Положення про суддів зі спортивного туризму

 

ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра України у справах сім’ї,
молоді та спорту
В.А.Христоєв
25.06. 2007 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Президент Федерації
спортивного туризму України
А.С.Матвієнко
14.06. 2007 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про суддів зі спортивного туризму

 

1.Загальні положення

 

1.1. Дане Положення про суддів зі спортивного туризму (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту “Про нагородну діяльність Держкомспорту України” від 11.09.2003 року № 2195 та Статуту Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація).

Мета Положення створення нормативно-правових засад для підготовки та підвищення кваліфікації суддів зі спортивного туризму.

1.2. Суддівство змагань зі спортивного туризму є почесною і відповідальною роботою, що виконується на добровільних засадах.

1.3. Суддями зі спортивного туризму можуть бути громадяни України, які мають відповідну підготовку.

Призначення суддів на змагання зі спортивного туризму відповідного значення та класу дистанцій залежить від рівня їх кваліфікації та вимог Правил змагань.

1.4. Суддівські звання можуть бути присвоєні за суддівство змагань зі спортивного туризму, що проводяться за чинними правилами, затвердженими Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту.

1.5. Суддя змагань зі спортивного туризму повинен бути чесним, неупередженим, під час суддівства змагань неухильно дотримуватися Правил змагань зі спортивного туризму та вимагати цього від спортсменів та тренерів, сприяти вихованню спортсменів, вести непримиренну боротьбу з усіма випадками недисциплінованості, грубості і нетактовності, порушеннями Правил змагань, активно сприяти пропаганді спортивного туризму, підвищувати свою суддівську кваліфікацію.

 

2.Класифікація суддів

 

2.1. Встановлюються такі суддівські звання зі спортивного туризму:

2.1.1. Юний суддя;

2.1.2. Суддя ІІІ категорії;

2.1.3. Суддя ІІ категорії;

2.1.4. Суддя І категорії;

2.1.5. Суддя національної категорії.

2.2. Міжнародні суддівські звання встановлюються міжнародними туристсько-спортивними організаціями.

 

3. Порядок присвоєння суддівських звань

 

3.1. Право присвоєння суддівських звань зі спортивного туризму надається:

3.1.1. “Юний суддя” – місцевим осередкам Федерації, закладам загальної середньої та професійної освіти, позашкільним навчальним закладам.

3.1.2. “Суддя 3 категорії” – місцевим осередкам Федерації, закладам загальної середньої, вищої та професійної освіти, позашкільним закладам, спортивним комітетам військових навчальних закладів, частин та інших організацій.

3.1.3. “Суддя ІІ категорії” – територіальним осередкам Федерації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3.1.4. “Суддя І категорії” та  “Суддя національної категорії” – Виконкому Федерації.

Виконком може делегувати свої повноваження з питань присвоєння суддівського звання “Суддя І категорії” окремим територіальним осередкам Федерації у випадку наявності у таких осередках не менше трьох діючих суддів національної категорії.

Діючим суддею вважається суддя, який має щорічну практику суддівства змагань незалежно від суддівської посади.

3.1.5. “Суддя національної категорії” може бути рекомендований Федерацією у відповідні міжнародні федерації (організації) для присвоєння звання “Суддя міжнародної категорії”.

3.1.6. Організації, що уповноважені присвоювати більш високі суддівські звання, мають право присвоювати і усі суддівські звання нижчого порядку.

Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських звань, розглядаються колегіями суддів, або їх кваліфікаційними комісіями. Присвоєння суддівських звань оформлюється відповідними рішеннями.

Звання судді другої, першої та національної категорій присвоюється суддям, що мають попередню категорію.

3.1.7. Розгляд матеріалів щодо присвоєння звань юного судді, судді ІІІ та ІІ категорії повинен бути здійснений протягом одного місяця з дня подання документів, передбачених п.3.1.8, звань суддів І категорії та судді національної категорії – протягом трьох місяців з дня подання документів, передбачених п. 3.1.8 до територіального осередку Федерації.

3.1.8. Присвоєння суддівських звань оформлюється наказами (рішеннями) уповноважених організацій. Для оформлення суддівських звань до цих організацій подаються:

 • для присвоєння звання “Юний суддя” та “Суддя ІІІ категорії” протокол (витяг з протоколу) засідання відповідної колегії суддів змагань зі спортивного туризму, дві фотокартки розміром 3х4 см;
 • для присвоєння звання “Суддя ІІ категорії”: протокол (витяг з протоколу) колегії суддів або кваліфікаційної комісії колегії суддів територіального осередку Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, дві фотокартки розміром 3х4 см;
 • для присвоєння звань “Суддя І категорії” та “Суддя національної категорії”:

подання встановленого зразка (додаток 1), протокол (витяг з протоколу) колегії або кваліфікаційної комісії Центральної колегії суддів Федерації, дві фотокартки розміром 3х4 см; ксерокопія паспорту (сторінка з прізвищем, ім’ям та по батькові). Подання подають територіальні осередки Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь або комісії з видів туризму.

3.1.9. Рівень суддівства оцінюється оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно” та “незадовільно”.

Підставою для прийняття до заліку на відповідне суддівське звання є оригінал довідки про суддівство змагань з оцінкою “добре” або “відмінно”. Довідка засвідчується підписом головного судді змагань. Довідки головного судді та судді-інспектора засвідчуються підписом керівника або заступника керівника організації, що проводила змагання і видаються після затвердження звіту про змагання. Усі довідки мають бути завірені печаткою організації, що проводила змагання.

За суддівство кожних змагань з видів спортивного туризму чи змагань спортивних туристських походів видається одна довідка незалежно від кількості посад, що обіймав суддя на змаганнях із зазначенням вищої посади.

Довідки про суддівство спортивних туристських походів видаються маршрутно-кваліфікаційною комісією, в якій працює суддя, один раз на рік і в них вказується кількість походів, в суддівстві яких брав участь суддя (з зазначенням категорій складності походів).

3.1.10. Можливе зарахування довідок про суддівство змагань більш високого масштабу, класу дистанцій або категорій складності походів на відповідних посадах для присвоєння будь-якої суддівської категорії.

3.1.11. На довідках, на підставі яких було присвоєно певне суддівське звання (крім звання “Юний суддя”), організацією, яка його присвоїла, робиться запис “Зараховано для присвоєння звання судді _____ категорії” з зазначенням дати та номеру наказу (постанови, протоколу, рішення) про присвоєння суддівського звання. Запис завіряється підписом відповідальної особи організації, яка присвоїла звання, та печаткою цієї організації.

Довідки з такою відміткою не можуть у подальшому зараховуватися для присвоєння наступних суддівських звань.

Довідки, видані після дати подання на виконану категорію, зараховуються на наступну суддівську категорію.

3.1.12. Для підготовки та підвищення кваліфікації суддів проводяться суддівські семінари.

Суддівські семінари можуть проводитись як окремо, так і у терміни змагань, після чого видаються відповідні довідки.

До заліку приймаються довідки про семінари, проведені за програмами, підготовленими на підставі та у відповідності до типових програмам з підготовки суддів змагань, що затверджені Федерацією.

3.1.13. Суддя зі спортивного туризму може бути дискваліфікований на певний період, позбавлений суддівського звання або його суддівська категорія може бути знижена, якщо він:

 • систематично не справляється зі своїми обов’язками;
 • протягом тривалого часу (не менше року) не виконує рішення Федерації або її територіального осередку по залученню його до суддівства змагань, проведення суддівських семінарів;
 • грубо або систематично порушує Правила змагань зі спортивного туризму;
 • неетично поводиться на змаганнях.

Рішення про зниження суддівської категорії, позбавлення суддівського звання або дискваліфікацію судді має право приймати організація, якій надано право присвоювати дане суддівське звання за місцем обліку судді.

У випадку, якщо зниження суддівської категорії, позбавлення суддівського звання або дискваліфікація судді (окрім головного судді, судді-інспектора, голови апеляційного журі) проводиться за результатами його участі у суддівстві конкретних змагань, таке рішення приймається з урахуванням пропозицій головної суддівської колегії змагань.

Рішення щодо зниження суддівської категорії, позбавлення суддівського звання або дискваліфікації головного судді, судді-інспектора, голови апеляційного журі за результатами суддівства змагань має право приймати організація, при якій діє колегія суддів, що затверджувала склад головної суддівської колегії даних змагань.

 

4. Вимоги до присвоєння суддівських звань

 

4.1. Суддівські звання у спортивному туризмі присвоюються як за суддівство змагань з видів спортивного туризму, так і за суддівство змагань туристських спортивних походів за умов виконання таких вимог:

4.1.1. “Юний суддя” – особам 12-16 років, які закінчили суддівський семінар та мають досвід суддівства на будь-яких посадах не менше 3-х змагань з видів спортивного туризму.

4.1.2. “Суддя ІІІ категорії” – особам, які закінчили суддівський семінар підготовки суддів ІІІ-ІІ категорій за 40-годинною програмою, мають досвід суддівства не менше 6 змагань з видів спортивного туризму на будь-яких посадах, або суддівство не менше 12 категорійних походів.

Суддям, яким вже присвоєно змагання “Юний суддя” для подальшого присвоєння звання “Суддя ІІІ категорії” може бути зарахований досвід суддівства змагань, що увійшли у норматив на присвоєння звання “Юний суддя”.

4.1.3. “Суддя ІІ категорії” – особам, які закінчили суддівський семінар підготовки суддів ІІІ-ІІ категорій за 40-годинною програмою, мають досвід суддівства після присвоєння попереднього суддівського звання не менше 8 змагань з дистанціями не нижче ІІ класу (в т.ч. брали участь в суддівстві не менше 4 змагань з дистанціями не нижче 3 класу в якості члена ГСК, судді-інспектора, старшого судді, заступника головного секретаря, заступника начальника дистанції та 4 змагань більш низького рівня в якості члена ГСК або суддівстві 4 змагань туристських спортивних походів (з яких не менше 2 змагань – походів не нижче 3 к.с.) або в суддівстві 10 походів 2-3 к.с (з яких не менше 5 – 3 к.с.).

4.1.4. “Суддя І категорії” – особам, які брали участь в суддівстві 6 змагань (з яких не менше 2 – Всеукраїнські) з дистанціями не нижче 4 класу в якості члена ГСК, судді-інспектора або на змаганнях не нижче 3 класу – в якості головного судді, головного секретаря, судді-інспектора або участь в суддівстві 6 змагань з спортивних туристських походів не нижче 4 к.с. (з яких не менше 2 – Всеукраїнського рівня) в будь-якій якості або здійснили суддівство 8 походів 3-4 к.с. (з яких не менше 4 – 4 к.с.) і взяли участь в проведенні двох семінарів з підготовки суддів ІІІ-ІІ категорії за 40-годинною програмою, на яких особисто провели у загальній складності не менше 8 годин занять програми семінару, а також взяли участь у всеукраїнському семінарі з підготовки суддів І категорії за 40-годинною програмою.

4.1.5. “Суддя національної категорії” – особам, які брали участь в суддівстві 6 обласних та 4 Всеукраїнських або Міжнародних змагань (з яких не менше 4 – з дистанціями 4-5 класу) в якості члена ГСК (в тому числі не менше одного разу в якості головного судді або головного секретаря Всеукраїнських або Міжнародних змагань), судді-інспектора, або брали участь в суддівстві не менше 3 Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів 5-6 к.с. та суддівстві не менше 6 походів 5-6 к.с.

Для виконання нормативів звання „Суддя національної категорії” не менше половини суддівств всеукраїнських або міжнародних залікових змагань повинно припадати на змагання, проведені Мінсім’ямолодьспортом України та Федерацією спортивного туризму України.

Звання “Суддя національної категорії” присвоюється суддям, які взяли участь в проведенні двох семінарів з підготовки суддів І-ІІ категорії за 40-годинною програмою, в тому числі хоча б один – Всеукраїнський і провели особисто не менше 12 годин занять. Участь в проведенні одного з семінарів може бути замінена підготовкою методичної розробки, навчального посібника, за визначенням відповідної колегії суддів.

4.1.6. Можливе присвоєння звань суддів ІІ, І та національної категорії за суддівство одночасно змагань з техніки спортивного туризму та змагань туристських спортивних походів за умови виконання не менше половини вимог з кожного виду змагань.

4.1.7. Для виконання нормативів суддівських звань допускається заміна суддівства змагань у якості головного судді, заступника головного судді, головного секретаря, начальника дистанції двома суддівствами у якості старшого судді, заступника головного секретаря, заступника начальника дистанції, але не більше трьох замін для присвоєння кожного суддівського звання.

Суддівство на посаді судді-інспектора приймається до заліку не більше двох разів на будь-яку категорію, коменданта – не більше одного разу.

4.1.8. Виконком Федерації має право запропонувати кандидату на присвоєння звань судді першої та національної категорій контрольне суддівство. Аналогічне право має і територіальний осередок Федерації, якому Виконком делегував право присвоєння звання “Суддя І категорії”.

4.1.9. У разі прийняття організацією, яка має право присвоєння певної суддівської категорії, рішення про відмову в її присвоєнні, особа має право подати апеляцію в вищестоящу суддівську колегію. В цьому випадку вищестояща колегія розглядає апеляцію та подані матеріали та має право вирішити питання присвоєння відповідної суддівської категорії.

 

5. Права і обов’язки суддів

 

5.1. Суддя зі спортивного туризму має право:

5.1.1. Судити та організовувати змагання, входити до складу суддівських колегій, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної категорії.

5.1.2. Проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів.

5.1.3. Подати апеляцію на рішення щодо накладеного на нього стягнення до вищого органу Федерації.

5.2. Суддя зі спортивного туризму зобов’язаний:

5.2.1. Знати правила змагань зі спортивного туризму, суворо і об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти високій якості проведення змагань.

5.2.2. Постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, рівня фізичної підготовки, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь у роботі колегії суддів і пропаганді спортивного туризму, у роботі семінарів з підготовки та підвищення кваліфікації суддів.

5.2.3. Виховувати у спортсменів, тренерів і представників толерантність, дисциплінованість, ввічливість, дбати про дотримання ними правил змагань.

5.2.4. Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, неупереджено і справедливо вирішувати спірні питання, в т.ч. не передбачені правилами, сумлінно ставитися до своїх обов’язків.

5.2.5. Сприяти вихованню спортсменів у дусі вимог загальнолюдської моралі та етики.

5.2.6. Під час виконання суддівських обов’язків бути в акуратній формі, носити нагрудний знак та мати посвідчення судді.

 

6. Колегії суддів зі спортивного туризму

 

6.1. Колегії суддів є громадськими органами Президії Федерації спортивного туризму України, її осередків, а також інших організацій, що розвивають спортивний туризм і створюються для забезпечення кваліфікованого суддівства змагань.

6.2. Колегії суддів у своїй діяльності керуються чинними актами законодавства, Правилами змагань зі спортивного туризму, Єдиною спортивною класифікацією з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, іншими нормативними та регламентуючими документами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Федерації спортивного туризму України, даним Положенням.

6.3. Колегії суддів у Федерації створюються при її Президії, а також при осередках в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і діють на правах комісій за напрямами роботи.

При Президії Федерації створюються дві колегії суддів: Центральна колегія суддів змагань з видів спортивного туризму та Центральна маршрутно-кваліфікаційна комісія Федерації спортивного туризму України – колегія суддів змагань туристських спортивних походів. Колегії суддів Президії Федерації є вищими по відношенню до колегій суддів організацій Федерації та усіх інших організацій, що розвивають спортивний туризм.

При підрозділах Федерації та інших організаціях, що розвивають спортивний туризм також створюються дві колегії суддів:

 • колегія суддів змагань з видів спортивного туризму (далі ВСТ);
 • колегія суддів змагань туристських спортивних походів – туристська маршрутно-кваліфікаційна комісія (МКК).

Порядок створення, повноваження, зміст та порядок роботи, а також права та обов’язки  МКК визначаються окремим положенням, що затверджується Федерацією.

6.4. Колегії суддів змагань з ВСТ в усіх інших, окрім Федерації, організаціях, що розвивають спортивний туризм, створюються за рішенням цих організацій.

6.5. Колегії суддів змагань з ВСТ будь-яких організацій, що створюються в Україні, знаходяться на обліку у відповідних територіальних осередках Федерації.

Колегії суддів змагань з ВСТ територіальних осередків Федерації знаходяться на обліку в Центральній колегії суддів змагань з ВСТ.

6.6. Порядок створення та керівні органи колегій суддів змагань з ВСТ:

 • колегії суддів усіх інших, окрім Федерації, організацій формуються цими організаціями самостійно і координують свою діяльність з колегіями суддів відповідних територіальних осередків Федерації. Вибори керівних органів цих груп (голови, заступника, відповідального секретаря або президії) за звичай проводяться один раз на два роки на загальних зборах суддів даної організації;
 • колегії суддів місцевих та територіальних осередків Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі формуються президіями відповідних федерацій спортивного туризму з числа найбільш активних кваліфікованих суддів регіонів терміном на два роки за пропозиціями відповідних комісій з видів туризму і є вищестоящими по відношенню до колегій суддів нижчого рівня. Колегія обирає голову колегії, його заступника та відповідального секретаря, а при необхідності – Раду колегії. Персональний склад колегії затверджується президією відповідного осередку Федерації. Голова колегії є членом президії осередку за посадою;
 • Центральна колегія суддів формується шляхом делегування до її складу представників комісій з видів туризму Федерації, які мають суддівську кваліфікацію не нижче судді І категорії. Колегія обирає голову колегії, його заступника та відповідального секретаря, а при необхідності – Раду колегії. Персональний склад колегії затверджується Президією Федерації. Голова колегії є членом Президії та Виконкому Федерації за посадою.

6.7. Кількісний склад членів колегій суддів змагань з ВСТ визначається організаціями, при яких вони створюються, але не може бути меншим за кількість комісій з видів туризму, утворених у даній організації.

6.8. У разі необхідності за рішенням  організації, при якій створена колегія суддів змагань з ВСТ, може проводитись зміна кількісного та персонального складу її керівних органів.

6.9. Колегії суддів змагань з ВСТ працюють за річним планом роботи, затвердженим організацією, при якій вони створені.

Рішення, які приймає суддівські колегія з ВСТ набувають чинності після їх затвердження організацією, при якій вона утворена.

6.10. У разі необхідності колегія суддів може створювати на правах консультативно-дорадчих органів тимчасові або постійні комісії із суддівського активу: за напрямами роботи (навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, з обліку тощо) та видами туризму. Перелік, склад, термін дії таких комісій, а також їх рішення затверджуються  керівництвом відповідних колегій суддів.

 

7. Зміст роботи колегій суддів

 

7.1. Зміст роботи колегії суддів змагань туристських спортивних походів визначається окремим положенням про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України – колегії суддів змагань туристських спортивних походів.

7.2. Зміст роботи колегії суддів змагань з ВСТ:

7.2.1. Здійснює роботу по забезпеченню підготовки, проведення та суддівства змагань з техніки спортивного туризму та туристських спортивних походів силами суддів, які об’єднанні у дану колегію;

7.2.2. Заслуховує звіти головних суддів за підсумками змагань;

7.2.3. Здійснює інспектування підготовки та проведення змагань шляхом призначення суддів-інспекторів;

7.2.4. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення культури проведення змагань, пропаганду спортивного туризму, проведення роботи з глядачами під час змагань;

7.2.5. Організує вивчення та узагальнення практики застосування правил змагань зі спортивного туризму, обмін досвідом роботи суддівських колегій та провідних суддів, готує пропозиції щодо удосконалення правил;

7.2.6. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, в тому числі напередодні та під час змагань, проведенням нарад, конференцій, консультацій тощо;

7.2.7. Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій зі спортивного туризму, веде персональний облік суддів;

7.2.8. Розглядає матеріали щодо накладання стягнень на суддів за скоєні ними порушення;

7.2.9. Спрямовує роботу нижчестоящих колегій суддів та суддівських груп, узагальнює та розповсюджує досвід їх роботи;

7.2.10. Здійснює заходи щодо забезпечення безпеки змагань;

7.2.11. Здійснює підготовку методичних рекомендацій щодо забезпечення суддівства змагань зі спортивного туризму;

7.2.12. Здійснює іншу діяльність, спрямовану на розвиток спортивного туризму тощо.

7.3. Голова колегії суддів звітує про свою діяльність перед організацією, при якій колегія створена, не рідше одного разу на рік.

7.4. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків колегія суддів може бути достроково розпущена за рішенням організації, при якій вона створена.

 

8. Посвідчення, значок та спортивна форма суддів

 

8.1. Після присвоєння суддівських категорій федерації спортивного туризму видають суддям іменні посвідчення і суддівські значки єдиного зразка. Придбання значків та посвідчень здійснюється за рахунок суддів.

8.3. Спортивна форма суддів встановлюється згідно з Правилами змагань зі спортивного туризму.

 

9. Облік суддів та їх роботи

 

9.1. Судді зі спортивного туризму стоять на обліку у відповідних територіальних осередках Федерації або в інших організаціях за місцем їх знаходження. 

9.2. Присвоєння суддівських звань  відмічаються в обліковій картці судді (додаток 2). Записи у заліковій картці судді здійснюються колегією суддів за місцем його обліку.

9.3. У разі зміни місця проживання суддя стає на облік на новому місці, при цьому раніш присвоєне суддівське звання зберігається.

 

Додаток 1

Додаток 2