Додаток 1. Основні засади створення комісії з виду туризму

Додаток № 1 до постанови Виконкому
Федерації спортивного туризму України
від  22.07.2009 року № _____

 

Основні засади створення комісії
з виду спортивного туризму

 

 1. Комісія з виду спортивного туризму Федерації утворюється на звітно-виборчих зборах уповноважених представників територіальних осередків (далі – збори).

  Про проведення зборів територіальні осередки мають бути завчасно сповіщені (приблизно за місяць до їхнього проведення).

 2. До складу Комісії на добровільних засадах входять члени Федерації, які беруть активну участь в її роботі і мають достатній туристський та організаційний досвід для вирішення завдань, визначених Федерацією, а також можуть систематично брати безпосередню участь у  засіданнях Комісії.  Делегування повноважень члена комісії іншим особам не допускається.

 3. Кількісний і персональний склад членів Комісії визначаються зборами уповноважених представників територіальних осередків, але не може бути менше трьох осіб.

  Від одного територіального осередку Федерації до складу Комісії може входити не більше однієї четвертої її членів.

 4. До участь у зборах допускаються уповноважені представники  територіальних осередків згідно із квотами представництва, затвердженими Виконкомом Федерації.

  Повноваження зазначених представників підтверджуються під час реєстрації учасників зборів шляхом подання витягу з рішення президії територіального осередку.

 5. Збори уповноважених представників є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини встановленого Виконкомом кількісного складу.

  Рішення зборів є правомочними, якщо за них проголосувало більше половини уповноважених представників, що беруть участь у зборах.

 6. Члени Комісії та її голова обираються на зборах уповноважених представників шляхом відкритого голосування.

  Заступник голови комісії обирається за поданням голови комісії.

 7. Особи, обрані до складу Комісій, у т.ч. і  голова комісії, є виконуючими обов’язки до затвердження їх на посаді рішенням Президії Федерації.