Положение об уплате члеских взносов

 ПОСТАНОВА

Президії Федерації спортивного туризму України

Протокол № 2, п.№ 9

від 8 грудня 2001р.

Про Положення про сплату
членських внесків у Федерації
спортивного туризму України

 

Затвердити Положення про сплату членських внесків у Федерації спортивного туризму України (додається).

 

Президент Федерації
спортивного туризму України                                                

А.С.Матвієнко

 

 

 

Додаток
до постанови Президії Федерації
спортивного туризму України
від 8 грудня 2001р.,
протокол № 2, п. № 9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сплату членських внесків у Федерації спортивного туризму України

1. Загальні положення

1.1. Положення про сплату членських внесків у Федерації спортивного туризму України (далі – Положення) визначає порядок сплати, оприбуткування та витрачання членських внесків і його дія поширюється на індивідуальних та колективних членів Федерації спортивного туризму України.

1.2. Кожен член Федерації спортивного туризму (далі – Федерації) зобов’язаний регулярно сплачувати членські внески.

1.3. Членські внески сплачуються щомісяця до місцевого осередку Федерації – територіальної, місцевої федерації – або іншої організації, яка є колективним членом Федерації, і у якій дана особа перебуває на обліку.

1.4. За бажанням члена Федерації членські внески можуть сплачуватися наперед за будь який період тривалістю до одного року включно.

1.5. Розмір членських внесків визначається кожним членом Федерації самостійно, але повинен бути не меншим, ніж одна гривня на місяць для осіб, що досягнули 18 років і 0,5 грн. для учнів віком до 18 років, а також студентів стаціонарних відділень вищих навчальних закладів незалежно від їх віку. Для малозабезпечених членів Федерації (учнів, студентів, пенсіонерів, осіб які тимчасово не працюють) можливе тимчасове зменшення розміру членських внесків або тимчасове звільнення від їх сплати за особистою заявою та вмотивованим рішенням Президії відповідного місцевого осередку Федерації, керівного органу колективного члена Федерації тощо. Копія рішення з цього питання подається скарбнику осередку федерації, колективного члена.

Президія місцевого осередку Федерації, керівний орган колективного члену Федерації можуть приймати рішення про рекомендований або фіксований розмір членських внесків на певний період.

1.6. За рішенням Президії Федерації, президій територіальних осередків, організацій Федерації можуть встановлюватися разові членські внески на визначені потреби.

1.7. Несвоєчасне отримання членом Федерації заробітної плати, стипендії є поважною причиною затримки сплати членських  внесків.

 

2. Порядок сплати членських внесків

2.1. Для прийому членських внесків Президія місцевого осередку Федерації або керівний орган колективного члену Федерації призначає скарбника. Скарбник призначається на термін повноважень Президії відповідного осередку Федерації. Термін дії повноважень скарбника колективного члену Федерації визначається рішенням керівного органу цієї організації.

2.2. Скарбник безпосередньо організує прийом членських внесків. За його поданням Президія місцевого осередку, керівний орган колективного члену Федерації встановлює дні, години та місце прийому членських внесків. Днів прийому членських внесків має бути не менше, ніж три на календарний місяць. Тривалість прийому – не менша за дві години у встановлений день. Про дні та години прийому членських внесків, а також про можливу їх зміну всі члени Федерації мають бути повідомлені не пізніше, ніж у двотижневий термін з часу прийняття відповідного рішення.

2.3. Сплата членських внесків підтверджується особистим підписом платника у відомості (зразок відомості додається), яка ведеться скарбником і зберігається ним як документ суворої звітності.

2.4. У разі неможливості вчасної сплати платником членських внесків з поважних причин (тривале відрядження, затримка заробітної плати, хвороба тощо), він повідомляє про це скарбника.

2.5. Скарбник звітує перед президією місцевого осередку, керівним органом колективного члену Федерації щомісячно.

2.6. Президія місцевого осередку, керівний орган колективного члену Федерації розглядають питання про несплату та несвоєчасну передачу (перерахування) членських внесків і приймають відповідні рішення щодо винних осіб.

2.7. Порядок ведення внутрішнього в організації обліку і звітності по членським внескам визначається на місцях.

 

3. Порядок оприбуткування та використання членських внесків

3.1. Членські внески, сплачені до місцевого осередку Федерації або її колективного члену, що має статус юридичної особи, не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, вносяться на рахунок даної організації.

3.2. Зібрані членські внески в місцевих осередках або колективних членах Федерації є власністю цих організацій і обліковуються відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Керівні органи Федерації спортивного туризму України, її територіальні та місцеві федерації, а також колективні члени  Федерації  самостійно визначають порядок використання членських внесків на цілі, передбачені Статутом Федерації та для забезпечення їх діяльності. Правильність і доцільність їх використання контролюють ревізійні комісії (ревізори) відповідних федерацій, організацій.

 

Додаток до п.2.3
Положення про сплату членських
внесків у Федерації спортивного
туризму України, затвердженого
постановою Президії Федерації
від 8 грудня 2001р.,
протокол № 2, п. № 9

 

ВІДОМІСТЬ

про сплату членських внесків у

 

____________________________________________________________________

(назва осередку, колективного члену Федерації)

 

____________________________________________________________________

 

за _______________________ 20_____ р.

 

№№ з/п

Прізвище, ім’я,

 по батькові

Сума внеску

Особистий підпис

Примітка

1