Типове положення про комісію з виду спортивного туризму

 

 

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА

 

№ 8

від 16 грудня 2007 року                                                                            
Про Типове положення про комісію з виду спортивного туризму

 

Заслухавши інформацію першого віце-президента Федерації Штангея Ю.В. та обговоривши проект Типового положення про комісію з виду спортивного туризму Федерації, з урахуванням вимог Статуту Федерації та враховуючи внесені пропозиції, Президія Федерації спортивного туризму України

 

п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити Типове положення про комісію з виду спортивного туризму Федерації спортивного туризму України.

2. Доручити комісіям з видів туризму Федерації у своїй роботі керуватися даним Типовим положенням про комісію з виду спортивного туризму поряд з іншими нормативними та статутними документами Федерації.

3. Доручити  територіальним федераціям спортивного туризму в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

– привести документи, що регламентують діяльність комісій з видів туризму територіальних федерацій у відповідність до вищевказаного Типового положення;

– розглянути на засіданнях президій територіальних федерацій питання щодо стану розвитку видів спортивного туризму в регіонах та вжити заходів щодо активізації роботи відповідних комісій з урахуванням регіональних особливостей розвитку спортивного туризму та поінформувати письмово Виконком Федерації про проведену роботу до 01.04.2008 р.

 

Перший віце-президент Федерації

спортивного туризму України                                                    

Ю.В.Штангей

 

 

 

 

Додаток до постанови Президії

Федерації спортивного туризму України

від 16 грудня 2007 року № 8

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

 про комісію з виду спортивного туризму Федерації спортивного туризму України

 

1.Загальні положення

1.1. Комісія з виду спортивного туризму Федерації спортивного туризму України (далі – Комісія) є громадським робочим органом Президії Федерації спортивного туризму України (далі – Федерації), що створюється і діє відповідно до Статуту Федерації та цього Положення.

Комісія не є юридичною особою.

1.2. Метою діяльності Комісії є створення умов для розвитку відповідного виду спортивного туризму на рівні сучасних вимог, що висуваються центральним уповноваженим органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту до виду спорту «Спортивний туризм», шляхом його організаційного, нормативно-правового, інформаційно-методичного, кадрового забезпечення тощо.

1.3. Кількість та перелік комісій визначається Президією Федерації з урахуванням стану розвитку видів спортивного туризму в Україні.

1.4. Дане Положення є Типовим і його дія поширюється на діяльність будь-якої комісії з виду спортивного туризму, створеної за рішенням Президії Федерації.

Окрім того, на підставі цього Типового положення комісії з видів спортивного туризму Федерації, територіальні та місцеві осередки з урахуванням специфіки завдань, що стоять перед відповідною комісією, або осередком, можуть розробляти власні положення про комісії, які не повинні суперечити даному положенню, а також Статуту Федерації та мають бути затверджені в установленому порядку.

 

2. Основні засади створення та роботи Комісії

2.1. Комісія з виду спортивного туризму Федерації створюється за рішенням Президії Федерації.

2.2. До складу Комісії на добровільних засадах входять члени Федерації, які беруть активну участь в її роботі і мають достатній туристський та організаційний досвід для вирішення завдань, визначених Федерацією, а також можуть систематично брати безпосередню участь у засіданнях Комісії.

2.3. Від одного територіального осередку Федерації до складу Комісії може входити не більше третини її членів.

2.4. Кількісний і персональний склад членів Комісії визначаються зборами уповноважених представників територіальних осередків, але не може бути менше трьох і більше дев’яти осіб.

Про проведення зборів територіальні осередки мають бути сповіщені не пізніше, ніж за місяць до їхнього проведення.

2.5. До участь у зборах допускаються по одному уповноваженому представнику від територіальних осередків, в яких створені і діють відповідні профільні комісії з виду спортивного туризму. Перелік представництва інших територіальних осередків у зборах затверджується Виконкомом Федерації за поданням відповідної комісії з виду спортивного туризму Федерації.

Збори уповноважених представників територіальних осередків Федерації по виборах голови та членів комісії є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини встановленого Виконкомом кількісного складу.

Рішення зборів уповноважених представників є правомочними, якщо за них проголосувало більше половини уповноважених учасників, що беруть участь у зборах. В цьому випадку обраними вважаються особи, які набрали більше голосів при голосуванні.

2.6. Члени Комісії та її голова обираються на зборах уповноважених представників шляхом відкритого голосування. Голова комісії обирається комісією з числа обраних членів комісії.

Особи, обрані до складу Комісій на зборах уповноважених представників, у т.ч. і голови комісій, є виконуючими обов’язки до затвердження їх на посаді рішенням Президії Федерації, а також можуть бути призначені рішенням З’їзду виконуючими обов’язки після закінчення їх повноважень до моменту обрання нового складу комісії, але не більше, ніж на півроку.

Строк повноважень голови, а також інших членів Комісії закінчується з початком процедури виборів керівних органів та осіб Федерації на черговому звітно-виборчому з’їзді Федерації, або ж може припинитися достроково за рішенням Президії.

2.7. Голова комісії відповідно до Статуту Федерації входить до складу Президії та Виконкому Федерації за посадою.

2.8. Комісія працює під керівництвом Президії Федерації і є відповідальною перед Президією та туристською громадськістю за розвиток виду спортивного туризму в Україні.

У період між засіданнями Президії Комісія працює під керівництвом Виконкому Федерації.

2.9. Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності, але не менше ніж один раз на квартал та оформлюються протоколом.

У випадку, якщо при прийнятті рішення голоси членів комісії розподілилися порівну, голос голови комісії є вирішальним.

Рішення Комісії набувають чинності для виконання осередками, а також іншими структурами Федерації після їх затвердження Виконкомом або Президією Федерації відповідно до компетенції.

Документи, що є основоположними (стратегічними) в роботі комісії (визначають головні завдання Комісії на звітний період, концепції, програми діяльності тощо) затверджується Президією Федерації. Інші документи, що стосуються шляхів реалізації основоположних завдань, у т.ч. і річні плани роботи – Виконкомом Федерації.

2.10. Комісії щорічно звітуються перед Президією про здійснену за рік роботу.

3. Зміст роботи Комісії

3.1. Діяльність Комісії спрямовується на різнобічне організаційне, нормативно-правове, інформаційно-методичне, кадрове тощо забезпечення розвитку відповідного виду спортивного туризму.

3.2. Головні напрямки організаційного забезпечення:

 • взаємодія з територіальними осередками по розвитку відповідного (“свого”) виду спортивного туризму;
 • розвиток системи всеукраїнських та регіональних змагань та туристських спортивних походів з виду спортивного туризму відповідно до вимог Єдиної спортивної класифікації України та Правил змагань зі спортивного туризму;
 • проведення всеукраїнських та міжнародних змагань з виду спортивного туризму на території України відповідно до Календаря змагань України;
 • формування, підготовка та участь збірних команд України у відповідних міжнародних змаганнях з виду спортивного туризму;
 • здійснення туристсько-спортивних експедицій;
 • сприяння створенню туристських клубів, секцій спортивного туризму тощо.

3.3. Головні напрямки нормативно-правового забезпечення:

 • підготовка пропозицій щодо правил змагань та інших документів, що регламентують проведення спортивно-масових заходів з відповідного виду спортивного туризму;
 • підготовка проектів документів, щодо підготовки спортсменів до участі у змаганнях;
 • розробка програм підготовки різних категорій кадрів з виду спортивного туризму тощо.

3.4. Головні напрямки інформаційно-методичного забезпечення:

 • підготовка інформаційних матеріалів щодо кращого досвіду проведення змагань туристських спортивних походів та з виду спортивного туризму;
 • підготовка методичних рекомендацій щодо проведення змагань, підготовки спортсменів;
 • популяризація спортивного туризму через засоби масової інформації;
 • популяризація туристсько-спортивних можливостей України тощо.

3.5. Головні напрямки кадрового забезпечення:

 • створення системи підготовки та підвищення кваліфікації тренерських та інструкторських кадрів з виду спортивного туризму;
 • підготовка та підвищення кваліфікації судів змагань з виду спортивного туризму.

3.6. Комісія може здійснювати й іншу роботу відповідно до Статуту Федерації, програм її діяльності, рішень керівних органів тощо, спрямовану на розвиток виду спортивного туризму.

 

4. Прикінцеві положення

4.1. Комісія з виду спортивного туризму працює у тісній співпраці з іншими комісіями Президії Федерації, а також комісіями територіальних та місцевих федерацій – осередків Федерації.

4.2. Комісія делегує своїх представників до інших комісій за напрямами роботи та колегій суддів змагань Президії Федерації та має право мотивовано відкликати їх, здійснювати обґрунтовану ротацію.

4.3. З метою широкого інформування про свою діяльність та тенденції розвитку відповідного виду спортивного туризму, а також отримання інформації про стан справ в територіальних та місцевих осередках Федерації, Комісія протягом звітного періоду щороку під час проведення змагань, семінарів та інших масових заходів проводять свої розширені засідання із залученням туристської громадськості.

Розширені засідання можуть проводитись і як окремі заходи.

Представники туристської громадськості беруть участь у засіданні з право дорадчого голосу.