Положение об учете членов федерации

ПОСТАНОВА

Виконкому Федерації спортивного туризму України

Протокол № 18, п. № 1

від 11 березня 2002 р.

 

Про порядок обліку членів Федерації
спортивного туризму України, виго-
товлення, збереження та видачу доку-
ментів про членство у Федерації

1. Затвердити Положення про порядок обліку  членів Федерації спортивного туризму України, виготовлення, збереження та видачу документів про членство у Федерації (додається).

2. Територіальним, місцевим федераціям (організаціям) Федерації спортивного туризму України:

– керуватися цим Положенням з часу його затвердження;

– привести облік членів Федерації у відповідність до вимог цього Положення до 1 вересня 2002р.

 

 

Президент Федерації
спортивного туризму України                                                     

А.С.Матвієнко

 

 

Додаток  до постанови
Виконкому Федерації
спортивного туризму України
від 11.03.2002р.,
протокол № 18 п. № 1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обліку членів Федерації спортивного туризму України, виготовлення, збереження та видачу документів про членство у Федерації (далі – Положення)

 

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення визначає порядок обліку членів Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація), виготовлення, збереження та видачу документів про членство у Федерації.

1.2. Дія Положення поширюється як на індивідуальних, так і на колективних членів Федерації.

Облік індивідуальних та колективних членів проводиться окремо.

 

2. Облік індивідуальних членів та видача документів про членство

2.1. Облік індивідуальних членів Федерації здійснюється місцевими осередками (територіальними та місцевими федераціями) за записами у журналі обліку членів Федерації (додаток № 1, розділ «Облік індивідуальних членів»).

2.2. Взяття на облік індивідуальних членів, які вперше вступили до Федерації, здійснюється на підставі рішення керівного органу місцевого осередку про прийняття їх у члени Федерації та особистої письмової заяви. (додаток № 2).

Індивідуальним членам Федерації видається членський квиток встановленої форми (додаток № 3), який підписується президентом місцевого осередку і вручається в індивідуальному порядку в урочистій обстановці.

2.3. Взяття на облік осіб, які раніш вже перебували на обліку в одному з місцевих осередків Федерації, здійснюється президентом або уповноваженою особою місцевого осередку на підставі особистої письмової заяви члена Федерації та поданим разом із заявою членським квитком.

2.4. Зняття індивідуальних членів Федерації з обліку внаслідок припинення членства проводиться на підставі рішення уповноваженого керівного органу місцевого осередку із записом у журналі обліку.

2.5. У випадку ліквідації місцевого осередку питання обліку членів Федерації цього осередку вирішує керівний орган вищої у порядку підлеглості федерації спортивного туризму.

2.6. Відповідальність за організацію обліку індивідуальних членів Федерації покладається на президента місцевого осередку.

Безпосередню роботу з обліку індивідуальних членів Федерації проводить особа, уповноважена на це рішенням керівного органу осередку.

 

3. Облік колективних членів Федерації та видача документів про членство

3.1. Облік колективних членів Федерації здійснюється Виконкомом Федерації, колективних членів місцевих осередків – президіями місцевих осередків за записами у журналах обліку членів Федерації (додаток № 1, розділ «Облік колективних членів»).

3.2. Взяття на облік колективних членів Федерації здійснюється на підставі рішення З’їзду або Президії Федерації про прийняття їх до Федерації.

Взяття на облік колективних членів місцевих осередків здійснюється на підставі рішення конференції (загальних зборів) або президії місцевого осередку про прийняття їх у колективні члени місцевого осередку.

3.3. Після прийняття колективному члену видається свідоцтво встановленої форми (додаток № 4). Свідоцтва колективних членів Федерації підписуються президентом Федерації, свідоцтва колективних членів місцевих осередків – президентами місцевих осередків, і вручається в індивідуальному порядку в урочистій обстановці.

3.4. Зняття з обліку колективних членів Федерації або місцевих осередків внаслідок припинення членства проводиться за рішенням уповноваженого керівного органу відповідної організації із записами у журналі обліку.

3.5. Безпосередня відповідальність за організацію обліку колективних членів Федерації покладається на уповноважену особу Виконкому Федерації, колективних членів місцевих осередків – на президента місцевого осередку.

 

4. Виготовлення та збереження документів про членство у Федерації

4.1. Бланки квитків індивідуальних членів та свідоцтв колективних членів Федерації виготовляються централізовано на замовлення виконкому Федерації з урахуванням перспективних заявок місцевих осередків.

4.2. Журнали обліку членів Федерації виготовляються місцевими осередками самостійно за встановленою формою.

4.3. Бланки членських квитків індивідуальних членів Федерації зберігаються у місцевих осередках.

4.4. Бланки свідоцтв колективних членів зберігаються у Виконкомі Федерації.

 

 

 

 

Додаток №1 до Положення про порядок обліку
членів Федерації спортивного туризму,
виготовлення, збереження та видачу документів
про членство у Федерації, затвердженого
постановою Виконкому Федерації
від 18.02.2002р., протокол № 18 п. № 1

 

ЖУРНАЛ

обліку членів Федерації спортивного туризму України

 

1. Облік індивідуальних членів.

 №
з/п

Дата запису

Прізвище, ім’я, по батькові

№ квитка

Взяття на облік
(дата та № рішення)

Зняття з обліку
(дата та № рішення)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Облік колективних членів.

2

з/п

Дата запису

Назва колективного члену та його ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

№ свідоцтва

Взяття на облік
(дата та № рішення)

Зняття з обліку
(дата та № рішення)

1

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до Положення про порядок обліку
членів Федерації спортивного туризму,
виготовлення, збереження та видачу документів
про членство у Федерації, затвердженого
постановою Виконкому Федерації від 18.02.2002р.,
            протокол № 18 п. № 1

 

До ____________________________________

                    (назва місцевого осередку)

_______________________________________

Федерації  спортивного  туризму  України

_______________________________________

                (прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу прийняти мене до лав Федерації спортивного туризму України.

Зі Статутом Федерації спортивного туризму України ознайомлен____, визнаю і зобов’язуюся виконувати.

 

«______» _________________ 20_____р.                         

_____________________________

                                                                                                          (особистий підпис)

 

Про себе повідомляю:

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові – _______________________________________________

2. Дата народження – ___________________________________________________________

3. Домашня адреса  та телефон – ________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Освіта, фах за освітою, вчений ступінь – _____________________________________

________________________________________________________________________________

5. Місце роботи (навчання), посада, службовий телефон – _______________________

________________________________________________________________________________

6. Спортивна кваліфікація та спеціалізація – ____________________________________

________________________________________________________________________________

7. Суддівська категорія зі спортивного туризму  – _______________________________

8. Громадські туристські звання -______________________________________________

 

 

 

«______» _________________ 20_____р.                         

_____________________________

(особистий підпис)

 

Додаток  № 3 доп.2.2. Положення про порядок
обліку членів Федерації спортивного туризму,
виготовлення, збереження та видачу документів
про членство у Федерації, затвердженого
постановою Виконкому Федерації від 18.02.2002р.,
протокол № 18 п. № 1

 

Членський квиток

індивідуального члена Федерації спортивного туризму України

 

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

 

 

 

 

ЧЛЕНСЬКИЙ

КВИТОК

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

 

ЧЛЕНСЬКИЙ КВИТОК

№ ________

ПРІЗВИЩЕ ____________________________

ІМ’Я __________________________________

ПО БАТЬКОВІ__________________________

Дата вступу __________________ 20_____ р.

Виданий ______________________________

______________________________________

______________________________________

  (назва територіальної, місцевої федерації)

  

__________________________________

   (підпис президента осередку, (Федерації))

М.П.                                 

 

Додаток № 4 до п3.3.Положення про порядок
обліку членів Федерації спортивного туризму,
виготовлення, збереження та видачу документів
про членство у Федерації, затвердженого
постановою Виконкому Федерації від 18.02.2002р.,
протокол № 18 п. № 1

 

Свідоцтво колективного члена

Федерації спортивного туризму України

 

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

 

СВІДОЦТВО № ______

«____» ______________ 20____ р.

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(назва організації)

 

є колективним членом

Федерації спортивного туризму України.

 

      Президент Федерації

спортивного туризму України                                                             А.С.Матвієнко