Положення про комісію інфраструктурних проектів

ПОСТАНОВА

ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

07.02.2015                                                                                                                           № 9

Про створення комісії інфраструктурних

проектів та масового напрямку спортивного

туризму Федерації спортивного туризму України

Відповідно до Статуту Федерації, з метою розбудови інфраструктури Федерації і розвитку масового напрямку спортивного туризму на рівні сучасних вимог, Президія Федерації спортивного туризму України

п о с т а н о в л я є :

1.      Створити комісію інфраструктурних проектів і масового напрямку спортивного туризму Федерації спортивного туризму України .

2.      Положення про комісію інфраструктурних проектів і масового напрямку спор-тивного туризму Федерації спортивного туризму України затвердити  (Додаток 3).

3.      Вибори складу комісії провести 07 лютого 2015 року.

Відповідальним за проведення зборів призначити віце-президента  Бабенка Ю.І.

Голосували одноголосно.


Додаток 3

до Постанови № 9 Президії

Федерації спортивного

туризму України

від 07.02.2015

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію інфраструктурних проектів

і масового напрямку спортивного туризму

1. Засади створення

1.1. Комісія інфраструктурних проектів і масового напрямку спортивного туризму  (далі Комісія) є робочим структурним підрозділом Федерації спортивного туризму України (далі Федерація), що створюється і діє відповідно до Статуту Федерації та цього положення в межах компетенції Федерації по розвитку спортивного туризму.

Комісія не є юридичною особою.

1.2. Метою діяльності Комісії є вдосконалення нормативної бази, створення умов для розбудови на рівні сучасних вимог інфраструктури Федерації і розвитку масового напрямку спортивного туризму, в тому числі тих, які висуваються центральними органами виконавчої влади, шляхом відповідного інфраструктурного, організаційного, нормативно-правового, інформаційно-методичного, кадрового їх забезпечення.

1.3. Під визначенням «інфраструктурний проект спортивного туризму» слід розуміти комплекс заходів по забезпеченню нормативної бази, організаційного розвитку, розбудови, будівництва, облаштування, забезпечення діяльності об’єктів інфраструктури спортивного туризму, таких, як:

 • секції, клуби, маршрути, табори спортивного туризму;
 • стоянки, кемпінги, приюти, опорні пункти при рекреаційних зонах, заказниках, національних парках, лісництвах;
 • полігони, місця для проведення учбово-тренувального і змагального процесу;
 • пункти прокату спорядження, консультаційні пункти і т.д.;
 • спеціалізовані структури інформаційного супроводу, рекламного забезпечення заходів і діяльності, в тому числі в інтернет-просторі;
 • структурні підрозділи і організації різного спрямування, в тому числі по наданню послуг населенню засобами спортивного туризму, забезпеченню маршрутів супровідними матеріалами (картографічними, довідниковими і т.д.), облаштуванню, маркуванню,експлуатації маршрутів, захисту інтелектуальної власності або інше;
 • кваліфікаційна система Федерації для масового напрямку спортивного туризму і реєстр досягнень в спортивному туризмі;
 • національний реєстр масових маршрутів спортивного туризму;
 • реєстр закріплення кадрів Федерації за об’єктами інфраструктури, фіксація їх діяльності на них, контроль і оцінка організації ними учбово-тренувального процесу на об’єктах інфраструктури.

1.4. Під визначенням «масовий напрямок спортивного туризму» слід розуміти, що це є напрямок спрощеної доступності, який має акцентовану спрямованість на участь в спортивному процесі (походах, масових змаганнях, заходах, учбово-тренувальному процесі) або на іншу мету, але без акцентованого спрямування на суто спортивну складову або результат спортивного процесу.

Метою змагань і заходів масового напрямку в спортивному туризмі можуть бути:

 • демонстрація вмінь і навичок, якими володіють учасники;
 • досягнення оздоровчих, краєзнавчих, пізнавальних, творчих, навчальних, наукових, культових, учбових та інших цілей;
 • оціночно-комунікаційна діяльність;
 • надання послуг різним верствам населення засобами спортивного туризму, в тому числі активного відпочинку в природних умовах з пониженим рівнем комфорту;
 • пропаганда і здійснення здорового способу життя;
 • патріотичне виховання;
 • активне проведення дозвілля;
 • ветеранський рух;

1.5. Заходами масового напрямку спортивного туризму можуть бути:

 • проходження масових спортивних туристських маршрутів;
 • змагання і заходи  масового спрямування;
 • регулярні заняття спортивним туризмом на основі тренувальних програм і календарних планів,участь в учбово-тренувальному процесі;
 • оціночно-комунікаційні заходи, в тому числі для визначення найбільш успішно діючих об’єктів інфраструктури і кадрів, які забезпечують їх діяльність, творчості туристів (зльоти, фестивалі, туріади, масові походи і сходження, огляди, конкурси, підсумкові заходи і т.д.);
 • публічне визнання і відзначення Федерацією певного статусу учасників, активістів, кадрів, волонтерів, суддів і т.д. масового напрямку спортивного туризму через запровадження спеціалізованих інфраструктурних проектів, таких як, спеціалізовану кваліфікаційну систему Федерації, реєстрацію досягнень, оціночні системи за окремими напрямками які діють за окремими положеннями.

1.6. На підставі цього Положення територіальні осередки (відокремлені підрозділи) Федерації, з урахуванням специфіки завдань, що стоять перед ними можуть розробляти власні положення про подібні комісії, які не повинні суперечити даному Положенню, а також Статуту Федерації та мають бути затверджені у встановленому порядку.

1.7. Інші комісії і колегії суддів Федерації, в тому числі видові, вирішують питання розвитку масового напрямку спортивного туризму разом з Комісією та враховуючи це Положення.


2. Порядок створення та діяльність

2.1. Комісія інфраструктурних проектів і масового напрямку спортивного туризму Федерації створюється за рішенням Президії Федерації.

2.2. До складу Комісії на добровільних засадах входять члени Федерації, які беруть активну участь в її роботі і мають достатній туристський та організаційний досвід для вирішення завдань, визначених Федерацією, а також можуть систематично брати безпосередню участь у засіданнях Комісії.

2.3. Від одного територіального осередку Федерації до складу Комісії може входити не більше однієї четвертої її членів.

2.4. Кількісний і персональний склад членів Комісії визначаються зборами уповноважених представників територіальних осередків, але не може бути менше чотирьох і більше дванадцяти осіб.

Про проведення зборів територіальні осередки (відокремлені підрозділи) мають бути завчасно сповіщені (як правило не пізніше ніж за місяць до проведення зборів).

2.5. До участі у зборах уповноважених представників територіальних осередків допускаються уповноважені представники  територіальних осередків (відокремлених підрозділів) згідно з квотами представництва, затвердженими Виконкомом Федерації.

Повноваження зазначених представників підтверджуються під час реєстрації учасників зборів шляхом подання витягу з рішення президії територіального осередку.

Збори уповноважених представників територіальних осередків Федерації по виборах голови та членів комісії є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини встановленого Виконкомом кількісного складу.

Рішення зборів уповноважених представників є правомочними, якщо за них проголосувало більше половини уповноважених учасників, що беруть участь у зборах.

У разі не можливості очного проведення зборів уповноважених представників, вказані збори, за рішенням Виконкому Федерації, можуть бути проведені у електронному режимі відповідно до визначеної процедури.

2.6. На зборах розглядається звіт голови Комісії попереднього складу про проведену роботу за звітний період та проводяться вибори голови, його заступника та членів Комісії нового складу.

Процедура виборів голови, заступників голови та членів Комісії визначається безпосередньо зборами.

Заступник голови Комісії обирається на зборах уповноважених представників за поданням голови комісії з числа обраних членів комісії.

Вибори членів комісій проводяться на конкурсних засадах. Обраними, в межах затвердженої чисельності, вважаються особи, які набрали більше голосів при голосуванні. Вимоги до кандидатів в члени комісії щодо спортивної, суддівської кваліфікації, туристського досвіду, тощо визначаються рішенням Виконкому.

Інші кандидати на членство у комісії, які набрали більше половини голосів, але не увійшли до її складу, включаються до резерву кадрів комісії. У разі вибуття з комісії особи, яка входить до її основного складу, головою комісії на її місце пропонується для затвердження Президією Федерації.

Особи, обрані до складу Комісій на зборах уповноважених представників, у т.ч. і голова Комісії, є виконуючими обов’язки до затвердження їх на посаді рішенням Президії Федерації. Теж стосується й осіб, які включаються до складу комісії з її резерву.

Термін повноважень голови, а також інших членів Комісії закінчується з початком процедури виборів керівних органів та осіб Федерації на черговому звітно-виборчому з’їзді Федерації, або ж може припинитися достроково за рішенням Президії. Члени комісії за рішенням З’їзду можуть бути призначені виконуючими обов’язки після закінчення терміну їх повноважень до моменту обрання нового складу комісії, але не більше, ніж на 2 місяці, після чого втрачають свої повноваження.

Матеріали роботи Комісії попереднього складу (протоколи засідань, затверджені рішення та документи Комісії та наявні у неї документи керівних органів Федерації тощо) передаються її головою  новообраному голові Комісії за актом після проведення виборів в двотижневий термін.

Голова Комісії відповідно до Статуту Федерації входить до складу Президії та Виконкому Федерації за посадою.

2.7. Комісія працює під керівництвом Президії Федерації і є відповідальною перед Президією та туристською громадськістю за розвиток інфраструктури Федерації і масового напрямку спортивного туризму в Україні.

У період між засіданнями Президії Комісія працює під керівництвом Виконкому Федерації.

2.8.Комісія щорічно звітує перед Президією про здійснену за рік роботу.

3. Організаційні засади роботи Комісії

3.1. Діяльність Комісії спрямовується на організаційне, нормативно-правове, інформаційно-методичне, кадрове забезпечення розвитку інфраструктури Федерації і масового напрямку спортивного туризму (СТ) відповідно до рішень керівних органів Федерації та здійснюється у тісній співпраці з іншими комісіями, колегіями Федерації, а також її осередками (відокремленими підрозділами) та їх комісіями.

3.2. Комісія самостійно планує та організовує свою роботу, у т.ч. забезпечує виконання прийнятих, в установленому порядку, рішень як самої Комісії, так і доручень, що надані їй керівними органами Федерації.

Розподіл обов’язків між членами Комісії, надання їм доручень в межах компетенції Комісії здійснює її голова.

3.3. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях, що проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал та оформлюються протоколом.

Засідання Комісії скликаються її головою, або за дорученням  голови Комісії його заступником і є правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини членів Комісії. У разі не можливості проведення засідання Комісії очно, воно може бути проведене у електронному режимі.

3.4. З метою широкого інформування про свою діяльність та тенденції розвитку інфраструктури і масового напрямку спортивного туризму, а також отримання оперативної інформації про стан справ в територіальних та місцевих осередках Федерації, Комісія протягом звітного періоду щороку проводить свої розширені засідання із залученням туристської громадськості під час проведення змагань, семінарів та інших масових заходів. Розширені засідання можуть проводитись як окремі заходи. Представники туристської громадськості беруть участь у засіданні з правом дорадчого голосу

3.5. Рішення Комісії можуть прийматися безпосередньо на її засіданнях, з допомогою електронних засобів та шляхом опитування в  встановленому порядку.

Рішення Комісії, прийняті на її засіданнях є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини від загальної її чисельності. Рішення, прийняті шляхом опитування та з допомогою електронних засобів є правочинними, якщо за них проголосувала більше половини її чисельності.

3.6. Питання, що розглядаються Комісією, в залежності від свого змісту, відносяться до наступних груп:

 • перша група – питання, які належать до виключної компетенції Комісії;
 • друга група – питання, які належать до спільної компетенції Комісії та інших профільних комісій, колегій та структурних підрозділів Федерації;
 • третя група – питання, остаточний розгляд яких належить до компетенції керівних органів Федерації і готуються Комісією лише в якості проектів.

3.7. Рішення Комісії з питань, що відносяться до першої і другої групи набирають чинності з дня наступного за днем його оприлюднення, яке може бути здійснено шляхом опублікування на сайті Федерації уповноваженою особою Виконкому Федерації, або направлення Комісією такого рішення по електронній пошті до усіх територіальних осередків та членів Виконкому Федерації.

При цьому рішення Комісії, що відносяться до спільної компетенції Комісії та інших профільних комісій, колегій та структурних підрозділів Федерації можуть бути затвердженні Комісією та набирають чинності лише за умови обов’язкового попереднього офіційного письмового (електронного) погодження з відповідною комісією, колегією структурним підрозділом Федерації. Оприлюднення таких рішень здійснюється безпосередньо Комісією із зазначенням дати та номера протоколу погодження іншої комісії, колегії тощо.

3.8. Рішення Комісії з питань, що відносяться до виключної компетенції Комісії, а також до спільної компетенції Комісії та інших профільних комісій, колегій та структурних підрозділів Федерації можуть бути письмово оскаржені до Виконкому Федерації з обґрунтуванням причин оскарження.

За результатами розгляду оскарження Виконком може прийняти рішення про відміну, призупинення дії до певного моменту або залишення в силі оскарженого рішення.

Будь яке рішення Виконкому Комісією може бути обґрунтовано оскаржено до Президії Федерації.

3.10. Діяльність Комісії спрямовується на різнобічне організаційне, нормативне, інформаційно-методичне, кадрове інфраструктурне забезпечення масового напрямку спортивного туризму.

3.11. Головні напрямки організаційного забезпечення:

3.11.1. Взаємодія з комісіями, колегіями, підрозділами Федерації, територіальними осередками (відокремленими підрозділами) Федерації, їх комісіями по розвитку і забезпеченню поточної діяльності в царині масового напрямку спортивного туризму;

3.11.2. Розвиток системи всеукраїнських, регіональних, територіальних змагань, оціночно-комунікаційних заходів, масових туристських спортивних походів (в тому числі, на основі розроблених членами Федерації маршрутів);

3.11.3. Проведення міжнародних масових змагань, туріад, походів і інших заходів на території України, в тому числі серед ветеранів спортивного туризму, початківців, молоді, інших верств населення.

3.11.4. Створення і організаційне забезпечення функціонування в Федерації  «Кваліфікаційної системи масового напрямку спортивного туризму» і «Реєстру досягнень у масовому напрямку спортивного туризму», інших оціночно-статусних систем, які діють за окремими положеннями для певних категорій учасників масового напрямку спортивного туризму;

3.11.5. Організаційне і нормативне забезпечення діяльності секцій, клубів, таборів спортивного туризму, інших об’єктів інфраструктури, а також діяльності кадрів спортивного туризму, які їх обслуговують, в тому числі закріплених за ними.

3.11.6. Робота із неформальними структурами і об’єднаннями з подібними до спортивного туризму напрямками діяльності, в тому числі екстремального спрямування.

3.12. Головні напрямки нормативного забезпечення.

3.12.1.Створення і вдосконалення нормативної бази для:

– проведення і суддівства змагань масового напрямку;

– випуску, проходження, заліку масових спортивних туристських маршрутів, роботи на них кадрів Федерації;

– проведення, паспортизації, реєстрації, маркуванню масових спортивних туристських маршрутів;

– забезпечення захисту інтелектуальної власності в спортивному туризмі;

– забезпечення роботи «Кваліфікаційної системи масового спортивного туризму», «Реєстру досягнень у спортивному туризмі», інших оціночних систем для певних категорій кадрів масового спортивного туризму;

– діяльності секцій, не територіальних клубів туризму, взаємодії з комерційними структурами, кадрів ФСТУ, які забезпечують їх роботу;

– роботи з неформальними об’єднаннями туристів;

– впорядкування проведення і оцінки конкурсних програм оціночно-комунікаційних заходів, в тому числі супутньої творчості – пісенної, малярства, фотографії, відеофільмів, письменницького і поетичного жанрів на туристську тематику та інше.

– проведення заходів і змагань кадрів Федерації для оцінки рівня їх підготовки з питань масового напрямку спортивного туризму.

3.12.2. Організаційне забезпечення функціонування в Федерації системи реєстрації об’єктів інфраструктури, їх кадрового забезпечення і оцінки діяльності кадрів.

3.12.3. Внесення доповнень до «Правил змагань зі спортивного туризму», нормативної бази Федерації, яка забезпечує проведення туристських спортивних походів і змагань в рамках масового напрямку спортивного туризму.

3.13. Головні напрямки інформаційно-методичного забезпечення.

3.13.1. Супровід інфраструктурних проектів, в тому числі в інтернет-просторі;

3.13.2. Створення в рамках Комісії спеціалізованої, медійної рекламно-пропагандистської групи. Забезпечення висвітлення діяльності і реклама інфраструктурних об’єктів Федерації (секцій, клубів, таборів, експлуатації масових маршрутів і т.д.) в засобах масової інформації та інтернет просторі.

3.14. Головні напрямки кадрового забезпечення.

3.14.1. Підготовка пропозицій по забезпечення діяльності кадрів Федерації на об’єктах інфраструктури – в секціях, клубах, таборах, кемпінгах, на масових маршрутах спортивного туризму і т.д.

3.14.2. Проведення навчань, оглядів, показових виступів і змагань кадрового складу Федерації, який забезпечує діяльність масового напрямку спортивного туризму, в тому числі під час проведення оціночно-комунікаційних заходів (зльотів, фестивалів і т.п.)

3.14.3. Проведення контролю рівня підготовки, переатестації кадрового складу, що забезпечує діяльність інфраструктури Федерації.

3.14.4. Створення системи заліку, обліку і оцінки роботи кадрів, які забезпечують діяльність масового напрямку спортивного туризму.

3.14.5. Закріплення кадрів Федерації за об’єктами інфраструктури (секціями, клубами, таборами, маршрутами, полігонами і т.д.) і створення територіальних і національного електронних реєстрів кадрів, які забезпечують діяльність інфраструктурних об’єктів з урахуванням їх закріплення.

3.15. Головні напрямки забезпечення діяльності інфраструктурних об’єктів.

3.15.1. Надання Виконкому Федерації, її територіальним осередкам (відокремленим підрозділам) пропозицій по створенню, в тому числі і на договірній основі, при профспілкових, комерційних, наукових, торгово-промислових та інших організаціях, при учбових, культурних, готельно-відпочивальних і оздоровчих закладах, при добровільних спортивних товариствах, спортивних клубах інфраструктурних об’єктів спортивного туризму. Через ці об’єкти забезпечити практичний вплив Федерації на розвиток спортивного туризму в Україні.

3.15.2. При взаємодії з іншими комісіями і колегіями Федерації, проводити забезпечення потреб інфраструктурних об’єктів кадрами Федерації спортивного туризму відповідної кваліфікації і спеціалізації. Надавати пропозиції по розширенню переліку і спеціалізації діяльності кадрів Федерації, відповідно до зростання потреб і масштабів розвитку масового напрямку спортивного туризму, в тому числі, при взаємодії з навчальними закладами. Сприяння проведення на їх базі підготовки і перепідготовки кадрів, особливо за тренерською спеціалізацією.

4. Прикінцеві положення

4.1. Комісія працює у тісній співпраці з іншими комісіями Президії Федерації, а також територіальними осередками (відокремленими підрозділами) Федерації.

4.2. Комісія, для координації дій на тимчасовій основі, має право делегувати своїх представників, в якості експертів з правом дорадчого голосу, до видових комісій та колегій суддів Федерації на основі погоджених з ними позицій з цього питання, здійснювати обґрунтовану їх ротацію.