Типовое положение о территориальном спортивном туристском клубе

 

ПОСТАНОВА

Президії Федерації спортивного туризму України

 

Протокол № 2, п.№ 7
Від 8 грудня 2001р.

Про Типове положення про
територіальний спортивний
туристський клуб

 

1. Затвердити Типове положення про територіальний спортивний туристський клуб у якості рекомендацій для територіальних, місцевих федерацій та організацій – членів Федерації спортивного туризму України (додається).

2. Доручити Виконкому Федерації спортивного туризму України подати зазначене Типове положення до центрального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту України у якості пропозицій Федерації з метою його подальшого затвердження як відомчого нормативного документу.

3. Надати право Виконкому внести, у разі необхідності, до тексту зазначеного Типового положення необхідні правки під час його підготовки до затвердження у встановленому порядку.

 

 

Президент Федерації
спортивного туризму України                                                     

А.С.Матвієнко

 

 

Додаток
до постанови Президії Федерації
спортивного туризму України
від 8 грудня 2001 р.,
протокол № 2, п. № 7

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ ТУРИСТСЬКИЙ КЛУБ

 

1. Загальні положення

1.1. Територіальний спортивний туристський клуб (далі – Клуб) є добровільним громадським об’єднанням, що створюється на засадах єдності інтересів громадян – прихильників спортивного туризму, для реалізації мети і завдань, передбачених Статутом Клубу.

1.2. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, іншими актами законодавства України, наказами та іншими нормативними документами центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, документами Федерації спортивного туризму України, а також цим Положенням та своїм Статутом.

1.3. Клуб діє на демократичних засадах: добровільності, рівноправності, самоврядування, виборності та підзвітності своїх керівних органів, законності та гласності.

1.4. Клуб набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації і має  самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий, валютний та інші рахунки у банках України, круглу печатку, необхідні штампи, бланки та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються керівним органом Клубу. Символіка Клубу реєструється у встановленому порядку.

1.5. Клуб у своїй діяльності з розвитку спортивного туризму тісно співпрацює з місцевими органами виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, Федерацією спортивного туризму України та її територіальними (місцевими) осередками, а також з іншими зацікавленими установами та організаціями.

1.6. На підставі цього Положення можуть розроблятися статути про конкретні спортивні туристські клуби, які не повинні суперечити законодавству України.

 

2.Організаційно-правові засади створення та діяльності Клубу

2.1. Клуб є громадською організацією, що створюється і діє з місцевим статусом. Діяльність Клубу поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону України. Територія діяльності самостійно визначається Клубом.

2.2. Легалізація (офіційне визнання) Клубу є обов’язковою і здійснюється шляхом його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

2.3. Клуб є юридичною особою і діє на підставі власного статуту, що затверджується і реєструється у встановленому законом порядку.

2.4. У статуті Клубу зазначається: назва клубу, його статус та юридична адреса, мета та завдання клубу, умови і порядок прийому в члени клубу, вибуття з нього, права та обов’язки членів клубу, порядок утворення та діяльності статутних органів клубу, місцевих осередків та їх повноважень, джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна клубу, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань, порядок внесення змін та доповнень до статуту клубу, порядок припинення діяльності клубу і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.

У статуті Клубу можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей його створення і діяльності.

2.5. Клуб створюється на засадах колективної форми власності відповідно до чинного законодавства.

2.6. Клуб є неприбутковою організацією. Статус неприбуткової організації клуб набуває з моменту його включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ у встановленому порядку.

2.7. Засновниками Клубу можуть бути громадяни України, які досягли 18 років. Рішення про заснування Клубу приймається загальними зборами (конференцією).

2.8. Клуб може на добровільних засадах входити до складу інших громадських організацій, в т.ч. бути колективним членом відповідної федерації спортивного туризму, брати участь у заснуванні спілок об’єднань громадян (союзів, асоціацій тощо), укладати з ними угоди про співпрацю і взаємодопомогу.

 

3. Мета та завдання клубу

3.1. Метою створення та діяльності клубу є сприяння розвитку спортивного туризму у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, регіоні України, підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я населення, формування здорового способу життя.

3.2. Основними завданнями Клубу є:

3.2.1. Сприяння реалізації місцевих (регіональних) програм розвитку спортивного туризму;

3.2.2. Здійснення організаційних, навчально-методичних та консультативних заходів з розвитку спортивного туризму;

3.2.3. Сприяння організації взаємодії громадських та інших установ, організацій, фондів з державними організаціями та установами з розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму;

3.2.4. Здійснення заходів з масового залучення до активних занять спортивним туризмом різних соціальних та вікових груп населення;

3.2.5. Організація засобами спортивного туризму змістовного дозвілля громадян, розвиток та пропаганди туристсько-краєзнавчих та туристсько-спортивних можливостей рідного краю;

3.2.6. Сприяння зміцненню фінансової, матеріально-технічної бази спортивного туризму, розвитку туристсько-спортивної інфраструктури;

3.2.7. Розвиток та удосконалення діяльності з підготовки та підвищення кваліфікації туристів-спортсменів та інших категорій кадрів спортивного туризму;

3.2.8. Сприяння створенню в місцевих (регіональних) установах, організаціях, на підприємствах секцій спортивного туризму, первинних туристсько-спортивних колективів та відомчих клубів спортивного туризму.

3.3. Для виконання статутних завдань Клуб в установленому законом порядку:

3.3.1. Організує та проводить спортивні туристські походи, експедиції, подорожі з різних видів спортивного туризму, спрямованих на забезпечення зростання туристсько-спортивної майстерності учасників;

3.3.2. Організує роботу туристсько-спортивних, оздоровчих таборів та баз;

3.3.3. Проводить у встановленому порядку підготовку, підвищення кваліфікації та атестацію громадських туристських кадрів, спортсменів-розрядників із спортивного туризму;

3.3.4. Здійснює організацію та проведення спортивних туристських змагань та зльотів з різних видів спортивного туризму;

3.3.5. Здійснює заходи щодо розвитку екстремального туризму, проведення комбінованих за видами туризму подорожей, розвитку іноваційних технологій у спортивному туризмі;

3.3.6. Проводить роботу щодо профілактики та попередження аварійності, травматизму та нещасних випадків у спортивному туризмі;

3.3.7. Здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази спортивного туризму у регіоні;

3.3.8. Надає на договірних засадах методичну та практичну допомогу спортивним туристським секціям підприємств та організацій;

3.3.9. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази спортивного туризму;

3.3.10. Здійснює навчально-тренувальну роботу зі спортивного туризму в секціях, групах. гуртках Клубу;

3.3.11. Може здійснювати діяльність з розвитку внутрішнього, зарубіжного, іноземного туризму та екскурсій;

3.3.12. Бере участь у розробці та впровадженні місцевих, регіональних та всеукраїнських цільових та комплексних програм розвитку спортивного туризму, вносить свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

3.3.13. Здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств, установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства, засоби масової інформації;

3.3.14. Інформує громадськість про свою діяльність;

3.3.15. Здійснює заходи по залученню фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних, інформаційних ресурсів, необхідних для організації своєї діяльності.

3.3.16. Здійснює міжнародні зв’язки у всіх формах, не заборонених чинним законодавством.

3.3.17. Здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

3.4. Клуб може вступати у міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

3.5. При здійсненні своєї статутної діяльності Клуб користується правом: 

3.5.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

3.5.2. Предстваляти й захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

3.5.3. Організаційно, фінансово та матеріально-технічно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

3.5.4. Одержувати від органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

3.5.5. Вносити пропозиції до органів влади та управління;

3.5.6. Розповсюджувати інформацію та пропагувати свої цілі;

3.5.7. Засновувати засоби масової інформації;

3.6. Для виконання статутних завдань і цілей Клуб може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

 

4. Членство у Клубі

4.1. Клуб будує свою діяльність на засадах індивідуального та колективного членства.

4.2. Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни, які досягли 14 років, визнають і дотримуються Статуту Клубу, беруть участь у його роботі та сплачують членські внески.

Прийом індивідуальних членів здійснюється зборами Клубу, а в період між ними – правлінням Клубу на підставі особистої письмової заяви громадянина.

4.3. Колективними членами Клубу можуть бути колективи підприємств, установ і організацій, що визнають принципи, мету, завдання та Статут Клубу, сприяють їх втіленню у життя, сплачують членські внески.

Прийом у колективні члени Клубу здійснюється зборами Клубу, а в період між ними – правлінням Клубу на підставі рішення керівного органу організації, що вступає до Клубу.

Колективні члени Клубу реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

За колективними членами Клубу зберігається їх самостійність. Вони не відповідають по зобов’язанням Клубу, а Клуб – по їх зобов’язанням.

4.4. Індивідуальні та колективні члени Клубу мають рівні права та обов’язки.

4.5. В Клубі може бути почесне членство. Діяльність почесних членів регулюється положенням, затвердженим правлінням Клубу.

4.6. Членство у Клубі може бути припинено внаслідок:

4.6.1. Особистої письмової заяви до зборів членів Клубу, а у період між ними до його правління (для індивідуальних членів);

4.6.2.Рішення керівного органу та поданої заяви (для колективних членів);

4.6.3. Виключення з Клубу за дії, несумісні з його Статутом;

4.6.4. Невиконання рішень Правління Клубу;

4.6.5. Тривалої неучасті у роботі Клубу (більше одного року) без поважних причин.

 

 

5. Права та обов’язки членів Клубу

5.1. Права та обов’язки членів Клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом Клубу.

5.2. Члени Клубу мають право:

5.2.1. Брати участь у роботі Клубу;

5.2.2. Обговорювати на зборах Клубу будь-які питання діяльності Клубу;

5.2.3.Індивідуальні члени та повноважні представники колективних членів можуть обирати та бути обраними до всіх виборчих органів Клубу;

5.2.4. Отримувати інформацію з питань діяльності Клубу;

5.2.5. Критикувати виборні органи та членів Клубу з посиланням на конкретні документи або дії, при обговоренні на зборах відповідних органів Клубу;

5.2.6. Брати участь з дорадчим голосом в засіданнях правління і будь-якого органу Клубу за попереднім узгодженням з останнім;

5.2.7. Вільно виходити з членів Клубу у встановленому порядку;

5.2.8. Здійснювати інші дії, передбачені Статутом Клубу.

5.3. Члени Клубу зобов’язані:

5.3.1. Виконувати у своїй роботі Статут Клубу;

5.3.2. Підтримувати своїми діями авторитет Клубу, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;

5.3.3. Виконувати рішення органів Клубу, прийняті у межах їх компетенції;

5.3.4. Брати участь у діяльності Клубу та співпрацювати з громадськими комісіями відповідної федерації туризму з видів туризму та напрямів роботи;

5.3.5. Сплачувати членські внески;

5.3.6. Під час участі у спортивно-туристських, навчальних та інших заходах Клубу, дотримуватись встановлених правил їх проведення, вимог техніки безпеки, дбайливо ставитися до природного середовища, пам’яток історії та культури.

 

6. Структура, статутні органи  та управління Клубу

6.1. Клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та своїм Статутом.

6.2. Керівними органами Клубу є загальні збори, правління; контрольним органом – ревізійна комісія (ревізор); керівною особою – голова правління Клубу.

Керівні та контрольні органи, а також  голова правління Клубу діють в межах повноважень, визначених Статутом Клубу.

6.3. Вищим керівним органом Клубу є загальні збори (конференція) членів клубу, які скликаються не рідше одного разу на два роки.

Позачергові збори (конференція) можуть бути скликані на вимогу 1/4 чисельного складу, або правління Клубу.

Збори (конференція ) є правомочними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів Клубу або їх повноважних представників.

Рішення про затвердження Статуту Клубу, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності Клубу приймаються на загальних зборах членів Клубу кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів клубу.

Інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх учасників зборів (конференції). Процедура голосування визначається зборами Клубу.

6.4. Загальні збори (конференція) можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності Клубу. До виключної компетенції загальних зборів відноситься:

6.4.1. Прийняття Статуту Клубу, внесення до нього змін та доповнень;

6.4.2. Обрання правління, голови Клубу;

6.4.2. Обрання заступників голови Клубу та визначення їх чисельності;

6.4.3. Обрання ревізійної комісії або ревізора, на термін повноважень правління клубу;

6.4.4. Визначення головних напрямів діяльності Клубу та прийняття програмних документів.

6.4.5. Розгляд звітів правління клубу та ревізійної комісії, оцінка їх роботі;

6.4.6. Реалізація права власності на майно та кошти Клубу;

6.4.7. Право відміни рішень правління та голови Клубу, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих організацій, які підпорядковані Клубу;

6.4.8. Прийняття нових колективних членів Клубу;

6.4.8. Розгляд апеляцій на рішення правління та ревізійної комісії (ревізора) Клубу;

6.4.9. Передача частини повноважень правлінню;

6.5. Усі посадові особи обираються загальними зборами (конференцією) на термін не більший, ніж два роки. Строк повноважень осіб, обраних загальними зборами (конференцією), закінчується з моменту обрання нових осіб на виборні посади.

6.6. Між зборами (конференціями) діяльністю Клубу керує його правління, яке у період між загальними зборами є вищим керівним органом Клубу.

До складу правління входить за посадою голова Клубу та його заступники, а також інші члени правління, кількість яких визначається загальними зборами (конференцією) Клубу.

Голова, його заступники, члени правління можуть працювати у Клубу на штатній основі, за сумісництвом або на громадських засадах.

6.7. Засідання правління скликаються не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо на них присутні більше половини  членів правління. Головує на засіданні правління голова Клубу, а в його відсутність –  один із його заступників.

У засіданнях правління можуть брати участь члени ревізійної комісії (ревізор) із дорадчим голосом.

Рішення правління можуть прийматися як на його засіданні, так і шляхом опитування. Рішення правління, прийняте на його засіданні, є правомочні, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів правління. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочні, якщо за нього проголосувало 2/3 обраних членів правління з письмовим підтвердженням результатів особистого голосування.

6.8. Правління Клубу:

6.8.1. Розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень загальних зборів Клубу;

6.8.2. Розробляє перспективні, календарні, поточні плани роботи клубу, погоджує річні кошториси, готує інші документи, що стосуються його поточної роботи;

6.8.3. Скликає збори (конференції) та визначає норми представництва колективних членів;

6.8.4. Утворює постійні або тимчасові виконавчі, робочі та громадські консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає та звільняє їх керівників;

6.8.5. Розпоряджається коштами та майном Клубу, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів, затверджує штатний розпис апарату правління;

6.8.6. Може відмінити рішення голови Клубу, його заступників та інших керівних осіб Клубу.

6.8.7. Звітує перед загальними зборами Клубу за свою діяльність;

6.8.8. Вирішує інші, визначені Статутом Клубу, питання його діяльності.

6.9. Вищою посадовою особою Клубу є його голова. Голова Клубу у своїй роботі керується Статутом Клубу, рішеннями правління та загальних зборів (конференції) Клубу.

6.10. Голова Клубу:

6.10.1. Здійснює загальне керівництво Клубом;

6.10.2. Скликає та організовує роботу правління Клубу, головує на них;

6.10.3. Подає загальним зборам (конференції) звіт про роботу правління;

6.10.4. Діє від імені Клубу та представляє його без доручення у зовнішніх стосунках;

6.10.5. Має право підпису фінансових та інших документів Клубу;

6.10.6. Формує апарат правління, визначає працівникам апарату правління посадові обов’язки та приймає на штатну роботу керівника апарату;

6.10.7. Організує виконання роботи по затверджених планах;

6.10.8. Підписує офіційні документи Клубу.

6.10.9. Може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, керівнику апарату правління клубу.

6.11. Ревізійна комісія (ревізор) діє відповідно до Положення про цю комісію, що затверджується загальними зборами Клубу.

6.12. Керівництво ревізійною комісією здійснює її голова.

6.13. Голова, заступники голови, члени ревізійної комісії Клубу можуть бути виключені з Клубу лише за рішенням загальних зборів (конференції) Клубу.

 

7. Майно та кошти Клубу

7.1. Клуб як юридична особа може мати у своїй власності майно та кошти, необхідні для здійснення його статутної діяльності.

Клуб набуває  право власності на майно та кошти, передані йому членами Клубу в установленому порядку, набуті від вступних та членських внесків, пожертвувані громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів; на майно і кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Клубом госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств; на майно та кошти, придбане на інших підставах, не заборонених законом.

7.2. Джерелами коштів та майна Клубу є:

1)   вступні та членські внески членів Клубу;

2)   кошти та майно, що передали члени Клубу в установленому порядку;

3)   добровільні внески юридичних осіб;

4)   кошти державного та місцевих бюджетів, що виділяються у розпорядження Клубу для виконання державних, регіональних програм розвитку туризму, реалізації повноважень, делегованих місцевим органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

5)   надходження від установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, заснованих Клубом;

6)    кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги від громадян, підприємств, установ і організацій у встановленому законом порядку;

7)   пасивні доходи;

8)   кошти або майно, що надходять Клубу від проведення основної діяльності.

7.3. У власності Клубу можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, облігації, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Клубу, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

7.4. Клуб самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним йому майном через керівні органи Клубу.

7.5. Майно та кошти Клубу не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються лише для виконання статутних завдань.

7.6. Клуб як юридична особа несе фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність.

7.7. Клуб формує і виконує власний бюджет.

Клуб веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в місцевих органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.8. Члени Клубу сплачують членські та вступні внески. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків установлюється Положенням, яке затверджується загальними зборами (конференцією).

7.9. Кошти, отримані від членських внесків, розподіляються відповідно до Положення про членські внески.

8.Порядок припинення діяльності Клубу

8.1. Діяльність Клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.

Клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення загальних зборів (конференції), або за рішенням судових органів у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Якщо рішення про припинення діяльності Клубу прийняте загальними зборами, всі питання про використання майна та коштів Клубу вирішуються загальними зборами та обраною ними ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та статуту Клубу. При цьому всі активи Клубу повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету згідно з чинним законодавством.

Якщо рішення про ліквідацію Клубу прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з його ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

8.3. Рішення про реорганізацію Клубу приймається загальними зборами (конференцією) у порядку, визначеному цим статутом Клубу. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з реорганізацією Клубу, вирішуються загальними зборами (конференцією).

8.4.Рішення про ліквідацію Клубу має бути опубліковане  в періодичній пресі.

 

9. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Клубу

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Клубу затверджуються загальними зборами (конференцією). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості членів Клубу

9.2. Про зміни і доповнення до Статуту Клубу повідомляється легалізуючий державний орган у 5-денний строк.