ПРОГРАМА Федерації спортивного туризму України на 2018 – 2021 роки

Затверджено
на засіданні Президії ФСТУ
Постанова № 1
від 25 грудня 2017 р.

ПРОГРАМА
Федерації спортивного туризму України
з розвитку спортивного туризму, як спорту високих досягнень,
масового фізкультурно-спортивного, пізнавальне-патріотичного
громадського руху та засобу активної рекреації населення
на 2018 – 2021 роки

Програма діяльності Федерації спортивного туризму України з розвитку спортивного туризму, як спорту високих досягнень, масового фізкультурно-спортивного, пізнавальне-патріотичного громадського руху та засобу активної рекреації населення на 2018 – 2021 роки (далі – Програма) визначає стратегічні засади діяльності Федерації спортивного туризму України з урахуванням сучасного стану та тенденцій розвитку вітчизняного та міжнародного туристсько-спортивного руху.

1. Загальна частина

V З’їзд Федерації спортивного туризму України констатував, що Федерація пройшла чималий шлях свого розвитку та утвердження як всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивного спрямування, яка посідає чільне місце серед інших спортивних федерацій України.
Завдяки зусиллям Федерації спортивний туризм в України продовжує бути видом спорту, якому притаманні усі характерні риси масового фізкультурно-спортивного руху та спорту високих досягнень. Останнім часом посилився розвиток спортивного туризму для ведення здорового способу життя на шляху до здорової нації, як засобу активної рекреації населення.
Спортивний туризм в Україні є важливою складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту, патріотичного та духовного виховання молоді, серйозним чинником розвитку туристичної індустрії.
Свідченням зростання авторитету та впливовості Федерації спортивного туризму України як громадської спортивної організації та визнанням відповідності її діяльності вимогам Закону України «Про фізичну культуру і спорт» є підтвердження колегією Міністерства молоді та спорту України статусу національної спортивної Федерації.
Сучасні умови та реальні можливості Федерації вимагають деталізації напрямків її діяльності та зосередження зусиль для виконання вагомих завдань. Для цього визначається Програма діяльності Федерації на період 2018-2021 р. р. з подальшого розвитку спортивного туризму в Україні.

2. Мета, завдання
1. Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшої розбудови національної моделі спортивного туризму, як спорту високих досягнень, масового фізкультурно-спортивного, пізнавально-патріотичного руху, засобу активної рекреації населення та надання туристських послуг, забезпечення провідної ролі Федерації в міжнародному туристсько-спортивному русі.
2. Виходячи із:
– Резолюції V З’їзду;
– сучасного стану спортивного туризму в Україні;
– організаційно-правового забезпечення діяльності місцевих федерацій спортивного туризму, клубів і секцій спортивного туризму;
– міжнародних обставин, пов’язаних з діяльністю Федерації;
– рівня масовості спортивних змагань, походів;
– обсягів надання послуг зі спортивного туризму і активної рекреації, в тому числі на безоплатній основі;
– наявності і стану інфраструктури для занять спортивним туризмом, спортивних таборів, полігонів, масових маршрутів тощо;
Федерація, як свої стратегічні завдання визначає наступне:
• поширення в Україні спортивного туризму, як форми фізкультурно-спортивного, патріотичного виховання, у першу чергу – серед молоді і в тому числі – в навчальних закладах системи освіти, за місцем проживання, роботи;
• продовження активного співробітництва зі Збройними силами України та іншими силовими структурами з питань спеціальної гірської та польової підготовки військових та призовників, надання безоплатної допомоги військовим навчальним закладам, частинам, гарнізонам з питань проведення спортивних змагань і заходів, фізкультурно – оздоровчої, методичної, навчальної, фізкультурно-спортивної реабілітаційної діяльності за допомогою заходів зі спортивного туризму;
• ефективна співпраця із Міністерством молоді та спорту України, в тому числі – виконання пункту 9 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 березня 2016 року № 653-р «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя- здорова нація» засобами спортивного туризму як спорту високих досягнень, масового спорту через систему змагань національного рівня;
• розбудова інфраструктури Федерації, в тому числі, за рахунок створення туристських клубів, секцій спортивного туризму в місцевих федераціях, відокремлених підрозділів у закладах вищої освіти, на підприємствах, в установах і організаціях;
• зростання масовості туристсько-спортивних заходів, збільшення членів Федерації, кількості спортсменів-розрядників, атестованих суддів, тренерів та інструкторів зі спортивного туризму;
• розвиток міжнародних зв’язків Федерації та співпраця із зарубіжними організаціями, що культивують активні форми туризму, активну рекреацію;
• удосконалення нормативно-правової бази спортивного туризму, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення;
• активізація співпраці із Міністерством освіти і науки України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України через виконання пункту 9 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 березня 2016 року № 653-р «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», а саме з питань створення клубів і секцій спортивного туризму при навчальних закладах вищої освіти України та національної системи офіційних змагань зі спортивного туризму серед навчальних закладів вищої освіти України. Активізація науково-методичної діяльності з питань спортивного туризму та підготовки кадрів при навчальних закладах України для спортивного туризму;
• активізація співпраці з Державною службою надзвичайних ситуацій України, та іншими зацікавленим організаціями, з питань поширення спортивного туризму серед широких верств населення та забезпечення безпеки на заняттях спортивним туризмом та активної рекреації;
• оновлювати форми спортивної діяльності, змагань зі спортивного туризму з урахуванням потреб суспільства, поєднання традицій та нових форм роботи в спортивному туризму;
• вдосконалення інформаційної та фінансово-економічної діяльності Федерації;
• продовження формування національної інфраструктури масового спортивного туризму, в тому числі мережі масових маршрутів, таборів, полігонів спортивного туризму;
• визначити новий порядок кадрового забезпечення об’єктів інфраструктури спортивного туризму, порядок формування і діяльності інструкторських колективів, атестації, підготовки та перепідготовки кадрів масового спортивного туризму в усіх регіонах України;
• розширення мережі спеціалізованих фірм, що надають населенню послуги з організації активного туризму, фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, ветеранів спорту, військовослужбовців.

Основні заходи
з реалізації завдань Програми на 2018-2021 роки

З огляду на масштабність завдань, визначених Федерацією, заплановані Програмою заходи та напрями діяльності розраховані на перспективу.
В цілому їх реалізація передбачається впродовж 2018 – 2021 років:

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності Федерації

З метою створення сучасного нормативно-правового забезпечення подальшого зростання рівня спортивної майстерності туристів, розбудови системи змагань зі спортивного туризму Федерація бере зобов’язання:
• проводити аналіз необхідності внесення змін та доповнень до Правил змагань зі спортивного туризму та пов’язаних з ними документів, перелік яких визначається Правилами.
(Виконавець – видові комісії, колегії суддів, щорічно);
• вносити пропозиції до Міністерства молоді та спорту України щодо внесення змін та доповнень до розділу “Спортивний туризм” Єдиної спортивної класифікації України.
(Виконавець – колегії суддів, за наявності рішень керівних органів);
• забезпечити підготовку нової редакції Порядку класифікації туристських спортивних маршрутів та методик визначення категорій складності туристських спортивних маршрутів за бальною чи іншою системою з окремих видів спортивного туризму та подальше її вдосконалення.
(Виконавець – колегія суддів зі змагань зі СП, за потреби);
• підготувати, погоджені з Державною службою надзвичайних ситуацій України, методичні рекомендації щодо порядку інформування підрозділів аварійно-рятувальної служби про спортивні туристські походи, а також органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
(Виконавець – видові комісії, колегія суддів зі СП, термін – 2018 р.);
• розробити та внести можливі зміни та доповнення до чинних пере-ліків класифікованих туристських спортивних маршрутів України відповідних видів туризму з урахуванням сучасного стану розвитку спортивного туризму в Україні та за її межами.
(Виконавець – видові комісії, колегія суддів зі СП, термін – 2018 р);
• осучаснювати переліки класифікованих локальних перешкод для туристських спортивних маршрутів окремих видів туризму в Україні та за її межами. (Виконавець – видові комісії, колегія суддів зі СП, термін – щорічно);
• підготувати методичні рекомендації за видами спортивного туризму щодо здійснення туристських спортивних походів та технічні регламенти проведення змагань з видів спортивного туризму.
(Виконавець – видові комісії, колегія суддів зі СП, термін – 2018 р.);
• нормативно впорядкувати фахову атестацію, діяльність спортивних інструкторів та тренерів Федерації.
(Виконавець – комісія з підготовки та атестації громадських туристських кадрів СТ, видові комісії, термін 2019 р.);
• розробити пропозиції кваліфікаційних вимог щодо професії «гід-провідник» та «фахівець супроводу» зі спортивного туризму та направити їх до Міністерства соціальної політики.
(Виконавець – віце-президент, комісія з підготовки та атестації громадських туристських кадрів СТ, видові комісії, термін- 2019 р.);
• ввести в дію Реєстр та порядок обліку вітрильних спортивних туристських суден.
(Виконавець – комісія з вітрильного спортивного туризму, термін – 2018 р.);
Виконання зазначених завдань в значній мірі залежить від цілеспрямованої та ефективної діяльності комісій Президії Федерації, колегій суддів змагань зі спортивного туризму, для підвищення ефективності діяльності яких Федерація планує:
• оновити Типове положення про комісію з виду спортивного туризму, комісію з підготовки та атестації громадських туристських кадрів, комісію з розвитку дитячо-юнацького туризму, колегій суддів змагань з видів спортивного туризму.
( Виконавець – віце-президент, голови комісії та колегій, термін – 2019 р.);
• розробити окремі Положення про комісію з розвитку комбінованого туризму, комісії інфраструктурних проектів та масового туризму. (Виконавець – віце-президент, голови комісій, термін – 2018 р. ).

2. Інформаційно-методичне забезпечення діяльності Федерації

У сфері інформаційно-методичного забезпечення діяльності з розвитку спортивного туризму в Україні та популяризації спортивного туризму, Федерація вважає за необхідне:
• підтримувати ефективну роботу офіційної веб-сторінки Федерації, зробити її дієвим засобом формування позитивного іміджу як спор
тивного туризму, так і самої Федерації.
(Виконавець – віце-президент, відповідальні в місцевих осередках, голови комісій, термін – постійно);
• участь Федерації та її місцевих осередків у виставкових заходах.
(Виконавець – комісія з інфраструктурних проектів та масового туризму, за планом заходів);
• співпрацювати з Національної бібліотекою України ім. Я. Мудрого щодо забезпечення зберігання та використання видань туристської тематики, звітів про туристські походи, розвиток соціального блогу шанувальників активного відпочинку.
(Виконавець – Рада ветеранів, термін –
• ефективно використовувати можливості реклами спортивного туризму на ТВ та у ЗМІ та публікації в них.
(Виконавець – Рада ветеранів, термін – постійно).

3. Подальша розбудова організаційної структури Федерації, збільшення кількості членів Федерації

Серед стратегічних завдань, визначених V З’їздом Федерації спортивного туризму України, чинне місце посідають питання розбудови структури Федерації за рахунок створення туристських клубів, секцій спортивного туризму в закладах освіти, на підприємствах, в установах і організаціях. Системна робота територіальних місцевих федерацій з розбудови інфраструктури Федерації, зростання кількості прихильників здорового способу життя, зростання кількості членів Федерації є вагомими факторами збільшення авторитету та впливовості Федерації в регіонах, залучення коштів місцевих бюджетів та спонсорів для фінансування статутної діяльності Федерації, ії місцевих осередків.
Враховуючи зазначене, Федерація вважає за потрібне:
• створити в регіонах мережу секцій і клубів спортивного туризму за участю Федерації.
(Виконавець – керівники місцевих осередків Федерації);
• опрацювати, спільно з Міністерством освіти і науки України, пи-тання щодо створення туристських клубів, секцій при навчальних закладах вищої та середньої освіти.
(Виконавець – перший віце-президент, комісія з інфраструктурних проектів та масового туризму);
• сприяти створенню нових та діяльності існуючих туристських клу-бів, секцій спортивного туризму на підприємствах, в установах та інших організаціях з подальшим їх залученням до участі в діяльності Федерації.
(Виконавець – керівники місцевих осередків);
• ввести та відпрацювати сучасну Е-систему обліку членів Федерації, сплати членських внесків.
(Виконавець – перший віце-президент, термін – 2018 р.);
• дослідити та узагальнити досвід окремих місцевих осередків Феде-рації спортивного туризму щодо залучення до членства в Федерації прихильників спортивного туризму.
(Виконавець – комісія з інфраструктурних проектів та масового туризму).
• розробити нову редакцію Положення про сплату та облік членських внесків Федерації.
(Виконавець – віце-президент Федерації, термін виконання – І квартал 2018 р.)
• організувати різнопланову, постійно діючу, інформаційно-рекламну кампанію щодо преференцій, які отримують члени Федерації під час участі в офіційних змаганнях з видів СТ, змаганнях туристських спортивних походів та інших заходах, що проводяться Федерацією.
(Виконавець – перший віце-президент, комісія з інфраструктурних проектів та масового туризму, термін – постійно);
• запровадити практику урочистого прийому в члени Федерації в навчальних закладах, туристських клубах, секціях, з врученням номерного посвідчення та значка «Турист України», спільно з Українським державним центром туризму та краєзнавства учнівської молоді – «Юний турист України».
(Відповідальні – перший віце-президент ФСТУ, комісія з інфра-структурних проектів та масового туризму, комісія з дитячо-юнацького туризму, керівники територіальних структурних підрозділів, термін – постійно).

4. Розвиток міжнародних зв’язків Федерації та сприяння визнанню спортивного туризму на міжнародної арені

Одним з пріоритетів Федерації є розвиток її міжнародних зв’язків, сприяння визнанню спортивного туризму у якості міжнародного виду спорту та забезпечення спортивному туризму України провідних позицій в міжнародному туристсько-спортивному русі.

Для виконання зазначеного Федерація вважає:
• в рамках участі у діяльності Міжнародної федерації, відповідно до узгодженого плану діяльності:
– створювати та забезпечувати виконання, в межах зобов’язань, щорічного календарного плану міжнародних змагань зі спортивного туризму, інших міжнародних заходів.
(Виконавець – віце-президент, термін – щорічно);
– сприяти залученню до членства в Міжнародній федерації спортивного туризму туристських організацій інших країн.
(Виконавець – представники Федерації в МФСТ, термін – постійно);
• забезпечити критерії системної роботи з формування та підготовки збірних команд України для участі в очних міжнародних змаганнях з видів спортивного туризму.
(Виконавець – віце-президент, голови комісій з видів СТ, голова ЦМКК. Термін – постійно);
• здійснювати цілеспрямоване висвітлення міжнародної туристсько-спортивної діяльності Федерації в засобах масової інформації, як важливого іміджевого проекту.
(Виконавець – перший віце-президент, віце-президент, відповідно до розподілу обов’язків, Виконком, термін виконання – постійно);

5. Зростання масовості туристсько-спортивних заходів, рівня туристсько-спортивної майстерності спортсменів

Відповідно до Закону України “Про фізичну культури і спорт” основною формою функціонування спорту є спортивні
змагання, що організовуються за відповідними правилами з офіційним ви-значенням переможців змагань. З огляду на наведене та відповідно до своїх статутних завдань Федерація прагне до залучення у змаганнях якомога більшої кількості туристів-спортсменів, підтримки в стосунках між ними духу здорової конкуренції та зростання рівня туристсько-спортивної майстерності спортсменів, чесних відносин.

З огляду на викладене, Федерація вважає за потрібне продовжити розвиток системи змагань різного рангу зі спортивного туризму та визначає як мету:
• узагальнити набутий досвід проведення очних змагань спортивних походів з пішохідного туризму та поширити проведення їх на змагання з інших видів спортивного туризму.
(Виконавець – колегія суддів, ЦМКК, термін – 2019 р.);
• запровадити проведення спільних чемпіонатів України з окремих видів спортивного туризму.
(Виконавець – видові комісії та колегія суддів, термін – 2019 р.);
• вжити заходів щодо щорічного проведення змагань зі спортивного туризму серед студентської молоді за сприяння Міністерства освіти і науки України.
(Виконавець – видові комісії, колегії, термін – щорічно);
• домогтися включення спортивного туризму до програми Універсіади студентів Міністерства освіти і науки України
(Виконавець – перший віце-президент, термін – 2018 р.);
• відновити практику проведення змагань зі спортивного туризму серед педагогічних працівників спільно з Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України.
(Виконавець – комісії з видів туризму, термін – 2019 р).
• вжити заходів щодо підвищення рівня безпеки змагань туристських спортивних походів та з видів спортивного туризму.
(Виконавець – видові комісії, щорічно);
• проводити оцінку роботи територіальних місцевих осередків Федерації зі спортивної майстерності за методикою Міністерства молоді та спорту України.
(Виконавець – керівники місцевих осередків, колегії, комісії, щорічно);
• розробити прозору систему визначення результатів роботи територіальних федерацій спортивного туризму за окремими видами спортивного туризму.
(Виконавець – видові комісії, щорічно);
• провести громадське обговорення можливості проведення змагань на нових дистанціях з видів спортивного туризму.
(Виконавець – видові комісії, колегії, термін – 2018 р.);
• здійснити видові та комбіновані туристсько-спортивні експе-диції до нових туристських регіонів світу.
(Виконавець-комісії з видив туризму, комісія з комбінованого туризму, термін – щорічно).
• Розробити та запровадити розподіл бюджетного фінансування всеукраїнських змагань зі спортивного туризму з урахуванням масовості змагань з відповідного виду СТ, змагань туристських спортивних походів.
(Виконавець – перший віце-президент, віце-президент, відповідно до розподілу обов’язків,
видові комісії, колегії судів змагань туристських СП, термін виконання – І півріччя 2018 року);

6. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів спортивного туризму.

Умовою для подальшого успішного розвитку спортивного туризму є цілеспрямована робота з підготовки висококваліфікованого туристського активу, спроможного на рівні сучасних вимог забезпечити проведення різноманітних масових заходів.
Для підготовки висококваліфікованого туристського активу Федерація планує:
• запровадити систему різнорівневої підготовки та підвищення кваліфікації інструкторських, тренерських та суддівських громадських туристських кадрів, в т.ч. з використанням системи дистанційного навчання.
(Виконавець – керівники місцевих осередків, комісія з підготовки та атестації кадрів, термін– 2019 р.);
• запровадити практику проведення міжрегіональних навчальних заходів із проведенням теоретичної підготовки на базі територіальних осередків та спільною участю учасників у заліковому туристсько-спортивному поході.
(Виконавець – керівники осередків, комісія з підготовки та атестації кадрів СТ, видові комісії, ЦМКК, термін – 2019 р.);
• створити на рівні Федерації Реєстру старших інструкторів та ін-структорів міжнародного класу зі спортивного туризму, на рівні територіальних осередків – реєстрів інструкторів спортивного туризму. (Виконавець – керівники осередків, комісія з підготовки та атестації кадрів СТ, термін – 2018 р.);
• продовжити роботу на рівні Федерації з формування реєстрів суддів першої та національної категорій та територіальних реєстрів суддів другої категорії.
(Виконавець – керівники осередків, колегія суддів зі СТ, термін – 2018 р.);
• розробити систему стимулювання туристів-спортсменів щодо отримання та подальшого підвищення рівня інструкторської, тренерської та суддівської кваліфікації.
(Виконавець – колегії суддів, , комісія підготовки та атестації кад-рів; термін – 2019 р.);
• розробити проекти навчальних програм для підготовки фахівців супроводу, гідів-провідників зі спортивного туризму.
(Виконавець – комісія підготовки та атестації кадрів; видові комісії, термін 2019 р.).

7. Розвиток співпраці із центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо сприяння поширенню спортивного туризму серед широких верств населення.

За час своєї діяльності Федерація спортивного туризму України отримала позитивні напрацювання у співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади, профспілковими організаціями, навчальними закладами вищої освіти та позашкільним вихованням. Базовими договорами про співпрацю є договори з Міністерством молоді та спорту України та обласними управліннями з питань фізичної культури і спорту. Зазначена робота потребує оновлення, у зв’язку з чим Федерація планує:
• укласти договори про співпрацю з Міністерством оборони, Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Державної службою з питань надзвичайних ситуацій, Державним комітетом лісового господарства України та відповідними обласними підрозділами зазначених організацій.
(Виконавець – перший віце-президент, віце-президент, керівники місцевих осередків, термін – щорічно );
• укласти договір про співпрацю з ЦК профспілки працівників освіти і науки України та відповідними обласними комітетами профспілки.
(Виконавець – віце-президент, керівники місцевих осередків, термін – щорічно);
• забезпечити переукладання договорів між територіальними осередками та обласними управліннями з питань фізичної культури і спорту.
(Виконавець – керівники місцевих осередків, термін – щорічно).

8. Оновлення системи організаційної діяльності Федерації з розвитку спортивного туризму

Нерівномірний розвиток окремих видів спортивного туризму та територіальних осередків Федерації з одного боку та незбалансованість прав та обов’язків між територіальними осередками та комісіями, колегіями Президії Федерації з іншого боку, суттєво гальмують розвиток спортивного туризму в Україні та потребують реагування з боку керівних органів Федерації.
З метою удосконалення організаційно-управлінської моделі діяльності Федерації, розмежування повноважень та відповідальності керівних органів Федерації, комісій, колегій Президії Федерації та територіальних осередків, уникнення функціонального дублювання та дріб’язкової опіки, Федерація вважає за доцільне:
• провести широке обговорення оновлення організаційно-управлінської моделі діяльності Федерації, розмежування повноважень.
(Виконавець – перший віце-президент, керівники місцевих осередків, тер-мін 2019 р.).
• за підсумками обговорення напрацювати пропозиції керівним органам Федерації щодо оновлення організаційно-управлінської моделі діяльності Федерації, розмежування повноважень.
(Виконавець – керівні органи, керівники місцевих осередків, термін – 2019 р.).

9. Реалізація положень Програми

Реалізація положень Програми здійснюється керівними органами та місцевими осередками Федерації, комісіями, колегіями Президії Федерації шляхом виконання свого річного плану зі щорічним аналізом підсумків виконання, звіту та корегування наступних дій.
Перші підсумки реалізації Програми мають бути підведені на засіданні Президії Федерації спортивного туризму України в 2019 році, звіт про рівень виконання – на VІІ З’їзді Федерації в 2021 році.

10. Очікувані результати

Завдяки реалізації Програми діяльності очікується:
• формування сучасної моделі розвитку спортивного туризму в Україні як масового фізкультурно-спортивного руху та однією зі складових частин спорту високих досягнень в Україні;
• визнання спортивного туризму як міжнародного виду спорту та за-безпечення спортивному туризму України провідних позицій в між-народному туристсько-спортивному русі;
• перетворення осередків Федерації в авторитетні місцеві фізкультур-но-спортивні організації, зміцнення матеріально-технічної бази спортивного туризму в регіонах України;
• розбудова організаційної структури осередків Федерації, створення мережі туристських спортивних секцій, клубів в регіонах України;
• формування сегменту спортивного туризму як важливої складової національної туристичної індустрії;
• зростання фінансової підтримки розвитку спортивного туризму з боку центральних та місцевих органів виконавчої влади, спонсорів.