ПОЛОЖЕННЯ про суддю-інспектора змагань з видів спортивного туризму

Затверджено Виконкомом ФСТУ

Постанова від 24.11.2012 р., п. 9

Положення про суддю-інспектора змагань з видів спортивного туризму

1.Загальна частина.

1.1. Суддя-інспектор призначається відповідно до вимог пункту 3.9.23. Правил змагань зі спортивного туризму.

1.2. Суддею-інспектором може бути призначений висококваліфікований суддя, який відповідає вимогам, передбаченим додатком 10 Правил змагань зі спортивного туризму (далі – Правила) відповідно до класу дистанції, яка передбачається на змаганнях.

Відповідно до п. 3.6.4 Правил суддя-інспектор одночасно є головою апеляційного журі змагань.

1.3. Робота судді інспектора базується на виконанні оціночної функції, щодо діяльності суддівської колегії змагань, а також ступеню виконання завдань по конкретному заходу, які ставилися відповідним органом федерації і організацією, що проводить змагання.

Вплив судді інспектора на поточну ситуацію може здійснюватись тільки через надання зауважень і пропозицій до головної суддівської колегії і головного судді змагань. Суддя інспектор не може приймати відповідальних рішень по визначенню результату змагань або практичного проведення суддівських дій. Суддя інспектор може і повинен через зауваження надавати поточну і остаточну оцінку як самому продукту суддівської роботи (дистанціям, технологіям забезпечення змагального процесу до яких відносяться підведення підсумків, розгляд протестів, інформація, та інше), так і діяльності ГСК та окремих суддів (суддівських бригад) на різних етапах підготовки і проведення спортивного заходу.

2. Вимоги до кваліфікації судді інспектора.

2.1. Суддя-інспектор повинен знати:

 • нормативні документи, які регулюють організацію та проведення змагань зі спортивного туризму;
 • різні системи підведення підсумків змагань, підрахунку результатів на дистанціях та змагань в цілому;
 • особливості різних етапів підготовки до змагань;
 • вимоги щодо безпечного проведення змагань, забезпечення безпеки учасників та суддів;
 • технології планування, підготовки, постановки, розрахунку параметрів дистанцій і етапів;
 • вимоги до роботи секретаріату, організації документообігу для визначення результатів та загальних результатів, їх затвердження;
 • порядок складання офіційних документів змагань, зокрема актів прийому-здачі дистанції, протоколів змагань тощо;
 • порядок розгляду протестів та апеляцій і прийняття рішень по ним;
 • вимоги щодо виконання та порядку присвоєння спортивних розрядів (звань)

Вміти:

 • чітко визначати ступінь пристосованості системи суддівства змагань до заданих вимог і нормативних документів;
 • складати та перевіряти розрахунки, оцінки щодо прогнозування змагальних процесів (розрахунок часових складових, в тому числі суддівського обмеження часу, стартового інтервалу, пропускної спроможності дистанцій, рівня складності дистанцій;
 • складати та перевіряти умови, схеми дистанції тощо;
 • швидко орієнтуватись в нормативних документах;
 • організувати роботу апеляційного журі щодо всебічного розгляду поданих скарг.

3.Функції судді інспектора на змагання

3.1.Суддя інспектор виконує на змаганнях функції оцінки та функцію тлумачення та роз’яснення.

3.2.Функція оцінки.

3.2.1.Функція оцінки передбачає контроль змагань на відповідність Правилам, положенню, настановам, методичним роз’ясненням по проведенню змагань (якщо вони затверджувалися), умовам тощо.

3.2.2. Рішення та висновки судді-інспектора здійснюються на підставі аналізу документів, передбачених Правилами, Настановами та запровадженими на даних змаганнях за рішенням головного судді та/або організації, яка проводить змагання (зокрема протоколи, акти прийому-здачі дистанції, схеми дистанцій, розрахунки параметрів дистанцій, зокрема , розрахунок суддівського обмеження часу, стартового інтервалу, умови подолання етапів, опис облаштування етапів, робочі картки, інструкції по забезпеченню безпеки учасників і суддів команд під час постановки, зняття і експлуатації етапів), а також шляхом спостереження та аналізу діяльності суддівської колегії та учасників змагань під час підготовки і проведення змагань.

3.2.3. При несвоєчасному поданні судді-інспектору необхідних та передбачених Правилами, Настановами та цими методичними рекомендаціями матеріалів для попереднього контролю суддя інспектор має право попередити про це колегію суддів з змагань видів спортивного туризму ФСТУ або відповідного регіонального (місцевого, територіального) осередку ФСТУ та організацію, яка проводить змагання (за її наявності), В цьому випадку суддя-інспектор має одночасно подати пропозиції щодо можливих шляхів виправлення ситуації та забезпечення проведення змагань.

3.Функція тлумачення та роз’яснення.

3.3.1.Функція тлумачення та роз’яснення передбачає право та обов’язок тлумачення певних питань підготовки і проведення змагань ,а також питань , які стали предметом звернення до апеляційного журі і які не знайшли прямого відображення в Правилах, настановах, положенні, умовах змагань, або при наявності колізій між цими документами.

3.3.2. Суддя-інспектор відповідно до Правил змагань очолює апеляційне журі змагань. При розгляді звернень до апеляційного журі , останнє приймає рішення, яким надає тлумачення з питання звернення. Це тлумачення оформлюється письмово і після надання його головному судді змагань набирає статус нормативного документа в межах даних змагань, згідно з яким головний суддя приймає остаточне рішення.

3.3.3. Суддя інспектор очолює апеляційне журі і організує його роботу. Всі прийняті рішення (тлумачення) повинні бути долучені до повного звіту про змагання. Після розгляду та затвердження звіту вони передаються до колегії суддів і комісії з виду туризму відповідного рівня для прийняття заходів щодо вдосконалення нормативних документів або умов проведення змагань.

3.3.4. Суддя інспектор як представник організації, яка проводить змагання (ФСТУ, осередок федерації іншого рівня, інша організація, яка проводить змагання) має право подавати головному судді змагань письмові або усні зауваження,які стосуються роботи членів ГСК, інших суддів, а також суддівської колегії в цілому подаються головному судді. Ці зауваження підлягають обов’язковому розгляду головним суддею або головною суддівською колегією. Рішення по зауваженнях приймає головний суддя змагань.

3.3.5. Суддя інспектор не має права безпосередньо давати будь-які розпорядження щодо виконання заходів по усуненню недоліків, зазначених в зауваженнях.

3.3.6.Суддя інспектор має право оцінювати дії будь-яких суддів змагань, вимагати в разі необхідності відповідної зміни оцінки їхньої роботи при підведенні підсумків змагань, передавати до колегії суддів свою оцінку дій всіх або окремих суддів.

В разі незгоди судді інспектора з оцінкою, виставленою головним суддею змагань, він має право рекомендувати головному судді змінити оцінку (з обов’язковим наданням аргументів щодо такої зміни). Остаточне рішення по оцінці роботи судді приймає головний суддя змагань. Про розбіжності в оцінці окремих суддів суддя-інспектор повідомляє відповідну Федерацію (осередок), яки розглядатиме звіт про змагання. Ці розбіжності мають бути розглянуті при затвердженні звіту і повинні бути враховані при виставленні оцінок головному судді та судді-інспектору.