Правила змагань зі спортивного туризму. Розділ 3.15. ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ

 

3.15. ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ

 

3.15.1. Визначення термінів

3.15.1.1. Підсумовуюча (компілятивна) система — система оцінки результатів виступів по заданій програмі, яка передбачає підсумовування по абсолютній величині додатних (за час проходження дистанції) і від’ємних (за невідповідність часу, заявленій тактиці та порушення техніки) результатів виступу учасників змагань.

3.15.1.2. Заохочувальна (бонусна) система — комплексна заохочувально-преміальна система всебічної оцінки виступів в змаганнях з програмою по вибору, при якій враховується складність маршруту або спеціального технічного прийому (далі — спецприйом), спосіб його проходження або виконання, порушення техніки, зміна тактики, а також дотримання нормативного часу при проходженні дистанції.

3.15.1.3. Звичайні маршрути або спецприйоми — це ті, способи проходження або прийоми виконання яких учасники змагань заявляють і проходять (виконують) на свій розсуд.

3.15.1.4. Обов’язкові маршрути або спецприйоми — це ті, за непроходження (невиконання) яких учасників змагань, знімають з даної дистанції як за невиконання Умов подолання дистанції (далі — Умови).

3.15.1.5. Рекомендовані маршрути або спецприйоми — це ті, за непроходження (невиконання) яких учасників змагань, карають штрафними балами у відповідності до таблиці номінальних оцінок, заданої в Умовах.

3.15.1.6. Заохочувальні (бонусні) маршрути або спецприйоми — це ті, за проходження або виконання яких учасники змагань, додатково отримують бонуси (заохочувальні бали) у відповідності до таблиці номінальних оцінок, заданої в Умовах.

3.15.1.7. Номінальна оцінка — сума балів, якою Умовами при бонусній системі оцінюється кожний маршрут або спецприйом даної дистанції з урахуванням способу, порядку та складності їх проходження або виконання.

3.15.1.8. Нормативні вимоги (нормативний мінімум) — сукупність мінімальних вимог до дистанції певного класу відповідно до таблиці 3.15.1.

3.15.1.9. Нормативна частина — визначена кількість маршрутів та/або спецприйомів, яка сумарно відповідає мінімальним вимогам до дистанції даного класу, кількість (вид) яких визначаються в Умовах одним із наступних способів:

– обов’язковою кількістю маршрутів, які повинні пройти учасники змагань в межах різних ділянок або дистанції в цілому;

– обов’язковим переліком спецприйомів, які повинні виконати учасники змагань при проходженні дистанції;

– мінімальною сумою балів, яку повинен забезпечити сукупність маршрутів або спецприйомів, що проходять (виконують) учасники змагань;

– комбінацією із наведених вище способів.

3.15.1.10. Проміжний контрольний час (Тп) — час з мінімальним та гранично припустимим значенням, який при необхідності встановлює ГСК на проходження частини дистанції з метою розподілу учасників змагань в процесі виступу на групи в залежності від рівня їх кваліфікації. Може бути встановлений один або декілька

3.15.1.11. Нормативний час (Тн) — єдиний час, встановлений ГСК при бонусній системі оцінки результатів, необхідний учасникам даних змагань, які мають середню кваліфікацію для проходження тієї частини дистанції, яка забезпечує виконання нормативного мінімуму вимог до даного класу.

3.15.1.12. Загальний контрольний час (То) — максимально допустимий час, встановлений ГСК на проходження дистанції для всіх учасників змагань.

3.15.1.13. Час проходження дистанції (Тф) — тривалість виступу, за який команда (зв’язка, учасник) пройшла (виконала) заявлені та незаявлені маршрути (спецприйоми).

3.15.1.14. Заявлений час (Тз) — час, за який передбачається пройти дистанцію, і який попередньо заявляють учасники змагань при компілятивній системі оцінки результатів.

 

3.15.2. Види змагань

3.15.2.1. Змагання з гірського туризму полягають у подоланні дистанцій, які прокладені на ділянках гірського рельєфу або складаються з створених штучно перешкод, які імітують гірський рельєф, а також із їх комбінацій з використанням спеціального спорядження, яке полегшує та прискорює безпечне виконання поставлених суддівською колегією технічних та тактичних завдань.

Дистанції в природних умовах можуть бути прокладені на скельному рельєфі, на рельєфі з льодовим, скельно-льодовим або сніжно-льодовим покриттям, а окремі етапи — на ділянці річки.

Змагання на дистанціях із штучними перешкодами можуть проходити в закритих приміщеннях або з використанням в якості полігону відкритих споруд та будівель.

3.15.2.2. Змагання на різних видах рельєфу можуть проводитись на таких видах дистанцій (див. табл. 3.15.1):

– “Гірські перешкоди” (техніка руху та страховки);

– “Рятувальні технічні прийоми” (моделювання аварійних ситуацій);

– “Тактико-технічна” (об’єднання в одну дистанцію декількох видів).

Допускається при побудові дистанції основного виду змагань логічно обґрунтоване включення елементів іншого виду змагань (складені дистанції).

В один з видів змагань або в якості виносних можуть бути включені етапи “Підвісна переправа” та/або “Водна перешкода”, які не є самостійними дистанціями.

На кожному з видів дистанцій змагання можуть проводитись з різними формами заліку.

3.15.2.3. Кількісний склад учасників або команди (далі — учасники змагань) визначається Положенням і складає: команди — 4-6 чоловік або 2-3 зв’язок.

3.15.2.4. Змагання можуть проводитись:

– за підсумовуючою (компілятивною) системою визначення результату (далі – компілятивна система);

– за заохочувальною (бонусною) системою визначення результату (далі – бонусна система).

3.15.2.5. При проведенні змагань за компілятивною системою кожний учасник змагань заявляє час, який він передбачає на проходження ним дистанції в межах встановленого суддівською колегією загального контрольного часу на дану дистанцію.

3.15.2.6. При проведенні змагань за бонусною системою учасники змагань на свій розсуд попередньо заявляють варіанти проходження дистанції в межах встановленого суддівською колегією нормативного часу, який може бути перевищений, але в межах встановленого суддівською колегією загального контрольного часу. При цьому кожний маршрут або спецприйом в залежності від умов та складності проходження або виконання попередньо оцінюється суддівською колегією відповідною кількістю балів, визначених в Умовах.

 

3.15.3. Дистанції змагань

3.15.3.1. Дистанції змагань за складністю проходження маршрутів та/або виконання спецприйомів, що входять до них, поділяються на п’ять класів та повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.15.1.

Таблиця 3.15.1

Клас дис-
танції

Вид змагань
(етап)

Мінімальні вимоги до дистанцій змагань

Про-
тяж-
ність, м

Пере-
пад
висот, м

Кру-
тизна схилу,
гра-
дусів

Розра-хунко-
вий
час подо-
лання, хвилин

Кате-
горія склад-
ності
по
UIAA

Коротка характеристика

Складних
ділянок
рельєфу

Технічних прийомів

Змагання на гірському рельєфі

V

Гірські
перешкоди

76

30

70

70

IV

Наявність стінок
7 ÷ 10 м крутизною
80 ÷ 90o;
відсутність полиць в пунктах страховки

Скелі: підйом і траверс із складним лазінням, з незручними зачіпками та опорами на терті

Льод: підйом і траверс на передніх зубах кішок з використанням айс-фі-фі та інших технічних засобів та прийомів; проходження карнизів до 2 м та інше

Рятувальні
технічні прийоми

60

25

80

90

Така ж, як і для ІV класу

IV

Гірські
перешкоди

66

25

60

60

IV –

Наявність стінок
5 ÷7 м
крутизною 70 ÷ 80o;
відсутність полиць в пунктах страховки

Скелі: більше 65% підйому і траверсу з незручними зачіпками та опорами на терті

Льод: більше 70 % підйому і траверсу на передніх зубах кішок з використанням інших технічних засобів та прийомів; проходження від’ємних нахилів

Рятувальні
технічні прийоми

50

20

70

80

Прямовисні схили з карнизами до 1 м

Спуск-підйом і транспортування умовного потерпілого різними способами, в т. ч. по крутопохилій переправі; в’язка ношей, «кокона» та інших систем; «самовилаз» учасника з «тріщини»

III

Гірські
перешкоди

50

20

50

50

III

Наявність стінок
3 ÷ 5 м
крутизною
60 ÷ 70o;
незручні полиці в пунктах страховки

Скелі: більше 45% підйому і траверсу з недостатньо зручними зачіпками та опорами на терті

Льод: до 60% підйому і траверсу на передніх зубах кішок, проходження прямовисних схилів

Рятувальні
технічні прийоми

40

15

60

70


Схил крутизною 65 ÷ 70o

Спуск-підйом і транспортування «потерпілого» на супроводжуючому та іншими способами; підйом учасника з «тріщини» різними способами

II

Гірські
перешкоди

30

15

40

40

II

Наявність стінок
2 ÷ 3 м
крутизною 50 ÷ 60o;
зручні, але не широкі полиці в пунктах страховки

Скелі: більше 30% підйому з не завжди достатньо зручними зачіпками

Льод: до 30% підйому на передніх зубах кішок; рубка сходинок в різних стійках

50

15

35

55

Наявність ділянок крутизною
40 ÷ 45o

Сніжно-фірно-вий схил: спуск-підйом різними способами з самостраховкою льодорубом; взаємодія зв’я-зок

Рятувальні
технічні прийоми

30

10

50

60

Схил крутизною 55 ÷ 60o

Спуск-підйом «потерпілого» учасника на супроводжуючому; витягання учасника з «тріщини»

Водна перешкода (етап)

30

30

Течія
річки
1,5÷2,0 м/сек, глибина
0,8÷1,0 м

Перший вбрід з жердиною; самонаведення та зняття підвісної переправи

I

 

 

 

 

Гірські
перешкоди

20

10

30

30

I

Наявність ділянок крутизною 40 ÷ 50o; зручні полиці в пунктах страховки

Скелі: підйом по схилу зі зручними зачіпками

Льод: підйом, спуск і траверс схилу в кішках

35

10

25

40

Наявність ділянок
30 ÷ 35o

Сніжно-фірновий схил: підйом-спуск по сходинках, рух перилами, робота зв’язок

Рятувальні
технічні прийоми

16

5

40

40

Схил крутизною 45 ÷ 50o

Витягання учасника з «тріщини», транспортування «потерпілого» учасника в ношах та іншими способами

Водна перешкода (етап)

26

26

Течія річки до 1 м/сек, глибина броду 0,8 м

Перший в брід з жердиною; самонаведення та зняття підвісної переправи

Змагання на гірському стенді *

V

Гірські
перешкоди

75

30

90

60

V

Більше ніж 70% зачіпок розташовані незручно (не під руку, захватом знизу тощо); не менше ніж 30% з них забезпечують опору тільки 2-3 пучкам і на терті; карниз не менше 1 м

Підйом вільним        лазінням з використанням підтягування на руках та інших динамічних прийомів, з виходами з під карнизу; траверс по незручним зачіпкам;прямий спуск, в т.ч. з висячих пунктів, з подальшим різновисоким маятником                      

IV

Гірські
перешкоди

65

25

85

50

IV

Більше ніж 50% зачіпок розташовані незручно (не під руку, захватом збоку тощо) та забезпечують опору тільки пучкам;
карниз до 1 м

Підйом вільним лазінням, в т.ч. у відкидку, рух на рівновагу, проходження прямовисної стіни з двома драбинками; траверс з деякою кількістю незручних зачіпок; прямий спуск, в т.ч. під карниз, з нарощуванням вірьовок, з подальшим рівновисоким маятником

ІІІ

Гірські
перешкоди

50

20

80

40

IV-

Більше ніж 30% зачіпок розташовані незручно (захват стисканням, обхватом тощо), не менше 50% з них забезпечують опору тільки пучкам; навис до 110о на ділянці до 2 м

Підйом вільним (до 50%) та комбінованим лазінням, рух з вірьовочними затискачами на прямовисній стіні; траверс по відносно зручним опорам; прямий спуск по вірьовці в т.ч. з пересадкою (перестьобування)

ІІ

Гірські
перешкоди

30

15

75

30

IІІ, ІІ

Зручне розташування зачіпок, в т.ч. не менше 50% з них забезпечують опору тільки пальцям, а 20% — пучкам

Підйом вільним(до 30%) та комбінованим лазінням; прямий спуск по вірьовці, спуск по діагоналі (косий спуск)

І

Гірські
перешкоди

20

10

70

20

І, ІІ

Зручне розташування зачіпок, в т.ч. не менше 30% з них забезпечують опору пучкам, а решта — кисті руки

Підйом вільним та комбінованим способом; прямий спуск по вірьовці

 

*) Мінімальні вимоги до виду «Рятувальні технічні прийоми» на гірському стенді ті ж самі, що і на природному рельєфі, крім вимог до крутизни схилу, яка відповідає аналогічним значенням у виді «Гірські перешкоди» того же класу при змаганнях на гірських стендах.

3.15.3.2. Протяжність при проведенні змагань виду «Гірські перешкоди» визначається при виступах окремих учасників і зв’язок — як сумарна протяжність всіх пройдених ними маршрутів (їх варіантів), а при виступі команди — як середнє значення протяжності всіх груп паралельно пройдених маршрутів.

3.15.3.3. При змаганнях з виду «Рятувальні технічні прийоми» протяжність визначається сумарною протяжністю шляху транспортування умовного потерпілого («потерпілого» учасника) та підйому учасників із «тріщини».

3.15.3.4. Параметри протяжності у змаганнях видів «Гірські перешкоди» та «Рятувальні технічні прийоми» на дистанціях І и ІІ класів складності включають підйом та спуск, на дистанціях ІІІ—V класів — підйом, траверс і спуск.

3.15.3.5. Перепад висот визначається як відстань по вертикалі від нижнього пункту (старту) до найвищої точки підйому (початку спуску). При проведенні змагань на рельєфі з невеликим перепадом висот або при змаганнях на стендах допускається в межах однієї дистанції додавання висот окремих маршрутів або етапів.

3.15.3.6. На дистанціях ралі необхідно виконувати в цілому вимоги щодо складності рельєфу і спецприйомів, за винятком протяжності та нормативного часу.

3.15.3.7. Окремі технічні прийоми, передбачені таблицею 3.15.1, можуть бути замінені на аналогічні але не меншої складності.

3.15.3.8. При облаштуванні комбінованих дистанцій (див. п. 3.15.2.1) їх протяжність, перепад висот і набір прийомів можуть бути, відповідно, збільшені або зменшені пропорційно частині другого виду і вимог до нього згідно з таблицею 3.15.1.

3.15.3.9. В особистих змаганнях та при змаганнях зв’язок мінімальні вимоги до дистанцій відповідного класу за протяжністю та розрахунковим часом (табл. 3.15.1) повинні бути знижені вдвічі.

 

3.15.4. Проходження дистанції

3.15.4.1. Проходження дистанції змагань є подолання дистанції всіма учасниками змагань від старту до фінішу через певні пункти страховки з виконанням Умов подолання дистанції.

3.15.4.2. Умови визначають особливості подолання дистанції, які уточнюються при роз’ясненні та/або демонстрації проходження в цілому чи окремих її ділянок.

3.15.4.3. Роз’яснення проходження дистанції, що є доповненням до Умов, стенографуються або записуються на диктофон, оформлюються протоколом і доводяться до відома учасників до початку прийому заявок з тактики.

3.15.4.4. При проведенні змагань не вище V рангу і на дистанціях не вище ІІ класу складності допускається доводити Умови учасникам усно та не складати протокол роз’яснення проходження дистанції.

3.15.4.5. Час запрошення на старт визначається моментом виклику учасників в передстартову зону. Умовами оговорюють час на перевірку спорядження та час на підготовку учасників до виступу.

3.15.4.6. Старт і фініш на дистанції визначаються Умовами.

3.15.4.7. Дистанція може проходитись з контрольним вантажем (до 10 кг на одного учасника), конкретна вага якого визначається Положенням про змагання або Умовами. Розподіл контрольного вантажу між учасниками довільний чи відповідно до Умов.

3.15.4.8. Окремі маршрути або спецприйоми можуть бути обов’язковими для проходження або виконання, а також бонусними (заохочувальними) або рекомендованими.

 

3.15.5. Заявка з тактики

3.15.5.1. Необхідність складання заявок з тактики (далі — Заявка) і вимоги до неї визначаються Умовами. Заявка може передбачати описову частину проходження окремих маршрутів або виконання спецприйомів.

3.15.5.2. Описову частину Заявки складають у відповідності з вимогами Умов на бланку, який заповнюють відповідно до зразка. В Заявці можуть бути відображені для окремих ділянок або для проходження дистанції в цілому способи: руху учасників, виконання спецприйомів, транспортування контрольного вантажу або умовного потерпілого та інше.

3.15.5.3. Схема дистанції надається суддівською колегією у вигляді малюнка чи фотографії або складається учасниками самостійно. На ній можуть бути зазначені межі дистанції, окремих ділянок або маршрутів, зони обмежування та розмежування, місця старту і фінішу, пункти зміни ведучого, страховки та проміжної страховки, закріплення підвісної переправи та поліспасту, а також інші контрольні пункти.

3.15.5.4. На схемі дистанції учасники відповідно до вимог Умов зазначають окремі пункти, які передбачено використовувати, місця передбаченого застосування відповідних технічних засобів і виконання спецприйомів тощо.

3.15.5.5. Для позначення на схемах застосовують умовні позначки, запропоновані суддівською колегією. Додаткові позначки команд розшифровуються.

3.15.5.6. Заявки подаються до суддівської колегії після роз’яснення та/або демонстрації дистанції у терміни, обумовлені суддівською колегією змагань.

3.15.6. Забезпечення безпеки на дистанції

3.15.6.1. Підготовку дистанції до змагань проводить під керівництвом начальника дистанції спеціальна бригада, укомплектована кваліфікованими суддями та спортсменами.

3.15.6.2. Начальник дистанції разом з заступником Головного судді з безпеки повинні особисто перевірити надійність обладнання усіх суддівських пунктів, постійно контролювати їх стан під час проведення змагань та вживати негайні заходи щодо усунення причин, які можуть призвести до нещасного випадку.

3.15.6.3. Ділянка рельєфу, яка використовується для обладнання дистанції (полігон), не повинна знаходитись у місцях, де є небезпека, пов’язана з можливістю обвалів, сходу лавин та селевих потоків, падіння каміння, наявності прихованих тріщин тощо.

3.15.6.4. Полігон необхідно очистити від предметів, які вільно лежать або нетривкі (каміння, шматки льоду), а якщо це неможливо — встановити навколо них зону обмеження у вигляді суцільної лінії.

3.15.6.5. Ділянка річки, обрана для подолання водної перешкоди, повинна мати зручні та безпечні підходи до місць початку та закінчення переправи, та безпечне для броду дно.

По річці нижче від місця переправи вбрід повинен бути обладнаний пункт перехоплювання.

3.15.6.6. Місця старту, фінішу та передстартова зона повинні мати достатні розміри для розміщення учасників змагань з контрольним вантажем і спорядженням.

3.15.6.7. Місця для глядачів та підходи до них повинні бути позначені і, по можливості, огороджені. Їх розташування повинне виключати можливість падіння на глядачів уламків каміння, льоду та речей, які випадково або навмисно скинуті з дистанції учасниками або суддями.

3.15.6.8. Пункти, які використовують учасники для проходження дистанції, а саме: страховки і самостраховки, закріплення і нарощування вірьовки, пересадки і перестьобування, початку спуску тощо, обладнуються або оговорюються лише службою дистанції.

3.15.6.9. Відповідальність за відповідність Положенню вікового складу, медичного контролю, страхування, належну технічну і фізичну підготовку учасників, необхідну для технічно грамотного та безаварійного виступу на відповідних змаганнях, несе представник команди.

3.15.6.10. Усі учасники, які знаходяться на дистанції, повинні бути в касках та забезпечені верхньою суддівською чи командною страховкою або знаходитися на самостраховці, за винятком окремих ділянок, обумовлених Умовами.

Закріплення суддівської страховки до учасника і зняття її виконується під контролем суддів у пунктах, визначених Умовами.

Суддівська страховка не повинна заважати або допомагати учаснику при подоланні дистанції, а також торкатись небезпечних ділянок рельєфу.

Стежити за належним положенням суддівської страховки під час подолання дистанції зобов’язані самі учасники.

3.15.6.11. Забороняється використовувати обладнання дистанції, не передбачене для її проходження, та вірьовку верхньої командної страховки для підйому (витягування) або спуску учасника при проходженні дистанції.

3.15.6.12. Усі учасники змагань повинні бути забезпечені: індивідуальною страховочною системою, яка складається із зблокованих поясу грудної обв’язки з наплічними лямками та поясу бесідки з лямками під стегна або конструктивно складати єдину систему; захисною каскою з номером учасника і літерою “К” у капітана; єдиною, по можливості, формою, яка повинна закривати лікті та коліна, а також іншим спорядженням, визначеним Положенням і Умовами.

3.15.6.13. Основні вимоги до спорядження наступні:

– основна вірьовка повинна бути страховочно-рятувального типу та мати діаметр не менше ніж 10 мм і не мати пошкоджень;

– усі елементи страховки, самостраховки і з’єднань (блокування) мають бути виконані із основної вірьовки або матеріалу такої ж міцності;

– захисна каска повинна бути обладнана амортизатором, ременем для підборіддя та закріплена до страховочної системи учасника.

3.15.6.14. Усе спорядження, яке учасники беруть з собою на дистанцію, повинно бути перевірено технічною комісією та разом з дозволом технічної комісії повинне бути представлене для контролю судді при учасниках.

3.15.6.15. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та особистого спорядження учасників несе представник команди або самі учасники.

3.15.6.16. Усі судді, які обслуговують дистанцію, повинні бути в захисних касках і там, де це необхідно за умов безпеки, бути на страховці або самостраховці. За недодержання вимог техніки безпеки винні судді відсторонюються від суддівства за рішення головного судді змагань.

3.15.6.17. При розташуванні дистанцій на висотах понад 4000 м, у Положенні повинні бути вказані додаткові вимоги до учасників команд щодо висотної акліматизації.

 

3.15.7. Таблиця штрафів

3.15.7.1. Штрафні бали за порушення техніки руху і страховки (самостраховки), а також за зміну заявленої тактики наведені в таблиці 3.15.2.

Таблиця 3.15.2

Назва порушень та помилок

Штраф

 

I. Порушення техніки

А. Техніка страховки

 

1.

Втрата страховки (командної або суддівської)

Зняття

2.

Перервана страховка (командна або суддівська)

5 балів

3.

Неправильна страховка

3 бали

4.

Пропуск точки проміжної страховки:

– двох підряд

– однієї або не обладнаної

– однієї невірно обладнаної

 

Зняття

5 балів

3 бали

5.

Вихід на «маятник»:

– на небезпечний «маятник»

– наближення до небезпечного «маятнику»

– початок виходу на «маятник»

 

Зняття

5 балів

3 бали

6.

Б. Техніка руху

Зрив верхнього з зависанням на суддівській страховці

Зняття

7.

Втрата на дистанції:

 

– контрольного вантажу

Зняття

– каски захисної

Зняття

– спорядження основного*

10 балів

– іншого спорядження

1 бал

8.

Вихід за обмеження

Зняття

9.

Використання опори за обмеженням

10 балів

10.

Використання суддівського спорядження

10 балів

11.

Неправильне виконання технічного прийому

5 балів

 

II. Зміна тактики

 

1.

Повна зміна заявлених маршрутів або спецприйомів

Зняття

2.

Зміна маршруту (спецприйому) або способу його проходження (виконання)

5 балів

3.

Зміна способу або порядку транспортування контрольного вантажу

3 бали

4.

Зміна схеми технічного прийому, місця його застосування або технічних засобів

7 балів

5.

Відхилення від заявленого часу (за 1 %)

0,2 бали

6.

Загальне враження

1 ÷ 5 балів

 

*) До основного спорядження відносяться несучі та страховочні вірьовки.

3.15.7.2. Всі пункти розділу ІІ. Зміна тактики (таблиця 3.15.2), за винятком п.6, застосовуються, як правило, тільки при компілятивній (підсумовуючій) системі визначення результатів.

 

3.15.8. Визначення результатів змагань

3.15.8.1. При проведенні змагань за компілятивною системою результати виступів визначаються сумою балів за час проходження дистанції та штрафних балів за порушення техніки і зміну тактики, а також за відхилення фактичного часу подолання дистанції від заявленого.

Більш високе місце при проведенні змагань за компілятивною системою посідають ті з учасників змагань, які за результатами виступів мають меншу суму балів.

3.15.8.2. При проведенні змагань за бонусною системою результати виступів визначаються як різниця між сумою набраних балів, отриманих за пройдені заявлені і незаявлені (зі знижкою) маршрути або виконані спецприйоми залежно від їх складності, способу руху і транспортування контрольного вантажу, та сумою штрафних (від’ємних) балів, отриманих за заявлені, але не пройдені маршрути або не виконані спецприйоми, за порушення техніки і Умов, а також з урахуванням перевищення (штраф) або економії (бонус) нормативного часу, встановленого суддівською колегією на проходження дистанції.

Більш високе місце при проведенні змагань за бонусною системою посідають ті учасники змагань, які набрали більшу суму балів.

Можлива інша система визначення результатів виступів, яка не суперечить діючим Правилам.

При проведені змагань за бонусною системою, для збереження співвідношення кожного результату до результату переможця, перетворення результатів всіх виступів виконують таким чином:

– визначають загальну суму балів, набраних всіма командами (зв’язками, учасниками), яки пройшли дистанцію (Σ Б);

– послідовно ділять отриману суму (Σ Б) на кожний окремий результат (Бі), помножуючи його на показник перетворення результатів (М), який рекомендується приймати рівним 1 балу;

– отримане значення є перетвореним результатом (Бу) виступу команди (зв’язки, учасника). Тобто перетворення результатів здійснюється за формулою:

Бу = М × ( Σ Б : Бі )

3.15.8.3. Перерахунок часу у бали і навпаки рекомендується здійснювати при обох системах у співвідношенні 1 бал дорівнює 30 секундам. Однак, в залежності від тривалості часу проходження дистанції і завдань, які вирішують змагання, співвідношення між балами і часом може бути іншим, що необхідно оговорити в Умовах.

3.15.8.4. При проведенні на одній дистанції одночасно командних змагань та змагань зв’язок, окремих учасників результат команди визначається сумою балів, набраних як окремими зв’язками, учасниками, так і командою в цілому.

3.15.8.5. Учасники змагань, які виконали нормативний мінімум вимог до дистанції даного класу складності (табл. 3.15.1), але не вклалися в загальний контрольний час, фінішують по особливим умовам, які до початку виступів суддівська колегія оговорює в Умовах.

3.15.8.6. При конкретному підбитті підсумків серед учасників змагань, які подолали дистанцію за скороченими (спрощеними) варіантами та належать відповідно до різних груп заліку або не мають заліку на окремих дистанціях, розподіл по групах та вагомість (пріоритетність) дистанцій визначається Положенням.