригад під час змагань. Взаємодія бригад старту та фінішу з секретаріатом, інформаційною та комендантською службою.

Практичні роботи. Організація роботи бригад старту та фінішу під час навчально-тренувальних або інших змагань. з обраного за спеціалізацією виду спортивного туризму.

 

9. Робота мандатної комісії, секретаріату та служби інформації і нагородження

Мандатна комісія, її склад, права та обов’язки. Документація мандатної комісії та порядок її роботи. Типові помилки та недоліки в оформленні документів учасників змагань. Підстави для не допущення спортсменів до участі у змаганнях. Співпраця мандатної комісії з секретаріатом та службою інформації.

Завдання та зміст роботи секретаріату. Склад секретаріату, розподіл обов’язків між його членами. Планування роботи секретаріату. Документація змагань. 

Обладнання місця роботи секретаріату. Забезпечення секретаріату необхідним інвентарем та обладнанням. Використання сучасних засобів автоматизації роботи секретаріату. Комп’ютерна та копіювальна техніка в роботі секретаріату.

Співпраця секретаріату з іншими службами суддівської колегії.

Проведення жеребкування. Технічні заявки. Обробка результатів та підготовка протоколів. Підготовка звіту про змагання.

Склад служби інформації і нагородження, зміст їх роботи. Інвентар та обладнання служби інформації. Організація інформування учасників – до старту, під час виступів команд на дистанціях, за підсумками виступів. Організація взаємодії служби інформації з мандатною комісією, секретаріатом, аварійно-рятувальною службою, службою дистанцій змагань, стартом, фінішем та іншими службами змагань. Співпраця з представниками засобів масової інформації. Підготовка нагородних матеріалів.

Підготовка сценаріїв та церемоній відкриття і закриття змагань, нагородження переможців та призерів.

Практичні роботи. Організація роботи секретаріату та служби інформації під час навчально-тренувальних або інших змагань з обраного за спеціалізацією виду спортивного туризму.

 

10. Безпека змагань

Вимоги до району змагань з точки зору безпеки проведення змагань. Взаємодія з аварійно-рятувальною службою та місцевими органами влади щодо безпеки змагань. Організація медичного контролю на дистанції під час змагань. Специфічні заходи безпеки під час проведення змагань з обраного за спеціалізацією виду спортивного туризму та в залежності від особливостей місцевості, де заплановано проведення змагань.

Робота заступник головного судді з безпеки на змаганнях. Вимоги до рівня кваліфікації заступника головного судді з безпеки. Проведення перевірок встановлення дистанцій та обладнання етапів. Перевірка та допуск саморобного, нестандартного та іншого спорядження спортсменів, від якого залежить їх безпека, для використання під час змагань. Поточний контроль за виконанням заходів безпеки спортсменами та суддями на дистанціях змагань. Взаємодія з іншими службами змагань.

 

11. Підведення підсумків семінару

Зауваження та пропозиції слухачів. Аналіз роботи семінару. Здача заліку. Вручення слухачам довідок про участь у семінарі.

 

Список рекомендованої літератури:

  1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”
  2. Закон України “Про туризм”
  3. Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998р, № 963/98
  4. Державна програма розвитку туризму в Україні у 2002-2010 роках, затверджена Кабінетом Міністрів України від 29 квітня 2002р, № 583
  5. Єдиина спортивна класифікація України
  6. Э. Н. Кодиш “Соревнования туристов” – М.: ФиС, 1990
  7. Правила змагань “Спортивний туризм” – К.: ФСТУ,  2001
  8. Програма діяльності Федерації спортивного туризму України на 2001-2005 роки. –  К.: ФСТУ, 2001