Методика суддівства змагань зі спортивного туризму (група спортивних дисциплін “маршрут”). Підведення підсумків – 2017

Додаток №5
до Постанови Президії
№15 від 24.06.2017 р.

 

Методика суддівства змагань зі спортивного туризму
(група спортивних дисциплін “маршрут”). Підведення підсумків

 

І. Показники (критерії) оцінки пройденого туристського спортивного маршруту

  1. Методика ґрунтується на комплексній оцінці туристського спортивного маршруту за показниками, властивими сучасному спортивному туризму. При цьому значення кожного показника визначається методом експертної оцінки. Сукупність показників, що характеризують спортивний туристський маршрут, зведена до п’яти основних показників: Складність, Новизна, Безпека, Напруженість, Корисність (інформативність). Для змагань зі спортивного туризму (група спортивних дисциплін “маршрут”) будь-якого статусу на 2017 – 2021 роки визначені наступні співвідношення і діапазони оцінок показників у балах, що наведені в Таблицях 1 – 5.
  2. Чим вище категорія складності маршруту, тим більшу кількість і більш високу категорію трудності локальних чи протяжних перешкод (відповідно ЛП, ПП) включає маршрут, тим більше чинників, що впливають на проходження маршруту, тим ширше інтервали по градаціях показників в наведених нижче таблицях.
  3. У графі “Характеристика маршруту” наведені окремі ознаки характерні інтервалам оцінки показників у балах для різних категорій складності маршрутів. Для кожної ознаки даються верхня і нижня межа.
  4. При оцінці маршруту за кожним показником за базу беруться оцінки за цими показниками еталонного маршруту з набором перешкод, чинників і інших характеристик маршруту, характерних для виду туризму і для кожної категорії складності.
  5. Суддівські колегії з видів спортивного туризму можуть вводити для показників оцінки маршрутів розширену деталізацію ознак, характерних інтервалам оцінок в Таблицях 1 – 5, зважаючи на специфіку виду туризму, і визначити їх числові значення, не виходячи за межі інтервалів в наведених таблицях.
  6. Смислове значення показників оцінки проходження туристського спортивного маршруту.

6.1. Показники оцінки проходження туристського спортивного маршруту Складність (від 0 до 120 балів) для категорій складності 6 – 1 наведені в таблиці 1. Характеристики маршруту поділені на 7 інтервалів.

6.1.1. При суддівстві по показнику Складність оцінюється складність пройденого маршруту (складність пройденої ЛП чи ПП) в туристському спортивному поході. При оцінці складності пройденого маршруту використовуються:

Класифікація туристських спортивних маршрутів;

Методики категорування туристських спортивних маршрутів;

Методики категорування локальних перешкод;

Переліки класифікованих туристських спортивних маршрутів;

Переліки класифікованих локальних перешкод.

Порівняльна оцінка маршрутів різних категорій складності (категорій трудності перешкод) проводиться за принципом – чим вище категорія, тим вище значення показника Складність.

6.1.2. При визначенні числового значення показника Складність маршруту враховується кількість і трудність усіх пройдених в маршруті ЛП та ПП, їх протяжність і місцезнаходження на нитці маршруту. Враховуються також інші чинники, що характеризують складність маршруту і залежні від виду спортивного туризму. При цьому порівнюються чинники, які визначають складність пройденого маршруту із аналогічними чинниками еталонних маршрутів тієї ж категорії складності, що мають місце у Переліках класифікованих туристських спортивних маршрутів або туристських спортивних маршрутів, що пройдені раніше і категоровані у відповідності до діючих Методик категорування туристських спортивних маршрутів.

Якщо пройдений маршрут, відповідно до Методики категорування туристських спортивних маршрутів, належить до однієї категорії складності але при цьому містить перешкоди, характерні для маршруту більш високої категорії складності, оцінка такого маршруту за показником Складність Таблиці 1 робиться в межах інтервалу значень визначеного по стовпцю категорії складності маршруту, для якої ця перешкода є визначальною, в рядку таблиці “Маршрут нижчої категорії, але має елементи вищої категорії складності (маршрут з елементами)”.

Показник Складність                                                                                                  Таблиця 1.

Характеристика маршрутуКатегорія складності маршруту
654321
Супер, екстра складність. Включає визначальні перешкоди і чинники передбачені тільки для цієї категорії складності маршруту120

113

89

83

57

53

34

31

17

16

11

10

Дуже сильний. Включає безліч додаткових визначальних перешкод і додаткових чинників, що впливають на складність маршруту112

105

82

77

52

48

30

27

15

14

9

8

Сильний, вище за середню. Включає додаткові зумовлюючі, визначальні перешкоди або чинники, що впливають на складність маршруту104

100

76

71

47

44

26

24

13

12

7

6

Середня, вище за еталонну. Включає додаткові зумовлюючі перешкоди або чинники, що впливають на складність маршруту99

94

70

65

43

39

23

21

11

10

5

4

Складність еталонна, мінімальна або трохи вище по набору перешкод, по протяжності або інших чинників для маршруту цієї категорії складності93

88

64

60

38

35

20

18

9

8

3

2

Складність нижча еталонної, але по сукупності інших характеристик (чинників) маршрут не переходить у більше низьку категорію складності87

83

59

55

34

32

17

15

7

6

1

0

Маршрут нижчої категорії, але має елементи вищої категорії складності (маршрут з елементами)82

55

54

34

31

17

14

10

5

4

 

6.2. Показники оцінки проходження туристського спортивного маршруту Новизна (від 0 до 24 балів) для категорій складності 6 – 1 наведені в таблиці 2. Характеристики маршруту поділені на 6 інтервалів.

6.2.1. Показники включають такі поняття як ступінь першопроходження, оригінальність, нестандартність проходження туристського спортивного маршруту або перешкоди. Оцінка проводиться з урахуванням наявної офіційної інформації про об’єкт першопроходження на момент його проходження. Першопроходження маршруту або елементів маршруту може бути повне або часткове (наприклад, новий варіант проходження ЛП).

6.2.2. На оцінку маршруту за показником Новизна впливають такі чинники, як оригінальність побудови і нестандартність проходження маршруту, зв’язка декількох туристських районів без використання транспортних засобів для переміщення між цими районами, новизна технічних засобів, використаних при проходженні маршруту, використання прогресивних технічних прийомів подолання ЛП, нетрадиційні терміни проведення туристського спортивного походу та ін.

Показник Новизна                                                                                                       Таблиця 2.

Характеристика маршрутуКатегорія складності маршруту
654321
Повне першопроходження марш-руту, усіх визначальних і зумов-люючих перешкод маршруту, ха-рактерних для виду туризму24

20

20

16

16

12

12

9

9

8

8

6

Першопроходження визначальної частини маршруту в новому районі19

17

15

12

11

8

8

6

7

6

5

4

Першопроходження визначальної частини маршруту у відомому районі16

12

11

9

7

5

5

4

5

4

3

2

Першопроходження декількох локальних перешкод в т.ч. що визначають категорію складності маршруту11

7

8

6

4

3

3

2

3

2

1

0,5

Першопроходження локальних перешкод що не визначають категорію складності маршруту, новизна технічних засобів, елементи новизни “старих” маршрутів, варіанти або оригінальність проходження6

0

5

0

2

0

1

0

1

0

0,5

0

Елементи новизни відсутні000000

 

6.3. Показники оцінки проходження туристського спортивного маршруту Безпека (від -30 до 25 балів) для категорій складності 6 – 1 наведені в таблиці 3. Характеристики маршруту поділені на 7 інтервалів.

6.3.1. Рівень забезпечення безпеки спортивного туристського маршруту визначається набором вдалих (чи невдалих) стратегічних, тактичних і технічних рішень, використаних туристською групою при проходженні маршруту. Цей критерій повинен враховувати весь комплекс заходів, вжитих групою як при підготовці (стратегія), так і на етапі проходження маршруту (тактика, техніка). В Таблиці 3 показник Безпека представлений сумою трьох оцінок: Стратегія (Ст), Тактика (Тк), Техніка (Т).

6.3.2. На оцінку маршруту за показником Безпека впливає:

– правильність і логічність вибору району маршруту, побудова нитки маршруту – Стратегія;

– розробка графіку руху – Тактика;

– вибір засобів пересування, сплаву, підбір і використання спеціального особистого, групового спорядження і виконання технічних прийомів відповідно до технічної складності маршруту і кваліфікації учасників, для забезпечення безпечного проходження маршруту – Техніка.

6.3.3. При оцінці маршруту за показником Безпека враховується:

– обґрунтованість відхилень пройденого маршруту від заявленого, відповідність реального графіку руху запланованому, відповідність прийнятих рішень реальним ситуаціям на маршруті – Тактика;

– грамотне використання спеціального спорядження і виконання технічних прийомів при проходженні локальних перешкод – Техніка.

6.3.4. За рішенням Головної суддівської колегії (ГСК) допускається здійснення інтегральної оцінки показника Безпека, в межах сумарного значення оцінок по Стратегії, Тактиці і Техніці.

 

6.4. Показники оцінки проходження туристського спортивного маршруту Напруженість(від -50 до 25 балів) для категорій складності 6 – 1 наведені в таблиці 4. Характеристики маршруту поділені на 7 інтервалів.

6.4.1. Міра напруженості (інтенсивності) проходження маршруту включає такі поняття, як:

– інтенсивність руху групи. Характеризує співвідношення протяжності і тривалості маршруту з кількістю і складністю пройдених локальних перешкод і протяжних перешкод, для маршрутів в гірській місцевості, з урахуванням абсолютних висот, пройдених ЛП, і сумарного перепаду висот;

– насиченість маршруту перешкодами. Перевищення загальної кількості ЛП пройдених на маршруті, характерних як для цього виду, так і для інших видів туризму, над кількістю ЛП еталонного маршруту;

– автономність. Визначається наявністю (відсутністю) населених пунктів в районі подорожі і на нитці маршруту, проміжних закидань, наявністю груп підтримки, взаємодією з іншими спортивними групами, наявністю повного або часткового автомобільного супроводу,;

– аномальність природних і погодних умов, відносно звичайних зараз, кліматичні і інші особливості району проходження маршруту;

6.4.2. Показник Напруженість залежить також від навантажень психологічних, нештатних ситуацій і специфіки маршруту, інших чинників, характерних для виду туризму.

 

Слід враховувати, що динаміка зростання значення показника Напруженість має бути нижча для тих маршрутів, де напруженість створена “штучно”, наприклад, із-за невиправданого ходіння вночі, в негоду, без попередніх розвідок і перегляду технічно-складних ділянок маршруту, або проходження маршруту “на знос” і т. п.

 

Показник Безпека                                                                                                                                           Таблиця 3.

Характеристика маршрутуКатегорія складності маршруту
654321
СтТкТСтТкТСтТкТСтТкТСтТкТСтТкТ
Відмінно спланований і пройдений маршрут зі значним запасом міцності і високим рівнем технічності зі значним запасом міцності і високим рівнем технічності. Техніка проходження підтверджена фото-відео матеріалами10

6

10

6

5

4

8

4

8

4

4

3

6

4

6

4

5

4

5

4

5

4

5

4

4

3

4

3

3

2

3

2

3

2

3

2

Добре спланований маршрут. Позитивні дії і рішення із забезпечення безпеки при його проходженні. Техніка проходження маршруту не досить повно відбита в наданих матеріалах.5

2

5

2

3

2

3

2

4

2

2

1

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

1

2

1

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

Планування маршруту не має особливостей відмінних від типового планування. Техніка проходження маршруту і заходи щодо забезпечення безпеки не відбиті (слабо відбиті) в наданих матеріалах.1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0,5

0

0,5

0

0,3

0

0,3

0

0,3

0

0,3

0

Незначні прорахунки в плануванні. Незначні відхилення від плану проходження маршруту або незначні тактичні або технічні помилки при проходженні маршруту-1

-2

-1

-3

-1

-2

0

-2

0

-2

0

-2

0

-2

0

-2

0

-1

0

-1

0

-1

0

-1

0

-1

0

-1

0

-1

0

-0,5

0

-0,5

0

-1

Невдалі рішення, порушення безпеки, неодноразові помилки в тактиці проходження маршруту, техніці подолання перешкод, невдалі засоби сплаву і так далі-3

-5

-4

-5

-3

-4

-3

-4

-2

-4

-3

-4

-3

-4

-3

-4

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-1

-2

-1

-2

-1

-2

-2

-3

Великі прорахунки і порушення стратегії, тактики і техніки проходження маршруту, надання неправдивих відомостей при оформленні маршрутної і звітної документації. Можливе зняття зі змагань-6

-8

-6

-8

-5

-6

-5

-7

-5

-7

-5

-6

-5

-6

-5

-6

-4

-5

-4

-5

-4

-5

-4

-5

-4

-5

-4

-5

-4

-5

-3

-4

-3

-4

-4

-5

Грубі порушення Правил. Можливе зняття зі змагань-9

-10

-9

-11

-7

-9

-8

-9

-8

-9

-7

-8

-7

-8

-7

-8

-6

-7

-6

-7

-6

-7

-6

-7

-6

-7

-6

-7

6

-7

-5

-6

-5

-6

-6

-7

 

 

 

Показник Напруженість                                                                                    Таблиця 4.

Характеристика маршрутуКатегорія складності маршруту
654321
Гранична напруженість маршруту без втрати міри безпеки25

19

20

14

15

11

10

9

6

5

5

4

Проходження дуже напруженого маршруту без втрати міри безпеки18

13

13

10

10

8

8

6

4

3

3

2

Напруженість маршруту вища за середню12

5

9

4

7

3

5

2

2

1

1

0

Напруженість характерна для еталонного або трохи вища еталонного маршруту4

0

3

0

2

0

1

0

0

0

0

0

Напруженість характерна для еталонного або трохи нижче еталонного маршруту, наприклад, збільшення часу проходження із-за погодних умов0

-1

0

-1

0

-1

0

-1

0

-1

0

-1

Низька напруженість проходження маршруту, наприклад, надмірне збільшення часу проходження не пов’язане з кліматичними особливостями району або погодними умовам-2

– 10

-2

-8

-2

-6

-2

-5

-2

-4

-2

-3

Автономність: без супроводу з початковим підвозом команди і спорядження

З супроводом команди на маршруті: повним або частковим

0

 

-50

0

 

-50

0

 

-50

0

 

-50

0

 

-50

0

 

-50

 

6.5. Показники оцінки проходження туристського спортивного маршруту Корисність (інформативність)(від 0 до 0 балів) для категорій складності 6 – 1 наведені в таблиці 5. Характеристики маршруту поділені на 4 інтервали.

6.5.1. Показник Корисність визначає міру корисності, значущості завдань, вирішених групою при здійсненні спортивного туристського маршруту.

Оскільки повнота наданої інформації по району, в якому пройдений маршрут, дозволяє підвищити безпеку проходження маршрутів, що плануються в цьому районі, показник Корисність залежить від інформативності отриманих результатів і своєчасного надання (публікації) цих результатів.

Цей показник враховує якість оформлення і інформативність представлених звітних документів і маршрутної документації, враховує наявність і об’єм суспільно корисної роботи, виконаною туристською групою.

Корисність включає і такі роботи на маршруті, як участь в рятувальних роботах інших груп і надання допомоги потерпілим.

 

 

Показник Корисність                                                                              Таблиця 5.

Характеристика маршрутуКатегорія складності маршруту
654321
Велика інформативність при якісному звіті; наявність паспортів, лоції сплаву, відеофільму. Наявність матеріалів, підтверджуючих суспільно-корисну роботу на маршруті і по закінченню туристського походу (публікації у ЗМІ, інтернет ресурсах).10

7

8

6

7

5

6

4

4

3

3

2

Середня інформативність, звіт середнього рівня. В технічному показано подолання визначних перешкод.6

4

5

4

5

3

3

2

2

1

1

0

Низька інформативність звітних матеріалів. Звіт середнього рівня. В технічному описі показані лише загальні фото.3

1

3

1

2

1

1

0

0

0

0

 

Надзвичайно мала інформативність, звіт низької якості, технічний опис маршруту відсутній або дається у формі “як ходять” або “як потрібно йти”, немає інформації про те, як йшла група 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

ІІ. Технологія суддівства. Підведення підсумків.

7. Установчий семінар суддів суддівських бригад змагань.

7.7.1. Перед завершальним етапом суддівства ГСК проводить установчі семінари суддів з окремих спортивних дисциплін (видів спортивного туризму) або загальний семінар суддів. На цих семінарах судді погоджують понятійний апарат і особливості експертної оцінки наданих матеріалів критеріями, що наведені вище.

7.7.2. На семінарі необхідно звернути увагу суддів на виконання вимог учасниками змагань щодо наявного детального опису і документального підтвердження проходження кожним учасником спортивної туристської групи перешкод, що визначають категорію складності маршруту шляхом подання фото, відео та інших матеріалів – записок з контрольних точок маршруту і GPS відміток, СМС-повідомлень, запису і відміток про проходження контрольних пунктів в маршрутній книжці та ін., а також на необхідність оцінки повноти і достатності заходів, вжитих туристською групою, для забезпечення безпеки на маршруті.

7.7.3. При оцінці пройдених маршрутів судді-експерти повинні пам’ятати, що туристським групам, що беруть участь в змаганнях, рекомендується використати на маршруті засоби зв’язку і засобу технічного контролю – приймачі глобальної системи позиціонування (приймачі GPS або іншої системи позиціонування), супутникові GPS трекери, супутниковий телефон, велокомпьютер, альтиметр і ін. Дані засобів технічного контролю повинні надаватися в звітному матеріалі, наданому в суддівську колегію. За даними приймача GPS оцінюються і контролюються з прив’язкою до часу позначки координат, висоти, перепади висот, напрямок руху, швидкість переміщення, відстані, і, отже, відхилення фактичної нитки маршруту руху групи від запланованої.

GPS трекери дозволяють передавати в режимі реального часу місце розташування туристської групи, приймати і відправляти короткі повідомлення на мобільні телефони і ПК.

Велокомпьютер реєструє швидкість, максимальну швидкість, відстань, висоту, крутизну підйому максимальну і середню, денний набір і скидання висоти, час руху, зміни денної температури.

Оцінка рельєфу місцевості маршруту робиться за допомогою даних супутникової і аерокосмічної зйомки системи дистанційного зондування Землі, цих висот, по цифрових картах з використанням географічних інформаційних систем.

 

8. Робота суддів суддівської бригади спортивної дисципліни.

8.1. Суддівство і визначення переможців (призерів) проводиться по тих видах програми змагань, які визначені в Регламенті (Положенні) про змагання.

8.2. Суддівство в кожній спортивній дисципліні (у кожному виді програми змагань) здійснюється суддями-експертами суддівської бригади. Кожен суддя самостійно розглядає подані звітні матеріали про проходження маршрутів того виду програми, в якому він судить, виставляє експертні оцінки(бали) командам окремо по кожному з п’яти критеріїв оцінки, відповідно до Таблиць 1 – 5, і заповнює суддівський протокол за формою Додаток 1.

8.3. При визначенні числових значень показників оцінки маршрутів використовується крок дискретизації в 1 бал. При оцінці маршрутів 2 категорії складності за показником Безпека і маршрутів 1 категорії складності за усіма показниками використовується крок дискретизації в 0,5 балу.

8.4. При визначенні показника Безпека, суддя повинен розглядати його як суму трьох оцінок : Стратегія, Тактика, Техніка, при цьому числові значення цих оцінок для конкретного маршруту можуть бути узяті суддями з різних рядків Таблиці 3.

8.5. При оцінці спортивних туристських маршрутів, включаючи ЛП, що відносяться до маршрутів більш високої категорії складності, необхідно враховувати, що такі маршрути мають, як правило, показники Складність і Напруженість нижчі, ніж аналогічні показники еталонних маршрутів для яких ці ЛП є визначальний.

8.6.У разі порушення туристською групою пунктів Правил, Регламентів по спортивному туризму, недотримання вимог Положення про змагання або виявлення грубих порушень заходів безпеки при проходженні маршруту (перешкоди), суддя виставляє цій команді негативну оцінку за показником Безпека. Максимальна для цієї категорії складності маршруту негативна оцінка за показником Безпека може служити підставою для зняття команди зі змагань.

8.7. При надходженні до суддівської колегії протоколу судді з максимальною негативною оцінкою за показником Безпека, для будь якої туристської групи, Головний (старший) суддя відповідної спортивної дисципліни проводить нараду суддів цього виду програми змагань, на якому розглядає обґрунтованість виставленої оцінки за показником Безпека і оформлює Протокол спільного розгляду показника Безпека для цієї команди.

Якщо в результаті спільного розгляду 2/3 або більше суддів виставили максимальну негативну оцінку за показником Безпека, то туристська група знімається зі змагань. По рішенню ГСК команда може не зніматися зі змагань, але при підрахунку підсумкового результату суддівські оцінки значення показника Безпека беруться з Протоколу спільного розгляду показника Безпека.

9. Робота суддів, відповідальних за спортивну дисципліну (вид програми змагань).

9.1. Головний (старший) суддя, секретар на підставі протоколів суддів за видом програми заповнюють Зведений протокол за показниками за формою (Додаток 2) і виводять підсумкові результати кожної команди у балах окремо за усіма показниками за формулою (1):

П(ік) – підсумковий результат команди у балах за “i” показником по виду програми суддівства «k»;

Nk– кількість суддів суддівської колегії дисципліни з виду програми «k»;

Rс(i) – результат команди у балах за “i” показником, проставлений суддею суддівської колегії по дисципліні з номером “c” по виду програми «k».

При підрахунку вводиться механізм підвищення достовірності оцінки кожного показника: – при кількості суддів 5 або більше 5, одна максимальна оцінка і одна мінімальна оцінка відкидаються.

В цьому випадку у формулі (1) замість значення “Nk” слід поставити значення “Nk – 2”. При оформленні Протоколу за показниками робиться відмітка – “з корекцією/без корекції”.

Підсумковий результат туристської групи за показником визначається як середнє значення від суми балів, проставлених суддями групі за цим показником, підраховане з точністю до 2-го десяткового знаку з використанням правила математичного округлення.

9.2. На підставі Зведеного протоколу за показниками Головний (старший) суддя, секретар заповнюють Підсумковий протокол за формою (Додаток 3), в якому підсумковий результат спортивної туристської групи у балах визначається сумою балів, набраною групою за усіма показниками за формулою (2):

 

На підставі балів, набраних групами за усіма показниками, розподіляються місця, які посіли туристські групи, що також відображається в Підсумковому протоколі.

При цьому перше місце відповідає найбільшому результату у балах, далі місця розподіляються в порядку зменшення результатів. При рівності підсумкових результатів у балах для декількох спортивних туристських груп (рівні суми балів за показниками) вище місце посідає команда, яка має більший результат за показником Складність. У разі рівності балів за показником Складність, вище місце посідає команда, яка має більший результат за показником Безпека. При рівності балів за показником Безпека, командам присуджується однакове – більш високе місце, а в Протоколі місце, яке посіли туристські групи, проставляється у вигляді інтервалу, наприклад 4-5.

9.3. Після затвердження Підсумкових протоколів секретар за видом програми готує Розрядний протокол для звітування перед організацією, що проводить змагання (Додаток 4).

10. Особливості суддівства маршрутів різних категорій складності, об’єднаних в одну групу

10.1. На першому етапі суддівства судді оцінюють маршрути окремо по всім п’яти показникам у відповідності до заявленої категорії складності, згідно з даною «Методикою». При необхідності підводяться підсумки змагань по кожній з категорій складності.

10.2. Надалі для підрахунку показника Складність вводиться гандикап, який встановлюється в залежності від категорії складності маршруту та частково корегує бальну оцінку Складності походів більш низької категорій складності. Для цього отриманий в результаті суддівства показник Складність множиться на відповідний коефіцієнт гандикапу, який береться з таблиці 6 – отримуємо скорегований показник Складності.

10.3. В Підсумковий протокол вноситься значення скорегованого показника Складності.

Гандикап                                                                                                    Таблиця 6.

КатегоріяВеличина гандикапу в залежності від варіантів об’єднання походів різних категорій складності (визначається ГСК до початку суддівства змагань)
61,01
51,2-1,3 (1,26)1,01,0
41,9-2,0 (1,98)1,3-1,4   (1,51)1,9-2,0(1,98)1,0
33,3-3,4(3,32)2,3-2,4 (2,44)3,3-3,5(3,32)2,3-2,4 (2,44)1,4-1,6(1,56)
26,6-6,64(6,5)4,7-4,9 (4,88)6,6-6,64(6,5)4,7-4,9 (4,88)3,0-3,1(3,11)

 

Додаток 1

Суддівський протокол

Федерація спортивного туризму України

Назва змагань: Заключний етап чемпіонату України з туристських спортивних походів (суддівство звітів)

Вид туризму (програми)  Пішохідний

Дистанція:  маршрут 2 к. с.

ПОКАЗНИКИ:  Складність/Новизна/Безпека/Напруженість/Корисність

 

Керівник (П.І.Б, регіон)МаршрутКСПрізвище, ініціали судді
Складність     4 … 17Новизна 0 … 9Безпека     -21 … + 11Напруженість         -60 …. +6Корисність       0….4Сума балів
1Журенко М. А., Одеська облКарпати2 кс10732224
2Ваколюк Я.В., Тернопільська обл.Карпати2 кс12522425
3Діденко О.В., Одеська обл.Туреччина2 кс11834329
4Васюков С.О., Харківська обл.Карпати2 кс10612423
5Янущенко Д.В., Запорізька обл.Карпати2 к.с10642325
6Микалюк С.М. Запорізька обл.Карпати1 к.с.8631321
7Федчук Р. І. Хмельницька обл.Хмельниччина2 ксЗійшов з дистанції
 

Суддя                                  П.І.Б. регіон, суддівська категорія                                                                                   Дата

підпис

 

 

Додаток 2

Зведений протокол за показником (з корекцією)

 

Федерація спортивного туризму України

Назва змаганьЗаключний етап чемпіонату України з туристських спортивних походів (суддівство звітів)
Вид туризму (програми)Пішохідний
Дистанціямаршрут 2 к. с.
ПОКАЗНИКСкладність
Керівник (П.І.П., регіон)МаршрутКССкладність     2 кс :   (max=17, min=4)
Середнє значенняСума без крайніх балівСума балівМінім. значенняМакс. значенняСуддя 1Суддя 2Суддя 3Суддя 4Суддя 5
1Журенко М. А., . Одеська обл.Карпати2 кс10,333146510107757
2Ваколюк Я.В., Тернопільська обл.Карпати2 кс11,33345610121212121010
3Діденко О.В., Одеська обл.Туреччина2 кс9,66294991111101099
4Васюков С.О., Харківська обл.Карпати2 кс8,6626402121028128
5Янущенко Д.В., Запорізька обл.Карпати2 с9,66294781010101089
6Микалюк С.М. Запорізька обл.Карпати2 кс7,3322377887787
7Федчук Р. І. Хмельницька обл.Зійшов з дистанції
Судді:                                       ПІБ Судді 1, регіон, СК;                                   ПІБ Судді 2, регіон, СК                                        ПІБ Судді 3, регіон, СК

 

ПІБ Судді 4, регіон, СК                                ПІБ Судді 5, регіон, СК

 

Заcтупник головного судді з виду :                                 ПІБ, регіон, СК

 

Секретар з виду:                                         ПІБ, регіон, СК                                                                                                                        Дата

Додаток 3

Підсумковий Протокол

Федерація спортивного туризму України
Назва змаганьЗаключний етап чемпіонату України з туристських спортивних походів (суддівство звітів)
Вид туризму (програми)пішохідний
Дистанціямаршрут 2 к. с.
ПОКАЗНИКСкладність/Новизна/Безпека/Напруженістоь/Корисність
Керівник (П.І.П., регіон)МаршрутКСПоказникСумарний результатМісце
СкладністьНовизнаБезпекаНапруженістьКорисність
1Журенко М. А.,

Одеська обл.

Карпати2 кс10,331,251,250,252,0015,086
2Ваколюк Я.В., Тернопільська обл.Карпати2 кс11,331,754,502,752,5022,83II
3Діденко О.В., Одеська обл.Туреччина2 кс9,662,755,502,752,7523,41I
4Васюков С.О., Харківська обл.Карпати2 кс8,661,502,002,251,5015,915
5Янущенко Д.В., Запорізька обл.Карпати2 кс9,661,251,252,502,5017,164
6Микалюк С.М. Запорізька обл.Карпати2 кс7,331,255,002,003,0018,58III
7Федчук Р. І. Хмельницька обл.Зійшов з дистанції

Судді:                                      ПІБ Судді 1, регіон, СК;                                   ПІБ Судді 2, регіон, СК                                         ПІБ Судді 3, регіон, СК

 

ПІБ Судді 4, регіон, СК                                 ПІБ Судді 5, регіон, СК

Головний суддя з виду _______________ ПІБ, регіон, СК

Секретар з виду   ___________________ ПІБ, регіон, СК, СС2К

Головний суддя _________________       ПІБ, регіон, СК                                                                                                                                     Дата

Додаток 4

Розрядний протокол

Назва організації яка проводить офіційне змагання

Федерація спортивного туризму України

ПРОТОКОЛ № 1

Змагання – назва офіційного змагання;

місце проведення – ___________________, термін проведення – ______________________________,

Вид туризму – ______________________,

Дистанція – туристські спортивні походи VI категорії складності

Зайняте місцеПрізвище, ім’я та по батькові спортсменів в команді

(керівник походу – “К”,

учасник походу – “У”)

Дата, рік народженняРозрядАбсолютний результат (бали)Регіон (АР Крим,

область, міста Київ та Севастополь)

 

ФСТ,СК*Виконаний розрядТренер
ІКозінов Сергій Віталійович «К»08.04.1982МСУ165.3Дніпропетров-ська областьУкраїнаМСУКозінов Сергій Віталійович
Касьянов Юрій Володимирович «У»15.11.1988КМСУЗапорізька областьМСУ
Тараканов Андрій Валерійович «У»27.01.1981IМСУ
Бауліна Каріна Олександрівна «У»18.08.1990КМСУМСУ
Бєлов Олександр Олександрович «У»16.01.1972КМСУМСУ
Тодоров Олександр Леонідович «У»19.01.1982КМСУМСУ
IIКаніщев Євген Олексійович «К»19.03.1976МСУ155.3Харківська областьМОНУМСУВасильєв Ю.К.
Могіленець Іван Іванович «У»06.04.1949КМСУМСУ
Коваль Юрій Володимирович «У»07.10.1972КМСУМСУ
Каніщев Олексій Іванович «У»01.12.1948КМСУМСУ
IIIБуз Василь Миколайович «К»11.01.1955МСУ142.3Одеська областьКМСУБуз Василь Миколайович
Лепьохін Олександр Олександрович «У»18.04.1957МСУКМСУ
Романов Максим Михайлович «У»15.03.1982КМСУКМСУ
Волошин Едуард Володимирович «У»18.03.1982IКМСУ
IVТовкач Михайло Григорович «К»28.11.1973I120.7Дніпропетров-ська областьКМСУТовкач Михайло     Григорович
Коломієць Андрій Володимирович «У»03.04.1972IКМСУ
Ткачук Володимир Васильович «У»25.05.1966IIКМСУ
Варава Юрій Леонідович «У»22.10.1977IIIКМСУ
VПопов Володимир Миколайович «К»15.04.1958МСУ116.0Полтавська областьДинамоКМСУПопов Володимир Миколайович
Алад′їн Максим Анатолійович «У»29.03.1984КМСУКМСУ
Каплатий Владислав Михайлович «У»08.09.1988КМСУКМСУ
VIГаук Микола Вікторович «У»05.04.1981I98.0Одеська областьКМСУБуз Василь Миколайович
Єгоров Сергій Валентинович «У»11.06.1973IКМСУ

Головний суддя чемпіонату           ________________ П.І.Б, СК**

Головний секретар ________________________ П. І.Б., СК

Суддя ___________________________________ П.І.Б., СК

Суддя ___________________________________ П.І.Б., СК

Дата

* ФСТ – фізкультурно спортивне товариство, СК – спортивний клуб (вказується при наявності договору із відповідним ФСТ чи СК);

** Спортивне звання “Майстер спорту України” вважається виконаним за умови наявності у складі суддівської колегії на всеукраїнських змаганнях трьох суддів національної або міжнародної категорії.

Спортивні розряди вважаються виконаними за умови наявності у складі суддівської колегії відповідних спортивних змагань:

– для кандидатів у майстри спорту України – не менше трьох суддів не нижче першої категорії;

– для інших спортивних розрядів – не менше трьох суддів не нижче другої категорії.