Положення про спортивних суддів зі спортивного туризму. Затверджене Президією ФСТУ 12.12.2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконкомом ФСТУ 14.06. 2007 р.
із змінами, внесеними
Виконкомом ФСТУ 26.11.2011 р.
із змінами, внесеними
Виконкомом ФСТУ 29.10.2016 р.
Президією ФСТУ від 12.12.2016 р.
Постанова №18

Положення про спортивних суддів зі спортивного туризму

 

1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення про спортивних суддів зі спортивного туризму (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України “Про фізичну культуру і спорт” та “Про громадські об’єднання”, наказу Міністерства молоді та спорту України “Про затвердження порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям” від 16.07.2013 № 31, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1312/2384, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України № 2025 від 16.06.2015, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 липня 2015 за № 772/27217 та Статуту Громадського Об’єднання “Федерація спортивного туризму України” (далі – Федерація).

Мета Положення – створення нормативно-правових засад для підготовки та підвищення кваліфікації спортивних суддів зі спортивного туризму.

1.2. Суддівство змагань зі спортивного туризму є почесною і відповідальною роботою, що виконується на добровільних засадах.

1.3. Спортивними суддями змагань зі спортивного туризму можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, за умови виконання ними вимог п. 4 даного Положення та які мають відповідну підготовку.

Призначення спортивних суддів на змагання зі спортивного туризму відповідного рангу змагань та класу дистанцій залежить від рівня їх кваліфікації та вимог Правил змагань зі спортивного туризму (далі – Правила).

1.4. Кваліфікаційні категорії спортивним суддям зі спортивного туризму можуть бути присвоєнні за суддівство змагань зі спортивного туризму, що проводяться за чинними Правилами.

1.5. Спортивний суддя змагань зі спортивного туризму повинен бути чесним, неупередженим, під час суддівства змагань неухильно дотримуватися Правил та вимагати цього від спортсменів та тренерів, вести непримиренну боротьбу з усіма випадками недисциплінованості, грубості і нетактовності, порушеннями Правил, активно сприяти пропаганді спортивного туризму, підвищувати свою суддівську кваліфікацію.

 

2. Класифікація суддів

2.1. Встановлюються такі кваліфікаційні категорії спортивного судді зі спортивного туризму:

2.1.1. Юний спортивний суддя;
2.1.2. Спортивний суддя другої категорії;
2.1.3. Спортивний суддя першої категорії;
2.1.4. Спортивний суддя Національної категорії.

2.2. Міжнародні кваліфікаційні категорії спортивним суддям встановлюються Міжнародною федерацією спортивного туризму.

 

3.Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям.

3.1. Кваліфікаційні категорії спортивного судді зі спортивного туризму присвоюють, відповідно до наведених нижче повноважень – Виконком Федерації спортивного туризму, територіальні осередки Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація) фізичним особам, які є членами Федерації, з врахуванням вимог, передбачених п.3.1.6 цього Положення, а саме:

3.1.1. “Юний спортивний суддя”, “Спортивний суддя другої категорії” – територіальні осередки Федерації. Присвоєння зазначених кваліфікаційних категорій спортивного судді за рішенням керівного органу територіального осередку може бути делеговано відокремленим підрозділам даного територіального осередку.

3.1.2. “Спортивний суддя першої категорії” – територіальні осередки Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

3.1.3. “Спортивний суддя Національної категорії” – Виконком Федерації.

Діючим суддею вважається суддя, який має щорічну практику суддівства змагань незалежно від суддівської посади.

3.1.4. “Спортивний суддя Національної категорії” може бути рекомендований Федерацією у Міжнародну федерацію спортивного туризму для присвоєння кваліфікаційної категорії “Спортивний суддя міжнародної категорії”.

3.1.5. Територіальні осередки Федерації, що уповноважені присвоювати більш високі кваліфікаційні категорії спортивного судді, мають право присвоювати кваліфікаційні категорії нижчого порядку.

Кандидатури осіб, поданих на присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді, розглядаються колегіями спортивних суддів або їх кваліфікаційними комісіями.

Кваліфікаційні категорії спортивних суддів: “Спортивний суддя другої категорії”, “Спортивний суддя першої категорії” та “Спортивний суддя Національної категорії” присвоюються послідовно.

3.1.6. Розгляд матеріалів щодо присвоєння кваліфікаційної категорії спортивному судді повинен бути здійснений протягом одного місяця з дня подання документів, передбачених п.3.1.7, до колегії суддів, яка присвоює кваліфікаційну суддівську категорію, а в разі непроведення засідання органу, який присвоює кваліфікаційну суддівську категорію протягом цього строку – на найближчому засіданні цього органу.

В складі колегії суддів територіального осередку Федерації чи відокремленого підрозділу, якому делеговано право присвоєння кваліфікаційної суддівської категорії, мають бути судді, кваліфікація яких не нижче – для присвоєння кваліфікаційної категорії:

 • “Юний спортивний суддя” – три спортивних судді другої категорії;
 • “Спортивний суддя другої категорії” – два спортивних судді першої та один спортивний суддя другої категорії;
 • “Спортивний суддя першої категорії” – два спортивних судді Національної та один спортивний суддя першої категорії.

3.1.7. Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді порушується шляхом подання фізичною особою до колегії суддів, яка присвоює кваліфікаційну суддівську категорію, заяви встановленого зразка (додаток 1).

До заяви додаються:

 • копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України, закордонного паспорта для іноземців, чи документа, що засвідчує особу без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах, (для присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді Національної, першої або другої категорій);
 • копія свідоцтва про народження (для присвоєння кваліфікаційної категорії юного спортивного судді);
 • оригінали довідок про суддівство змагань та участь у суддівських семінарах, оформлені відповідно до вимог п.3.1.8;
 • копія посвідчення чи документа про присвоєння попередньої суддівської категорії.

За результатами розгляду заяви колегія суддів, яка присвоює кваліфікаційну суддівську категорію, приймає рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді або про відмову в присвоєнні такої категорії, про що заявникові повідомляється письмово у 10-денний термін після прийняття рішення.

3.1.8. Підставою для зарахування суддівства при присвоєнні кваліфікаційної категорії спортивного судді є довідка про суддівство змагань зі спортивного туризму з оцінкою “відмінно” або “добре”. Довідка засвідчується підписом головного судді змагань. Довідки головного судді, головного секретаря та судді-інспектора змагань засвідчуються підписом керівника (заступника керівника), територіального осередку чи відокремленого підрозділу (далі організація), яка проводила змагання. Всі довідки мають бути завірені печаткою організації, яка проводила змагання.

За суддівство кожних змагань з видів спортивного туризму чи змагань з туристських спортивних походів видається одна довідка, незалежно від кількості посад, що обіймав суддя на змаганнях, із зазначенням вищої посади.

Довідки про суддівство туристських спортивних походів видаються маршрутно-кваліфікаційною комісією, в якій працює суддя, один раз на рік і в них вказується кількість походів, в суддівстві яких брав участь суддя (з зазначенням категорій складності походів).

3.1.9. Можливе зарахування довідок про суддівство змагань більш високого рангу, класу дистанцій або категорій складності походів на відповідних посадах для присвоєння будь-якої кваліфікаційної категорії спортивного судді.

3.1.10. На довідках, на підставі яких була присвоєна певна кваліфікаційна категорія спортивного судді (крім звання “Юний спортивний суддя”), колегією суддів, яка її присвоїла, робиться запис “Зараховано для присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді _____ категорії” з зазначенням дати та номеру наказу (постанови, протоколу, рішення) про присвоєння кваліфікаційної категорії. Запис завіряється підписом відповідальної особи організації, яка присвоїла кваліфікаційну категорію, та печаткою цієї організації.

Довідки з такою відміткою не можуть у подальшому зараховуватись для присвоєння наступних кваліфікаційних категорій спортивного судді.

Довідки, які не були враховані до зарахування на кваліфікаційну категорію спортивного судді, зараховуються на наступну кваліфікаційну категорію спортивного судді.

3.1.11. Для підготовки та підвищення кваліфікації спортивних суддів Федерацією проводяться суддівські семінари.

Суддівські семінари проводяться, як правило, окремо від змагань, але можуть бути проведені напередодні та у терміни змагань, після чого видаються відповідні довідки.

До заліку приймаються довідки про семінари, проведені за програмами, розробленими на підставі та у відповідності до типових програм з підготовки суддів змагань, що затверджені Федерацією.

3.1.12. Спортивний суддя зі спортивного туризму може бути дискваліфікований на певний період, позбавлений кваліфікаційної категорії спортивного судді або його кваліфікаційна категорія спортивного судді може бути знижена, якщо він:

 • систематично не справляється зі своїми обов’язками;
 • протягом тривалого часу (більше року) без поважних причин не виконує рішення Федерації та її територіальних осередків по залученню до суддівства змагань, проведення суддівських семінарів;
 • грубо або систематично порушує Правила;
 • неетично поводиться на змаганнях.

Рішення про зниження кваліфікаційної категорії спортивного судді або її позбавлення, дискваліфікацію судді має право приймати організація, якій надано право присвоєння даної кваліфікаційної категорії спортивного судді за місцем обліку судді. В іншому випадку це право має організація, яка присвоїла дану кваліфікаційну категорію.

У випадку, якщо зниження, позбавлення кваліфікаційної категорії спортивного судді, або дискваліфікація судді (окрім головного судді, головного секретаря, судді-інспектора, голови апеляційного журі) проводиться за результатами його участі у суддівстві конкретних змагань, таке рішення приймається з урахуванням пропозицій головної суддівської колегії змагань.

Рішення щодо зниження кваліфікаційної категорії, позбавлення категорії або дискваліфікації головного судді, головного секретаря, судді-інспектора, голови та членів апеляційного журі за результатами суддівства змагань має право приймати організація, при якій діє колегія суддів, що затверджувала склад головної суддівської колегії даних змагань.

 

4. Вимоги до присвоєння кваліфікаційних категорій суддям зі спортивного туризму

4.1. Кваліфікаційні категорії спортивного судді у спортивному туризмі присвоюються як за суддівство змагань з видів спортивного туризму, так і за суддівство змагань туристських спортивних походів за умов виконання таких вимог:

4.1.1. “Юний спортивний суддя” – особам 12–16 років, які закінчили суддівський семінар та мають практику суддівства на будь-яких посадах не менше 3-х змагань з видів спортивного туризму.

4.1.2. “Спортивний суддя другої категорії” – особам, які мають стаж суддівства не менше 2-х років, закінчили суддівський семінар підготовки спортивних суддів другої категорії за 40-годинною програмою, мають практику суддівства не менше 8 змагань з дистанціями будь-якого класу, або 4-х змагань туристських спортивних походів І–ІІІ категорії складності або взяли участь в суддівстві 10 походів 1-3 категорії складності (далі к.с.).

4.1.3. “Спортивний суддя першої категорії” – особам, які мають стаж суддівства не менше 3-х років після присвоєння кваліфікаційної категорії “Спортивний суддя другої категорії”, брали участь в суддівстві 5-ти змагань (з яких не менше 3-х – Всеукраїнські з дистанціями не нижче 4 класу) в якості заступника начальника дистанції, заступника головного секретаря, старшого судді, або на змаганнях не нижче 3 класу – члена ГСК, або брали участь в суддівстві 6-ти змагань з туристських спортивних походів не нижче 4 к.с. (з яких не менше 2-х – Всеукраїнського рівня) в будь-якій якості або здійснили суддівство 8-ми туристських спортивних походів 3–4 к.с. (з яких не менше 4‑х – туристські спортивні походи 4 к.с.) і взяли участь в проведенні семінару з підготовки спортивних суддів другої категорії за 40-годинною програмою в якості викладача, а також взяли участь у семінарі з підготовки спортивних суддів першої категорії за 40-годинною програмою;

4.1.4. “Спортивний суддя Національної категорії” – особам, які мають стаж суддівства не менше 3-х років, після присвоєння кваліфікаційної категорії “Спортивний суддя першої категорії”, брали участь в суддівстві 6-ти змагань (з яких не менше 4-х – Всеукраїнські або Міжнародні з дистанціями не нижче IV – V класу) в якості члена ГСК (в одному із них необхідно виконати обов’язки головного судді, або головного секретаря), судді-інспектора, або брали участь в суддівстві не менше 3-х Всеукраїнських або Міжнародних змагань з туристських спортивних походів 5–6 к.с. в якості члена ГСК та суддівстві не менше 6 походів 5–6 к.с., а також взяли участь у проведенні Всеукраїнського семінару з підготовки спортивних суддів першої категорії за 40-годинною програмою в якості викладача. При цьому їм необхідно особисто провести не менше 12-ти годин занять.

Для виконання нормативів кваліфікаційної категорії “Спортивний суддя Національної категорії” не менше половини суддівства Всеукраїнських або Міжнародних залікових змагань повинно припадати на змагання, проведені органом виконавчої влади, який відповідає за розвиток фізичної культури та спорту та Федерацією або Міжнародною федерацією спортивного туризму.

4.1.5. Можливе присвоєння кваліфікаційних категорій спортивних суддів другої, першої та Національної категорії за суддівство одночасно змагань з видів спортивного туризму та змагань туристських спортивних походів за умови виконання не менше половини вимог з кожного виду змагань.

4.1.6. Для виконання нормативів щодо присвоєння кваліфікаційних категорій спортивного судді (крім “Спортивного судді Національної категорії”) допускається заміна суддівства змагань у якості головного судді, заступника головного судді, головного секретаря, начальника дистанції двома суддівствами у якості старшого судді, заступника головного секретаря, заступника начальника дистанції, але не більше трьох замін для присвоєння кожної кваліфікаційної категорії.

Суддівство на посаді судді-інспектора приймаються до заліку не більше двох разів. Довідки за суддівство заступника головного судді з оргпитань приймаються до заліку не більше одного разу на будь-яку категорію. Довідки за суддівство заступникам головного судді (з інформації, по нагородженню, коменданта, щодо яких не вимагається суддівська кваліфікація, зараховуються не більше 1-го разу і тільки на ІІ суддівську категорію.

4.1.7. Виконком Федерації має право запропонувати кандидату на присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді першої та Національної категорій контрольне суддівство. Аналогічне право має і територіальний осередок Федерації, якому Виконком делегував право присвоєння кваліфікаційної категорії “Спортивний суддя першої категорії”.

4.1.8. В разі прийняття колегією суддів, яка має право присвоєння певної кваліфікаційної категорії спортивного судді, рішення про відмову в її присвоєнні, особа має право подати апеляцію в вищу суддівську колегію. В цьому випадку вища суддівська колегія розглядає апеляцію та подані матеріали та має право вирішити питання присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді.

 

5. Права і обов’язки спортивних суддів

5.1. Спортивний суддя зі спортивного туризму має право:

5.1.1. Судити та організовувати змагання, входити до складу суддівських колегій, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної категорії.

5.1.2. Проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій спортивних суддів.

5.1.3. Подати апеляцію на рішення щодо накладеного на нього стягнення до вищого органу Федерації.

5.2. Спортивний суддя зі спортивного туризму зобов’язаний:

5.2.1. Знати Правила та інші нормативні документи змагань зі спортивного туризму, суворо і об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти високій якості проведення змагань;

5.2.2. Постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, рівня фізичної підготовки, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь у роботі колегії суддів і пропаганді спортивного туризму, у роботі семінарів з підготовки та підвищення кваліфікації суддів;

5.2.3. Виховувати у спортсменів, тренерів і представників толерантність, дисциплінованість, ввічливість, дбати про дотримання ними Правил змагань;

5.2.4. Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, неупереджено і сумлінно ставитися до своїх обов’язків;

5.2.5. Сприяти вихованню спортсменів у дусі вимог загальнолюдської моралі та етики;

5.2.6. Під час виконання суддівських обов’язків бути в акуратній формі, носити нагрудний значок та мати посвідчення судді.

 

6. Колегії спортивних суддів зі спортивного туризму

6.1. Колегії спортивних суддів є громадськими органами Федерації, її осередків і створюються для забезпечення кваліфікованого суддівства змагань зі спортивного туризму.

6.2. Колегії спортивних суддів у своїй діяльності керуються чинними актами законодавства, Правилами змагань зі спортивного туризму, Єдиною спортивною класифікацією України, іншими нормативними та регламентуючими документами центрального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту України та Федерації, даним Положенням.

6.3. Колегії спортивних суддів у Федерації створюються при її Президії, а також при осередках в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і діють на правах комісій за напрямками роботи.

При Президії Федерації створюються дві колегії спортивних суддів: Центральна колегія суддів змагань з видів спортивного туризму та Центральна маршрутно-кваліфікаційна комісія Федерації спортивного туризму України – колегія суддів змагань туристських спортивних походів. Колегії спортивних суддів Президії Федерації є вищестоящими по відношенню до колегій спортивних суддів організацій Федерації.

При осередках Федерації та відокремлених підрозділах (у разі делегування їм відповідних повноважень) також створюються дві колегії спортивних суддів:

 • колегія суддів змагань з видів спортивного туризму (далі – ВСТ);
 • колегія суддів змагань туристських спортивних походів – туристська маршрутно-кваліфікаційна комісія (МКК).

Порядок створення, повноваження, зміст та порядок роботи, а також права та обов’язки МКК визначаються окремим Положенням, що затверджується Федерацією.

6.4. Колегії спортивних суддів змагань з ВСТ територіальних осередків Федерації знаходяться на обліку в Центральній колегії суддів змагань з ВСТ .

6.5. Порядок створення та керівні органи колегій спортивних суддів змагань з ВСТ:

 • колегії спортивних суддів територіальних осередків та відокремлених підрозділів Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі формуються президіями відповідних федерацій спортивного туризму з числа найбільш активних кваліфікованих спортивних суддів регіонів терміном на два роки за пропозиціями відповідних комісій з видів туризму і є вищестоящими по відношенню до колегій спортивних суддів нижчого рівня. Колегія обирає голову колегії, його заступника та відповідального секретаря, а при необхідності – Раду колегії. Персональний склад колегії затверджується президією відповідного осередку чи відокремленого підрозділу Федерації. Голова колегії є членом президії осередку за посадою;
 • Центральна колегія спортивних суддів з ВСТ формується шляхом делегування до її складу представників комісій з видів туризму Федерації, які мають суддівську кваліфікацію не нижче спортивного судді І категорії. Колегія обирає голову колегії, його заступника та відповідального секретаря, а при необхідності – Раду колегії. Персональний склад колегії затверджується Президією Федерації. Голова колегії є членом Президії та Виконкому Федерації за посадою.

6.7. Кількісний склад колегій спортивних суддів змагань з ВСТ визначається організаціями, при яких вони створюються, але не може бути меншим за кількість комісій з видів туризму, утворених у даній організації.

6.8. У разі необхідності за рішенням організації, при якій створена колегія спортивних суддів з ВСТ, може проводитись зміна кількісного та персонального складу її керівних органів.

6.9. Колегії спортивних суддів з ВСТ працюють за річним планом роботи, затвердженим організацією, при якій вони створені.

Рішення, які приймає колегія спортивних суддів з ВСТ набувають чинності після їх затвердження організацією, при якій вона створена.

6.10. У разі необхідності колегія спортивних суддів з ВСТ може створювати на правах консультативно-дорадчих органів тимчасові або постійні комісії із суддівського активу: за напрямками роботи (навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, з обліку тощо) та видами туризму. Перелік, склад, термін дії таких комісій, а також їх рішення затверджуються керівництвом відповідних колегій спортивних суддів.

 

7. Зміст роботи колегій спортивних суддів

7.1. Зміст роботи колегії суддів змагань туристських спортивних походів визначається окремим Положенням про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України – колегії суддів змагань туристських спортивних походів.

7.2. Зміст роботи колегії спортивних суддів змагань з ВСТ:

7.2.1. Здійснює роботу по забезпеченню підготовки, проведення та суддівства змагань з видів спортивного туризму силами спортивних суддів, які об’єднанні у дану колегію.

Вносить пропозиції щодо призначення судді-інспектора, голови та членів апеляційного журі Всеукраїнських змагань з ВСТ .

7.2.2. Заслуховує звіти головних суддів за підсумками змагань;

Розглядає звіт та приймає рішення про можливість затвердження звіту та оцінку головному судді, головному секретарю та судді-інспектору.

7.2.3. Здійснює інспектування підготовки та проведення змагань шляхом призначення суддів-інспекторів;

7.2.4. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення культури проведення змагань, пропаганду спортивного туризму, проведення роботи з глядачами під час змагань;

7.2.5. Організує вивчення та узагальнення практики застосування Правил, обмін досвідом роботи суддівських колегій та провідних суддів, готує пропозиції щодо удосконалення Правил;

7.2.6. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, проведенням нарад, конференцій, консультацій тощо. Семінари проводяться, як правило, окремо від змагань, але можуть бути проведені напередодні та у терміни змагань;

7.2.7. Розглядає матеріали щодо присвоєння кваліфікаційних категорій спортивних суддів зі спортивного туризму, веде персональний облік спортивних суддів;

7.2.8. Розглядає матеріали щодо накладення стягнень на спортивних суддів за скоєні ними порушення.

7.2.9. Спрямовує роботу нижчих колегій спортивних суддів та суддівських груп, узагальнює та розповсюджує досвід їх роботи;

7.2.10. Здійснює заходи щодо забезпечення безпеки змагань;

7.2.11. Здійснює підготовку методичних рекомендацій щодо забезпечення суддівства змагань зі спортивного туризму;

7.2.12. Здійснює іншу діяльність, спрямовану на розвиток спортивного туризму тощо.

7.3. Голова колегії спортивних суддів звітує про свою діяльність перед організацією, при якій колегія створена, не рідше одного разу на рік.

7.4. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків колегія спортивних суддів може бути достроково розпущена за рішенням організації, при якій вона створена.

 

8. Посвідчення, значок та спортивна форма спортивного судді

8.1. Після присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді територіальна федерація видає суддям іменні посвідчення і суддівські значки єдиного зразка. Придбання значків та посвідчень здійснюється за рахунок суддів.

8.2. Спортивна форма суддів встановлюється згідно з Правилами.

 

9. Облік спортивних суддів та їх роботи

9.1. Спортивні судді зі спортивного туризму перебувають на обліку у відповідних територіальних осередках Федерації, або в інших організаціях за місцем їх знаходження.

9.2. Присвоєння кваліфікаційних категорій спортивному судді відмічаються у обліковій картці судді (додаток 2). Записи в обліковій картці спортивного судді здійснюються колегією суддів за місцем його обліку.

9.3. У разі зміни місця проживання суддя стає на облік на новому місці, при цьому раніш присвоєне суддівське звання зберігається.

 

*   *   *

 

                                     Додаток 1
до Положення про спортивних суддів
зі спортивного туризму

 

                                     Президенту (голові)____________
(назва спортивної федерації)
____________________________
(П.І.Б. керівника)
____________________________
(від кого – П.І.Б.)
____________________________
(місце проживання, тел.)

ЗАЯВА

     Прошу розглянути питання щодо присвоєння мені кваліфікаційної категорії спортивного судді ___________________ категорії згідно з поданими документами.
До заяви додаю:

 1. Копії 1 та 2 стор. паспорта громадянина України, (копію свідоцтва про народження), закордонного паспорта для іноземців, чи документа, що засвідчує особу без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах.
 2. Оригінали довідок про суддівство змагань та участь у суддівських семінарах.
 3. 2 фотокартки розміром 3х4.
 4. Копія посвідчення чи документа про присвоєння попередньої суддівської категорії.

 

“___” ___________ 20__ року               ______________________
(прізвище, підпис)

Додаток 2
до Положення про спортивних суддів
зі спортивного туризму

 

Облікова картка судді

 

ПІБ, дата народження: _______________________________________________________

Осередок ФСТУ: ______________________ОФСТ

 

Назва змаганьТерміни прове-
дення
Ранг (м/н, Все-
україн-
ські, обласні, міські, інші)
Клас дис-
тан-
цій
 

По-
са-

да

Оцін-
ка
 

Участь у семіна-

рах

(к-сть годин, лектор, слухач)

 

Номер, дата, організація, зарахування на категорію

 

Вид

туризму

 

Голова колегії суддів __________________ОФСТ________________ __________________

(підпис)                                 (ПІБ)

 

 

Додаток 3
до Положення про спортивних суддів
зі спортивного туризму

 

ЗРАЗОК
посвідчення спортивного судді

Спортивний суддя

 

 

 

 

 

 

(назва осередку, підрозділу ФСТУ, організації, що присвоює кваліфікаційну категорію)

 

 

місце для фото ПОСВІДЧЕННЯ № ___

 

 

 

 

Видано ________________________________

(П.І.Б.)

 

 

Керівник ________________________________           м.п.

(П.І.Б., підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(назва кваліфікаційної категорії)

 

 

 

Дата присвоєння – _________________

 

№ рішення –   _____________________