Положення про комісію з мультитуриського виду спортивного туризму

ПОСТАНОВА

ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

07.02.2015                                                                                                                         № 10

Про створення комісії Федерації

з комбінованого (мультитуристського)

виду спортивного туризму

Відповідно до Статуту Федерації, з метою створення умов для розвитку комбінованого (мультитуристського ) виду спортивного туризму на рівні сучасних вимог Президія Федерації спортивного туризму України

постановляє:

1.Створити комісію Федерації спортивного туризму України з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму.

2. Затвердити Положення про комісію з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму, (Додаток 3).

3. Вибори складу комісії провести  07лютого 2015 року.

Відповідальним за проведення зборів уповноважених представників територі-альних осередків з виборів  Комісії призначити  віце-президента Бабенка Ю.І.

Голосували одноголосно.

*     *     *

Додаток 4

до Постанови № 10 Президії

Федерації  спортивного

туризму України

від 07.02.2015

ПОЛОЖЕННЯ


про  комісію з комбінованого (мультитуристського)


виду спортивного туризму


Федерації спортивного туризму України

1.Загальні положення

1.1. Комісія з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму Федерації спортивного туризму України (далі – Комісія) є громадським підрозділом Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація), що створюється і діє відповідно до Статуту Федерації, даного положення.

Метою діяльності Комісії є забезпечення ефективного розвитку комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму в Україні.

1.2.Комісія створюється Президією Федерації.

Комісія не є юридичною особою.

1.3. Для комісій з комбінованого (мультиспортивного) туризму територіальних та місцевих осередків (відокремлених підрозділів) Федерації дане Положення є примірним і вони можуть розробляти власні положення про комісії, з урахуванням специфіки завдань, що стоять перед ними. Ці власні положення територіальних та місцевих осередків (відокремлених підрозділів)  не повинні суперечити даному Положенню, а також Статуту Федерації, та мають бути затверджені уповноваженим керівним органом осередку (відокремленого підрозділу) в установленому порядку.

2. Порядок створення комісій

2.1. Комісія з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму Федерації створюється  і може бути ліквідована за рішенням Президії Федерації.

У разі необхідності, Президія Федерації може прийняти рішення про ліквідацію Комісії, дострокове припинення повноважень голови чи окремого члена Комісії за мотивованим поданням Виконкому Федерації.

2.2.Комісія працює під керівництвом Президії Федерації і є відповідальною перед нею та туристською громадськістю за розвиток комбінованого (мультиспортивного) виду спортивного туризму в Україні.

У період між засіданнями Президії  Комісія працює під керівництвом Виконкому Федерації.

Очолює Комісію, керує її безпосередньою роботою та відповідає за результати її діяльності, голова Комісії, який обирається у порядку, що встановлюється даним Положенням.

До складу Комісії, на добровільних засадах, входять члени Федерації, які беруть активну участь в громадській роботі з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму і мають достатній туристський та організаційний досвід для вирішення завдань, визначених Федерацією, а також можуть систематично брати безпосередню участь у  засіданнях Комісії.

Делегування повноважень члена комісії іншим особам не допускається.

2.3. Від одного територіального осередку (відокремленого підрозділу) Федерації до складу Комісії може входити не більше однієї четвертої частини кількості її членів.

2.4. Кількісний і персональний склад членів Комісії визначаються зборами уповноважених представників територіальних осередків (відокремлених підрозділів) з комбінованого (мультиспортивного) виду спортивного туризму, але не може бути менше трьох осіб та більше дванадцяти.

На вказаних зборах розглядається звіт голови Комісії попереднього складу про проведену роботу з розвитку комбінованого (мультитуристського) виду  спортивного туризму за звітний період та проводяться вибори голови та членів Комісії нового складу.

Вимоги до кандидатів у члени Комісії, щодо їх спортивної, суддівської кваліфікації, туристського досвіду тощо, визначаються рішенням Виконкому.

Про проведення зборів територіальні осередки (відокремлені підрозділи) мають бути завчасно сповіщені, як правило, не пізніше, ніж за місяць до проведення зборів.

2.5.До участі у зборах допускаються уповноважені представники територіальних осередків (відокремлених підрозділів) згідно з квотами представництва, затвердженими Виконкомом Федерації. Повноваження зазначених представників підтверджуються під час реєстрації учасників зборів шляхом подання рішення президії територіального осередку.

Збори уповноважених представників територіальних осередків Федерації по виборах голови, заступника голови та членів Комісії є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини встановленого Виконкомом кількісного складу.

Рішення зборів уповноважених представників є правомочними, якщо за них проголосувало більше половини уповноважених учасників, що беруть участь у зборах. В цьому випадку, обраними вважаються особи,  які набрали більше половини голосів від встановленого Виконкомом кількісного складу.

Рішення зборів уповноважених представників є правомочними, якщо за них проголосувало більше половини уповноважених учасників, що беруть участь у зборах.

Вибори членів Комісії, голови та заступника голови проводяться на конкурсних засадах. Обраними, в межах затвердженої чисельності, вважаються особи, які набрали більше голосів при голосуванні.

Інші кандидати на членство у Комісії, які не увійшли до складу, включаються до резерву кадрів комісії. У разі вибуття з Комісії особи, яка входить до її основного складу, головою Комісії пропонується та особа з резерву, яка при голосуванні набрала більше голосів. До затвердження Президією вказана особа може бути визнана рішенням Виконкому такою, яка виконує відповідні обов’язки.

2.6. Члени Комісії, її голова та заступник голови обираються на зборах уповноважених представників шляхом відкритого голосування.

Процедура виборів голови, заступника голови та членів Комісії визначається безпосередньо зборами.

Заступник голови Комісії обирається на зборах уповноважених представників за поданням голови комісії з числа обраних членів комісії.

2.7. У разі неможливості очного проведення зборів уповноважених представників, вказані збори, за рішенням Виконкому Федерації, можуть бути проведені в електронному режимі, відповідно до процедури, що зазначена у п.2.5.

2.8. Особи, які обрані до складу Комісії на зборах уповноважених представників, у т.ч. голова Комісії, є виконуючими обов’язки до затвердження їх на посаді рішенням Президії Федерації. Те саме стосується осіб які включаються до складу Комісії з резерву.

Термін повноважень голови, заступника, а також інших членів Комісії закінчується з початком процедури виборів керівних органів та осіб Федерації на черговому звітно-виборчому З’їзді Федерації, або ж може припинитися достроково за рішенням Президії. Члени Комісії за рішенням З’їзду можуть бути призначені виконуючими обов’язки після закінчення терміну їх повноважень до моменту обрання нового складу Комісії, але не більше, ніж на 2 місяці, після чого втрачають свої повноваження.

2.9. Матеріали роботи Комісії попереднього складу (протоколи засідань, затверджені рішення і документи Комісії та наявні у неї документи керівних органів Федерації, тощо) передаються її головою новообраному голові Комісії за актом після проведення виборів в двотижневий термін.

2.10. Голова Комісії, відповідно до Статуту Федерації, входить до складу Президії та Виконкому Федерації за посадою.

2.11. Комісії щорічно звітуються перед Президією про здійснену за рік роботу за графіком, встановленим Виконкомом.

3.Організаційні засади роботи комісії

3.1. Діяльність Комісії спрямовується на організаційне, нормативно-правове, інформаційно-методичне, кадрове забезпечення розвитку комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму відповідно до рішень керівних органів Федерації та здійснюється у тісній співпраці з іншими комісіями, колегіями Федерації, а також її осередками та комісіями осередків.

3.2. Комісія самостійно планує та організовує свою роботу, у т.ч. забезпечує виконання прийнятих, як самої Комісії, так і доручень, що надані їй керівними органами Федерації.

Розподіл обов’язків між членами Комісії, надання їм доручень в межах компетенції Комісії здійснює її голова.

3.3. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях, що проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал та оформлюються протоколом.

Засідання Комісії скликаються її головою, або, за дорученням голови Комісії, його заступником, і є правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини членів Комісії.

У разі неможливості проведення засідання Комісії очно, воно може бути проведене у електронному режимі.

3.4. З метою широкого інформування про свою діяльність та тенденції розвитку комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму, а також отримання оперативної інформації про стан справ в територіальних та місцевих осередках Федерації, Комісія протягом звітного періоду щороку під час проведення змагань, семінарів та інших масових заходів проводить свої розширені засідання із залученням туристської громадськості з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму. Розширені засідання можуть проводитись як окремі заходи.

Представники туристської громадськості з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму беруть участь у засіданні з правом дорадчого голосу

3.5. Рішення Комісії можуть прийматися безпосередньо на її засіданнях, або з допомогою електронних засобів, або шляхом опитування в уставленому порядку.

Рішення Комісії, прийняті на її засіданнях, є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини від загальної її чисельності. Рішення, прийняті шляхом опитування та з допомогою електронних засобів, є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини її чисельності.

3.6. Питання, що розглядаються Комісією, в залежності від свого змісту відносяться до наступних груп:

 • перша група  –  питання, які належать до виключної компетенції Комісії;
 • друга група  –  питання, які належать до спільної компетенції Комісії та інших профільних комісій, колегій та структурних підрозділів Федерації;
 • третя група  –  питання, остаточний розгляд яких належить до компетенції керівних органів Федерації і готуються Комісією лише в якості проектів.

3.7. Рішення Комісії з питань, що відносяться до першої і другої групи набирають чинності з дня наступного за днем його оприлюднення, яке може бути здійснено шляхом опублікування на сайті Федерації уповноваженою особою Виконкому Федерації, або направлення Комісією такого рішення по електронній пошті до усіх територіальних осередків та членів Виконкому Федерації.

Рішення Комісії, що відносяться до другої групи можуть бути затвердженні Комісією та набирати чинності лише за умови обов’язкового попереднього офіційного письмового (електронного) погодження з відповідною комісією, колегією, структурним підрозділом Федерації. Оприлюднення таких рішень здійснюється Комісією із зазначенням дати та номера протоколу погодження іншої комісії, колегії.

Переліки питань, вирішення яких відноситься до першої і другої груп, наводяться відповідно у п.3.9 та п.3.10. даного Положення і можуть бути переглянуті рішенням Виконкому Федерації, при необхідності, з подальшим затвердженням такого рішення на найближчому засіданні Президії Федерації.

3.8. Рішення Комісії з питань, що відносяться до першої і другої груп за наявності підстав можуть бути письмово оскаржені до Виконкому Федерації з обґрунтуванням причин оскарження.

За результатами розгляду оскарження Виконком може прийняти рішення про перегляд, відміну, призупинення дії до певного моменту або залишення в силі вказаного рішення.

Комісією може бути обґрунтовано оскаржено до Президії Федерації будь яке рішення Виконкому.

3.9. До виключної компетенції Комісії  відносяться наступні питання:

 • розвиток системи всеукраїнських змагань з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму;
 • формування та затвердження складу суддівських колегій всеукраїнських змагань з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму, за винятком головного судді змагань, судді-інспектора, членів апеляційного журі, кандидатури яких затверджуються Виконкомом Федерації;
 • підготовка та затвердження умов проведення всеукраїнських змагань;
 • підготовка та проведення всеукраїнських туристсько-спортивних експедицій з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму;
 • визначення та затвердження щорічного рейтингу туристів-спортсменів, тренерів, суддів з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму;
 • формування пропозицій складу збірних команд України з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму для участі в офіційних міжнародних змаганнях, а також тренерського складу збірних команд для подальшого затвердження Виконкомом Федерації;
 • забезпечення підготовки збірних команд України з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму та їхньої участі в офіційних міжнародних змаганнях;
 • здійснення інформаційно-методичного забезпечення розвитку комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму, зокрема через ЗМІ.

3.10. До спільної компетенції Комісії та інших профільних комісій, колегій та структурних підрозділів Федерації відносяться наступні питання:

 • забезпечення проведення офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань в Україні в межах власної компетенції спільно з відповідними колегіями суддів змагань,  територіальними осередками (відокремленими підрозділами) та керівними органами Федерації;
 • вжиття заходів щодо виконання туристами-спортсменами установлених нормативів для присвоєння спортивних розрядів та звань зі спортивного туризму, спільно з територіальними осередками Федерації, з відповідними суддівськими колегіями змагань;
 • сприяння формуванню корпусу тренерів, суддів та інструкторів з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму, підвищенню їх кваліфікації,спільно з територіальними осередками (відокремленими підрозділами) Федерації, відповідними суддівськими колегіями змагань;
 • підготовка та затвердження учбово-тематичних планів семінарів з підготовки інструкторських кадрів, формування та затвердження викладацького складу цих семінарів та безпосереднє їх проведення,за погодженням з комісією з підготовки та атестації туристських кадрів;
 • підготовка проектів положень про всеукраїнські та міжнародні змагання, що проводяться в Україні, за погодженням з відповідними колегіями суддів змагань зі спортивного туризму, для подальшого затвердження Виконкомом Федерації;
 • підготовка проектів умов відповідних міжнародних змагань, що проводяться безпосередньо в Україні, за погодженням з відповідними колегіями суддів, для подальшого погодження з МФСТ;
 • підготовка пропозицій з комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму до проекту календарного плану проведення всеукраїнських та міжнародних змагань, за погодженням з відповідними територіальними осередками (відокремленими підрозділами) Федерації за місцем проведення зазначених змагань та відповідними колегіями суддів для подальшого затвердження Виконкомом Федерації;
 • підготовка та затвердження учбово-тематичних планів семінарів з підготовки суддів змагань, затвердження викладацького складу цих семінарів та безпосереднє їх проведення, за погодженням з відповідною колегією суддів;
 • на виконання рішень Виконкому Федерації, забезпечення проведення офіційних міжнародних змагань в Україні, за погодженням та участю територіального осередку (відокремленого підрозділу) Федерації за місцем проведення змагань та відповідною колегією суддів;
 • підготовка пропозицій щодо правил змагань зі спортивного туризму та інших нормативних та регламентуючих документів проведення спортивно-масових заходів зі спортивного туризму, за погодженням з відповідною колегією суддів для подальшого затвердження Виконкомом Федерації.

3.11. У передбачених цим Положенням випадках, в установленому порядку та відповідно до своєї компетенції, Комісія готує спільно з іншими комісіями, колегіями та структурними підрозділами Федерації проекти документів та рішень для подальшого розгляду керівними органами Федерації.

Президія Федерації розглядає вказані проекти за умови попереднього розгляду їх Виконкомом.

До таких питань відносяться питання розвитку комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму, не передбачені у п.3.9 та п.3.10, зокрема питання щодо:

 • нормативів змагань зі спортивного туризму;
 • Правил змагань зі спортивного туризму;
 • методичних роз’яснень щодо організації суддівства змагань;
 • Настанов з питань організації та проведення змагань;
 • вимог, щодо визначення категорій складності маршрутів туристських спортивних походів;
 • концепцій розвитку комбінованого (мультитуристського) виду спортивного туризму.

У разі затвердження таких рішень керівними органами Федерації вони набирають чинності з дня наступного за днем їх офіційного оприлюднення шляхом опублікування відповідного рішення на сайті Федерації або направлення такого рішення по електронній пошті до усіх територіальних осередків, інших підрозділів Федерації, членів Виконкому.

Вказане оприлюднення рішень здійснює уповноважена особа Виконкому Федерації.