Положення про комісію з виду спортивного туризму від 07.02.2015

ПОСТАНОВА

ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

07.02.2015                                                                                                                           № 8

Про затвердження Положення


про  комісію з виду спортивного туризму

Федерації спортивного туризму України

Відповідно до Статуту Федерації, з метою впорядкування діяльності комісій з видів спортивного туризму Федерації, Президія Федерації спортивного туризму України   постановляє:

 1. Затвердити Положення про комісію з виду спортивного туризму (далі – Положення) Федерації спортивного туризму України (додаток 2).
 2. Виконкому, комісіям з видів спортивного туризму, колегіям суддів, іншим комісіям та структурним підрозділам Федерації, а також територіальним та місцевим осередкам (відокремленим підрозділам) Федерації при здійсненні своєї діяльності керуватися  цим Положенням.
 3. Постанову Президії Федерації № 8 від 16 грудня 2007 року «Про Типове положення про комісію з виду спортивного туризму» вважати такою, що втратила чинність.
 4. Оприлюднити дану Постанову Президії на сайті Федерації спортивного туризму України та довести до відома усіх осередків (відокремлених підрозділів) Федерації.
 5. Контроль за виконанням постанови покласти на віце-президента Федерації В.А.Соколова.

Голосували одноголосно.

*   *   *


Додаток 2

до Постанови №8  Президії Федерації

спортивного туризму України

від 07.02.2015

ПОЛОЖЕННЯ


про  комісію з виду спортивного туризму


Федерації спортивного туризму України

1. Загальні положення

1.1. Комісія з виду спортивного туризму Федерації спортивного туризму України (далі – Комісія) є громадським структурним підрозділом Федерації спортивного туризму України (далі – Федерації), що створюється і діє відповідно до Статуту Федерації, даного Положення.

Метою діяльності Комісії є забезпечення ефективного розвитку відповідного виду спортивного туризму в Україні.

1.2. Кількість, перелік  та назви комісій визначається Президією Федерації з урахуванням стану розвитку видів спортивного туризму в Україні.

Комісія не є юридичною особою.

1.3. Дія даного Положення поширюється на діяльність будь-якої комісії з виду спортивного туризму, створеної за рішенням Президії Федерації.

Для комісій з видів спортивного туризму  територіальних та місцевих осередків (відокремлених підрозділів) Федерації дане Положення є примірним і місцеві осередки з урахуванням специфіки завдань, що стоять перед відповідним осередком, можуть розробляти власні положення про комісії, які не повинні  суперечити даному Положенню, а також Статуту Федерації та мають бути затверджені уповноваженим керівним органом осередку в установленому порядку.

2. Порядок створення Комісії

2.1. Комісія створюється і може бути ліквідована за рішенням Президії Федерації.

У разі необхідності, Президія Федерації може прийняти рішення про ліквідацію  Комісії, дострокове припинення повноважень голови чи окремого члена Комісії за умотивованим поданням Виконкому Федерації.

2.2. Комісія працює під керівництвом Президії  Федерації і є відповідальною перед Президією та туристською громадськістю за розвиток виду спортивного туризму в Україні.

У період між засіданнями Президії Комісія працює під керівництвом Виконкому Федерації.

Очолює  Комісію, керує  її  безпосередньою роботою та відповідає за результати її діяльності голова Комісії, який обирається у порядку, що встановлений даним Положенням.

2.3. До складу Комісії, на добровільних засадах, входять члени Федерації, які беруть активну участь в громадській роботі з відповідного виду спортивного туризму і мають достатній туристський та організаційний досвід для вирішення завдань, визначених Федерацією, а також можуть систематично брати безпосередню участь у  засіданнях Комісії.

Делегування повноважень члена Комісії іншим особам не допускається.

2.4. Від одного територіального осередку (відокремленого підрозділу) Федерації до складу Комісії може входити не більше однієї четвертої її членів.

Норма  діє  для  Комісії, склад якої обирався або змінювався  після початку дії  Положення.

2.5. Кількісний і персональний склад членів Комісії визначаються зборами уповноважених  представників територіальних осередків (відокремлених підрозділів) з відповідного виду спортивного туризму, але не може бути менше трьох осіб.

На вказаних зборах розглядається звіт голови Комісії попереднього складу про підсумки проведеної  роботи з розвитку відповідного виду спортивного туризму за звітний період та проводяться вибори голови та членів Комісії нового складу.

Вимоги до  кандидатів в члени комісії щодо спортивної, суддівської кваліфікації, туристського досвіду тощо,  визначаються  рішенням Виконкому.

Про проведення зборів територіальні осередки (відокремлені підрозділи)  мають бути завчасно сповіщені (як правило не пізніше ніж за місяць до проведення зборів).

2.6. До участі у зборах допускаються уповноважені представники  територіальних осередків (відокремлених підрозділів) згідно з квотами представництва, затвердженими Виконкомом Федерації.

Повноваження зазначених представників підтверджуються під час реєстрації учасників зборів шляхом подання витягу з рішення президії територіального осередку.

2.7. Збори уповноважених представників територіальних осередків (відокремлених підрозділів) Федерації по виборах голови та членів Комісії є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини встановленого Виконкомом кількісного складу.

Рішення зборів уповноважених представників є правомочними, якщо за них проголосувало більше половини уповноважених учасників, що беруть участь у зборах.

Вибори голови та членів комісій проводяться на конкурсних засадах.  Обраними, в межах затвердженої Президією Федерації чисельної кількості комісії,  вважаються особи, які набрали більше голосів при голосуванні.

Інші  кандидати  в члени  комісії, які не увійшли до її складу, включаються до резерву кадрів комісії. У разі вибуття з комісії особи, яка входить до її основного складу, головою комісії  пропонується Виконкому для затвердження Президією Федерації та особа з резерву, яка при голосуванні набрала більше голосів.

2.8. Члени Комісії, її голова обираються на зборах уповноважених представників шляхом відкритого голосування.

Процедура виборів голови та членів Комісії визначається безпосередньо зборами.

Заступник голови Комісії та при необхідності секретар Комісії, обираються на  засіданні комісії  за поданням голови комісії з числа обраних членів комісії.

2.9. У разі не можливості очного проведення зборів уповноважених представників, вказані збори, за рішенням Виконкому Федерації, можуть бути проведені у електронному режимі відповідно до процедури, що зазначена у п.2.7.

2.10. Особи, обрані до складу Комісії на зборах уповноважених представників, у т.ч. і голова Комісії, є виконуючими обов’язки до затвердження їх на посаді рішенням Президії Федерації. Теж стосується й осіб, які включаються до складу комісії з її резерву.

Термін повноважень голови, а також членів Комісії закінчується з початком процедури виборів керівних органів та осіб Федерації на черговому звітно-виборчому З’їзді Федерації, або ж може припинитися достроково за рішенням Президії. Члени комісії за рішенням З’їзду можуть бути призначені виконуючими обов’язки після закінчення терміну їх повноважень до моменту обрання нового складу комісії, але не більше, ніж на 2 місяці, після чого втрачають свої повноваження.

2.11. Матеріали роботи Комісії попереднього складу (протоколи засідань, затверджені рішення та документи Комісії та наявні у неї документи керівних органів Федерації тощо) передаються її головою  новообраному голові Комісії за актом після проведення виборів в двотижневий термін.

2.12. Голова Комісії відповідно до Статуту Федерації входить до складу Президії та Виконкому Федерації за посадою.

2.13. Комісія  щорічно звітується перед Президією про здійснену роботу за графіком, встановленим Виконкомом.

3. Організаційні засади роботи Комісії

3.1. Діяльність Комісії спрямовується на організаційне, нормативно-правове, інформаційно-методичне, кадрове забезпечення розвитку виду спортивного туризму  (СТ) відповідно до рішень керівних органів Федерації та здійснюється у тісній співпраці з іншими комісіями, колегіями Федерації, а також її осередками та комісіями осередків.

3.2. Комісія самостійно планує та організовує свою роботу, у т.ч. забезпечує виконання прийнятих, в установленому порядку рішень, як самої Комісії, так і доручень, що  надані їй керівними органами Федерації.

Розподіл обов’язків між членами Комісії, надання їм доручень в межах компетенції Комісії здійснює її голова.

3.3. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях, що проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал та оформлюються протоколом.

Засідання Комісії скликаються її головою, або за дорученням  голови Комісії скликаються його заступником, і є правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини членів Комісії. У разі не можливості проведення засідання Комісії очно, воно може бути проведене у електронному режимі.

3.4. З  метою широкого інформування про свою діяльність та тенденції розвитку відповідного виду спортивного туризму, а також отримання оперативної інформації про стан справ в територіальних та місцевих осередках Федерації, Комісії протягом звітного періоду щороку під час проведення змагань, семінарів та інших масових заходів проводять свої розширені засідання із залученням туристської громадськості з виду спортивного туризму.

Розширені засідання можуть проводитись і як окремі заходи.

Представники туристської громадськості з відповідного виду спортивного туризму беруть участь у засіданні з правом дорадчого голосу

3.5. Рішення Комісії приймаються  безпосередньо на її засіданнях, з допомогою електронних засобів та шляхом опитування в оперативному порядку.

Рішення Комісії, прийняті на її засіданнях є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини від її чисельності. Рішення, прийняті шляхом опитування та з допомогою електронних засобів є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини її чисельності.

3.6. Питання, що розглядаються Комісією, в залежності від свого змісту відносяться до наступних груп:

 • перша група – питання, які належать до виключної компетенції Комісії;
 • друга група – питання, які належать до спільної компетенції Комісії та інших профільних комісій, колегій та структурних підрозділів Федерації;
 • третя група – питання, остаточний розгляд яких належить до компетенції керівних органів Федерації і готуються Комісією лише в якості проектів.

3.7. Рішення Комісії з питань, що відносяться до виключної компетенції Комісії, а також до спільної компетенції Комісії та інших профільних комісій, колегій та структурних підрозділів Федерації набирають чинності з дня наступного за днем його оприлюднення, яке може бути здійснено шляхом опублікування на сайті Федерації  уповноваженою особою Виконкому Федерації, або направлення Комісією такого рішення по електронній пошті до усіх територіальних осередків та членів Виконкому Федерації.

При цьому рішення Комісії, що відносяться до спільної компетенції комісії та інших профільних комісій, колегій та структурних підрозділів Федерації можуть бути затвердженні Комісією та набирають чинності лише за умови обов’язкового попереднього офіційного письмового (електронного) погодження з відповідною комісією, колегією, структурним підрозділом Федерації. Оприлюднення рішень спільної компетенції здійснюється безпосередньо Комісією із зазначенням дати та номера протоколу погодження іншої комісії, колегії тощо.

Переліки питань, вирішення яких відноситься до виключної та спільної компетенції Комісії з іншими підрозділами Федерації, наводяться відповідно у п.3.9 та п.3.10.  даного Положення і можуть переглядатися рішенням Виконкому Федерації з подальшим затвердженням на найближчому засіданні Президії Федерації.

3.8 Рішення Комісії з питань, що відносяться до виключної компетенції Комісії, а також до спільної компетенції Комісії та інших профільних комісій, колегій та структурних підрозділів Федерації за наявності підстав можуть бути письмово оскаржені до Виконкому Федерації з обґрунтуванням причин оскарження.

За результатами розгляду оскарження на ближчому засіданні Виконкому може бути прийняте рішення про відміну, призупинення дії рішення  на певний термін або залишення в силі вказаного рішення.

Будь яке рішення Виконкому щодо  Комісії  може бути  обґрунтовано оскаржено до Президії Федерації.

3.9. До виключної компетенції Комісії відносяться наступні питання:

 • розвиток системи всеукраїнських змагань з виду СТ;
 • формування та затвердження складу суддівських колегій всеукраїнських змагань з виду СТ, за винятком головного судді змагань, судді-інспектора та членів апеляційного журі, кандидатури яких затверджуються Виконкомом Федерації;
 • підготовка та затвердження Регламентів та умов проведення всеукраїнських змагань;
 • підготовка та проведення всеукраїнських туристсько-спортивних експедицій з виду СТ;
 • визначення та затвердження щорічного рейтингу туристів-спортсменів, тренерів, суддів з виду СТ;
 • формування складу збірних команд України з виду СТ та їх тренерського складу для участі в офіційних міжнародних змаганнях для подальшого затвердження Виконкомом Федерації;
 • забезпечення підготовки збірних команд України з виду СТ та їхньої участі в офіційних міжнародних змаганнях;
 • здійснення інформаційно-методичного забезпечення розвитку виду СТ, зокрема через ЗМІ.

3.10. До спільної компетенції комісії та інших профільних комісій, колегій та структурних підрозділів Федерації відносяться наступні питання:

 • забезпечення проведення офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань в Україні в межах компетенції (спільно з відповідними колегіями суддів змагань зі СТ, територіальними осередками (відокремленими підрозділами) та керівними органами Федерації);
 • вжиття заходів щодо виконання туристами-спортсменами установлених нормативів для присвоєння спортивних розрядів та звань зі СТ (спільно з територіальними осередками Федерації, з відповідними колегіями суддів змагань зі СТ);
 • сприяння формуванню корпусу тренерів, суддів та інструкторів з виду СТ, підвищенню їх кваліфікації (спільно з територіальними осередками (відокремленими підрозділами) Федерації,  відповідними колегіями суддів змагань зі СТ);
 • підготовка та затвердження організаційно-навчальних планів семінарів з підготовки інструкторських кадрів, формування та затвердження викладацького складу цих семінарів та безпосереднє їх проведення (за погодженням з комісією з підготовки та атестації туристських кадрів);
 • підготовка проектів  Регламентів  про всеукраїнські та міжнародні змагання, що проводяться в Україні (за погодженням з відповідними колегіями суддів змагань зі спортивного туризму для подальшого затвердження Виконкомом Федерації);
 • підготовка проектів Регламентів, умов відповідних міжнародних змагань, що проводяться безпосередньо в Україні (за погодженням з відповіднимиколегіями суддів змагань спортивного туризму  для подальшого погодження з МФСТ);
 • підготовка пропозицій до проекту календарного плану проведення всеукраїнських та міжнародних змагань з відповідного виду спортивного туризму   (за погодженням з відповідними територіальними осередками (відокремленими підрозділами) Федерації за місцем проведення зазначених змагань та відповідними колегіями суддів змагань зі спортивного туризму для подальшого затвердження Виконкомом Федерації);
 • підготовка та затвердження організаційно-навчальних планів семінарів з підготовки суддів змагань, затвердження викладацького складу цих семінарів та безпосереднє їх проведення (за погодженням з відповідною колегією суддів змагань зі спортивного туризму);
 • на виконання рішень Виконкому Федерації забезпечення проведення офіційних міжнародних змагань в Україні (за погодженням та участю територіального осередку (відокремленого підрозділу) Федерації за місцем проведення змагань);
 • підготовка пропозицій щодо Правил змагань зі спортивного туризму та інших нормативних та регламентуючих документів проведення спортивно-масових заходів зі спортивного туризму (за погодженням з відповідною колегією суддів змагань зі СТ для подальшого затвердження Виконкомом Федерації).

3.10. У передбачених  Положенням випадках, а також для розгляду усіх інших питань розвитку виду СТ, не передбачених у п.3.9 та п.3.10, зокрема нормативів змагань зі спортивного туризму, Правил змагань зі СТ, методичних роз’яснень щодо організації суддівства змагань, настанов з питань організації та проведення змагань, вимог щодо визначення категорій складності маршрутів туристських спортивних походів, концепцій розвитку виду СТ тощо, Комісія готує самостійно,  або, у передбачених цим Положенням випадках, спільно з іншими комісія, колегіями та структурними підрозділами Федерації проекти документів та рішень для подальшого їх розгляду керівними органами Федерації в установленому порядку та відповідно до компетенції.   Президія Федерації розглядає вказані проекти за умови попереднього розгляду Виконкомом.

У разі затвердження таких рішень керівними органами Федерації вони набирають чинності з дня наступного за днем їх офіційного оприлюднення шляхом опублікування відповідного рішення на сайті Федерації або направлення такого рішення по електронній пошті до усіх територіальних осередків, інших підрозділів Федерації, членів Виконкому.

Вказане оприлюднення рішень здійснює уповноважена особа Виконкому Федерації.